Kiểm toán báo cáo tài chính cho biết độ trung thực, chính xác, hợp lý của báo cáo tài chính so với các tiêu chuẩn, chuẩn mực đã được thiết lập. Hoạt động kiểm toán thường phải đối mặt với rủi ro, nhưng khó khăn nhất là...
Cập nhật, 09/11/2020 14:54:23
Tâm lý đám đông trên thị trường chứng khoán là yếu tố quan trọng tác động đến sự tăng hay giảm của cổ phiếu; khi đám đông đua nhau mua một mã cổ phiếu thì mã cổ phiếu sẽ tăng và...
Cập nhật, 08/11/2020 17:06:09
Kiểm toán báo cáo tài chính cho biết độ trung thực, chính xác, hợp lý của báo cáo tài chính so với các tiêu chuẩn, chuẩn mực đã được thiết lập. Hoạt động kiểm toán thường phải đối mặt...
Cập nhật, 06/11/2020 10:39:50
Tìm hiểu hành vi lựa chọn nơi mua sắm sẽ giúp cho các nhà quản trị kinh doanh thiết lập được kênh phân phối tối ưu.
Cập nhật, 06/11/2020 09:35:27
Đánh giá năng lực hội nhập quốc tế của nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Việt Nam là việc xem xét khả năng của việc: thu hút vốn FDI; vượt qua rào cản kỹ thuật khi tham gia thị trường...
Cập nhật, 03/11/2020 13:46:46
Kiểm toán báo cáo tài chính cho biết độ trung thực, chính xác, hợp lý của báo cáo tài chính so với các tiêu chuẩn, chuẩn mực đã được thiết lập. Hoạt động kiểm toán thường phải đối mặt...
Cập nhật, 29/10/2020 10:27:41
Sử dụng mô hình trọng lực dựa trên các xác suất hậu nghiệm để đánh giá tác động của FTA đến thương mại là một phương pháp mới, có ý thực tiễn với Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
Cập nhật, 30/06/2020 13:25:11
Đánh giá sự tăng trưởng kinh tế trong một lĩnh vực hay cho cả một nền kinh tế là việc xem xét mức độ đóng góp của các chỉ tiêu đo lường, gồm: Vốn; Lao động và Năng suất các nhân tố...
Cập nhật, 01/06/2020 12:36:34
Liên kết các doanh nghiệp tư nhân để tạo thành một lực lượng, làm động lực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, trong bối cảnh hội nhập là yêu cầu bức thiết hiện nay.