Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Cập nhật, 05/06/2018 09:50:34
Đó là tiêu chuẩn được quy định tại Nghị định 85/2018/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành.
Cập nhật, 02/06/2018 07:59:10
Luật Quy hoạch là luật rất khó, phải qua 3 kỳ họp mới thông qua được, Bộ trưởng cho biết để sửa đổi đồng bộ tại phụ lục 3, thì 25 luật phải sửa đổi, nhưng thực tế đã phát sinh...
Cập nhật, 30/05/2018 14:17:34
Theo Tờ trình Dự án Luật Giáo dục sửa đổi được trình bày tại phiên họp sáng 29/05, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV có nhiều điểm sửa đổi. Một trong những điều sửa đổi của Luật Giáo...
Cập nhật, 29/05/2018 08:51:20
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa giao Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương nghiên cứu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe...
Cập nhật, 27/05/2018 22:10:45
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 83/2018/NĐ-CP, ngày 24/05/2018 về khuyến nông.
Cập nhật, 25/05/2018 09:30:12
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Trong đó, Nghị định quy định chính sách đối với khu công nghiệp, khu kinh tế.
Cập nhật, 24/05/2018 10:18:44
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 22/05/2018 về việc tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.
Cập nhật, 24/05/2018 08:45:03
Việc ban hành luật không làm phát sinh thủ tục hành chính vì một số lĩnh vực không tiếp tục quản lý bằng quy hoạch mà sẽ quản lý bằng điều kiện đầu tư, kinh doanh hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn...
Cập nhật, 24/05/2018 00:39:49
Ngày 21/5/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức,...
Cập nhật, 23/05/2018 12:49:39
Dự thảo Luật đã được chỉnh lý, hoàn thiện nhiều nội dung về quy hoạch, các cơ chế, chính sách đặc biệt về phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, các nội...