Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Cập nhật, 28/06/2018 23:04:09
Để bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, Chương III của Luật quy định đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nhằm loại bỏ các nguy cơ đe dọa,...
Cập nhật, 28/06/2018 21:39:10
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 771/QĐ-TTg, ngày 26/06/2018 phê duyệt Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025".
Cập nhật, 27/06/2018 20:32:10
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ, trong đó, quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ.
Cập nhật, 24/06/2018 23:48:38
Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 được Quốc hội khóa XIV, thông qua tại kỳ họp thứ 3 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2018 và thay thế Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006.
Cập nhật, 24/06/2018 22:17:18
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định của Tòa án giải quyết phá sản, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền chủ động ra quyết định thi hành án
Cập nhật, 15/06/2018 13:34:04
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV gồm 12 Điều.
Cập nhật, 13/06/2018 22:40:08
Đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội Lê Công Đỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An về các chính sách thúc đẩy, triển khai...
Cập nhật, 12/06/2018 23:12:53
các đại biểu đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Luật, với 466 đại biểu tham gia biểu quyết, chiếm 95,69%; 423 đại biểu tán thành, chiếm 86,86%; 15 đại biểu không tán thành, chiếm 3,08%;...
Cập nhật, 12/06/2018 11:16:26
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định 705/QĐ-TTg, ngày 07/06/2018 phê duyệt Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là thiên tai liên...
Cập nhật, 12/06/2018 11:01:20
Với 95,28% đại biểu tán thành, Luật Cạnh tranh (sửa đổi) được Quốc hội thông qua vào sáng ngày 12/06/2018. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2019.