Sau khi có văn bản yêu cầu các "trưởng ngành", Thủ tướng cũng đã có một văn bản riêng “nhắc nhở” người đứng đầu địa phương thực hiện giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.
Cập nhật, 03/02/2016 07:48:49
Đó là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định quy định về cơ quan thuộc Chính phủ vừa được Chính phủ ban hành.
Cập nhật, 02/02/2016 21:41:03
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 196/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo 46 văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành 11 luật...
Cập nhật, 02/02/2016 10:28:22
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai Thông báo kết luận số 196-TB/TW ngày 16/03/2015 của Ban Bí thư về Đề án Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng...
Cập nhật, 29/01/2016 23:35:14
Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; Nghị định hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia; Hỗ trợ người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện... là những chính sách có...
Cập nhật, 29/01/2016 17:01:46
Theo đó, trong giai đoạn 2016-2020 chỉ thành lập tổ chức mới trong trường hợp đặc biệt, thật sự cần thiết do yêu cầu thực tiễn.
Cập nhật, 27/01/2016 20:12:07
Đó là một trong những quy định được nêu rõ tại Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng phó chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách...
Cập nhật, 25/01/2016 22:56:44
Đó là đề xuất được đưa ra tại Dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất, từ ngày...
Cập nhật, 22/01/2016 05:35:47
Theo đó, tất cả công dân Việt Nam, bao gồm cả các công dân Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài đều được đảm bảo các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ và thuận lợi.
Cập nhật, 20/01/2016 22:26:16
Đó là một trong những nội dung đáng chú ý trong Dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP, ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt...
Cập nhật, 20/01/2016 22:03:48
Liên bộ Y tế - Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.