Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV gồm 12 Điều.
Cập nhật, 27/04/2018 08:52:12
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 58/2018/NĐ-CP, ngày 18/04/2018 về bảo hiểm nông nghiệp.
Cập nhật, 19/04/2018 22:49:28
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp đôn đốc công tác chuẩn bị các Hội nghị chuyên đề năm 2018.
Cập nhật, 18/04/2018 22:41:10
Trường hợp khu chung mới được xây dựng và ngưỡng không chịu thuế đối với nhà là 700 triệu đồng thì số thuế tài sản phải nộp đối với đất là 600.000 đồng; số thuế phải nộp đối...
Cập nhật, 17/04/2018 22:23:34
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chưa xem xét, cho ý kiến đối với đề nghị xây dựng dự án Luật thuế tài sản của Bộ Tài chính.
Cập nhật, 16/04/2018 22:47:35
Đó là một trong những nội dung đáng chú ý được quy định tại dự thảo Thông tư hướng dẫn về định mức chi phí cho hoạt động quy hoạch mới được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, xin ý...
Cập nhật, 16/04/2018 22:07:28
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 404/QĐ-TTg, ngày 13/4/2018 thành lập Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch.
Cập nhật, 16/04/2018 15:55:56
Đây là kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) đối với dự án Luật Thuế Tài sản do Bộ Tài chính soạn thảo và công bố.
Cập nhật, 14/04/2018 19:18:14
Theo dự tính của Bộ Tài chính, nếu áp dụng ngưỡng không chịu thuế đối với nhà là 700 triệu đồng, thì sẽ thu được khoảng 31.000 tỷ đồng tiền thuế.
Cập nhật, 13/04/2018 14:52:59
Bộ Tài chính vừa thông báo mức thuế suất thuế nhập khẩu bình quân gia quyền áp dụng trong công thức tính giá cơ sở đối với mặt hàng xăng dầu trong quý II/2018.
Cập nhật, 13/04/2018 09:18:19
Theo dự kiến, từ nay đến năm 2020 Trung ương sẽ cấp 1.163 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng sẽ huy động lượng vốn tương đương, theo đó đến năm 2020 sẽ có khoảng hơn 2.300 tỷ đồng...