Theo Nghị định số 41/2019/NĐ-CP quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử, thì tầm nhìn của quy hoạch này là từ 30 năm...
Cập nhật, 05/01/2017 07:36:24
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán năm 2015. Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.
Cập nhật, 03/01/2017 22:05:57
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng...
Cập nhật, 31/12/2016 23:10:19
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 172/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.
Cập nhật, 29/12/2016 23:46:28
Theo thống kê của Văn phòng Chính phủ, dự kiến có 9 văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh lĩnh vực kinh tế có hiệu lực từ tháng 01/2017.
Cập nhật, 29/12/2016 07:26:48
Nghị định về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển vừa được Chính phủ ban hành.
Cập nhật, 29/12/2016 07:14:23
Thủ tướng bổ nhiệm một số nhân sự; Thủ tướng bổ nhiệm một số nhân sự; Lập Phân ban hợp tác kinh tế - thương mại, KHKT với Armenia; Xây dựng tuyến nối QL91 và tuyến tránh TP Long Xuyên;...
Cập nhật, 28/12/2016 19:40:54
Phó Thủ tướng yêu cầu, chỉnh lý Dự thảo Nghị định theo hướng: quy định người đứng đầu đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm nhận xét và đề nghị người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp...
Cập nhật, 28/12/2016 02:42:14
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải và UBND các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Khung chính sách đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.
Cập nhật, 28/12/2016 02:33:29
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc bổ sung dự án lưới điện 220 kV cấp điện cho đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.
Cập nhật, 24/12/2016 22:52:11
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số...