Rất nhiều câu hỏi về Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, như: sự tương thích giữa Luật với các luật khác; những quy định trong Luật này có vi phạm điều ước quốc tế không?; Nguồn lực nhà nước dành để hỗ trợ như thế...
Cập nhật, 22/10/2015 09:49:25
So với Danh mục kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP, Danh mục chi tiết phí, lệ phí trong dự thảo Luật Phí và lệ phí đã giảm đáng kể các khoản phí không còn phù hợp.
Cập nhật, 19/10/2015 20:05:30
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP, ngày 01/11/2012 của Chính phủ về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.
Cập nhật, 18/10/2015 21:58:51
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành công văn hướng dẫn thủ tục cấp, đổi Thẻ nhà báo giai đoạn 2016-2020.
Cập nhật, 15/10/2015 06:28:44
Đó là một trong những mục tiêu được nêu bật tại Nghị quyết về Chính phủ điện tử vừa được ban hành mới đây.
Cập nhật, 14/10/2015 14:43:00
Theo Thông tư mới ban hành của Bộ Tài chính, lệ phí thị thực có giá trị một lần giảm từ 45 USD xuống 25 USD; thị thực loại có giá trị đến 3 tháng giảm từ 95 USD còn 50 USD…
Cập nhật, 13/10/2015 23:24:15
Việc thay đổi cách tiếp cận đo lường nghèo đơn chiều sang đa chiều rất cần có sự rà soát các chính sách hỗ trợ các hộ nghèo một cách tổng quát nhất, bởi những chính sách dành cho những...
Cập nhật, 12/10/2015 21:46:44
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo 7 Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư năm 2014.
Cập nhật, 09/10/2015 00:20:08
Đây là một trong những nội dung mới tại Nghị định 89/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển...
Cập nhật, 08/10/2015 10:22:30
Chức danh nghề nghiệp của giáo viên tiểu học gồm 3 hạng II, III và IV. Tương ứng với hệ số lương viên chức loại A1, A0, B.
Cập nhật, 07/10/2015 23:59:21
Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện việc giám sát tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp của các cơ quan đại diện chủ sở hữu.