Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa có tờ trình đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật Viên chức.
Cập nhật, 05/05/2018 23:48:30
Bổ sung quy định “mở” cho phép Thủ tướng Chính phủ quyết định không áp dụng một hoặc một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, điều kiện đầu tư, kinh doanh tại đặc khu.
Cập nhật, 02/05/2018 22:47:58
Những điểm, những quy định đã đúng nhưng các cơ quan, nhà khoa học hiểu chưa đúng, chưa rõ, yêu cầu các bộ chuyên ngành như Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính cần có văn bản hướng dẫn...
Cập nhật, 02/05/2018 16:20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 56/2018/NĐ-CP, ngày 16/04/2018quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt.
Cập nhật, 28/04/2018 17:24:46
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Xây dựng chuẩn bị Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 13 luật liên quan...
Cập nhật, 27/04/2018 08:52:12
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 58/2018/NĐ-CP, ngày 18/04/2018 về bảo hiểm nông nghiệp.
Cập nhật, 19/04/2018 22:49:28
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp đôn đốc công tác chuẩn bị các Hội nghị chuyên đề năm 2018.
Cập nhật, 18/04/2018 22:41:10
Trường hợp khu chung mới được xây dựng và ngưỡng không chịu thuế đối với nhà là 700 triệu đồng thì số thuế tài sản phải nộp đối với đất là 600.000 đồng; số thuế phải nộp đối...
Cập nhật, 17/04/2018 22:23:34
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chưa xem xét, cho ý kiến đối với đề nghị xây dựng dự án Luật thuế tài sản của Bộ Tài chính.
Cập nhật, 16/04/2018 22:47:35
Đó là một trong những nội dung đáng chú ý được quy định tại dự thảo Thông tư hướng dẫn về định mức chi phí cho hoạt động quy hoạch mới được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, xin ý...
Cập nhật, 16/04/2018 22:07:28
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 404/QĐ-TTg, ngày 13/4/2018 thành lập Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch.