Cập nhật, 15/05/2020 15:00:25
Thời gian tới, có ít nhất 30 hợp phần quy hoạch được lập để tích hợp vào Quy hoạch tổng thể quốc gia. Ngoài ra, có thể có các hợp phần quy hoạch về định hướng phát triển lãnh thổ tùy...
Cập nhật, 13/05/2020 22:04:22
Cả nước đã thực hiện rà soát 44.376 văn bản trong tổng số văn bản 44.447 văn bản cần phải rà soát. Trong đó, các cơ quan cấp bộ rà soát được 6.762/6.762 văn bản, đạt 100%; các địa phương...
Cập nhật, 08/05/2020 09:57:52
Nhu cầu lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 hiện nay rất lớn. Việc lập quy hoạch theo phương pháp tích hợp đang gặp phải ba rào cản chính.
Cập nhật, 06/05/2020 09:46:25
Đối với các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con sẽ được ưu tiên mua nhà ở xã hội, ưu tiên cho con vào các trường công lập, hỗ trợ chi phí giáo dục trẻ em…
Cập nhật, 05/05/2020 11:01:07
Việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường sẽ bắt đầu từ năm 2021, với lộ trình mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam, và tăng...
Cập nhật, 02/05/2020 10:28:05
Chính phủ đã đề ra 8 giải pháp lớn nhằm khắc phục khó khăn, nắm bắt cơ hội hợp tác đầu tư nước ngoài thời gian tới.
Cập nhật, 24/04/2020 10:56:17
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản.
Cập nhật, 22/04/2020 10:43:37
Đây là một trong tám nhiệm vụ được đưa ra trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia...
Cập nhật, 21/04/2020 15:22:49
Bài viết này, dựa trên sự phân tích các quy định của Luật Quy hoạch năm 2017 về nội dung quy hoạch tỉnh, quy trình lập quy hoạch tỉnh, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan và UBND cấp...
Cập nhật, 19/04/2020 16:39:17
của Nghị định 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn, trong đó sửa đổi bổ sung quy định công trình phải quan trắc khí tượng...