KINHTEVADUBAO.VN - Tài chính 2019-12-15 07:24:25 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Năm 2019: Quy mô thị trường trái phiếu Chính phủ đã tăng gấp 12 lần so với năm 2009]]>
Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng bình quân của thị trường trái phiếu Chính phủ đạt bình quân 27%/năm trong thập kỷ vừa qua, là mức tăng cao nhất trong các nền kinh tế mới nổi tại khu vực Đông Á. ]]>
2019-12-11 11:27:13 2019-12-11 11:27:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15505-nam-2019--quy-mo-thi-truong-trai-phieu-chinh-phu-da-tang-gap-12-lan-so-voi-nam-2009.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đến 25/11/2019: KBNN đã thực hiện kiểm soát chi đạt 76,4% dự toán]]>
Bên cạnh đó, thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, Kho bạc Nhà nước đã phát hiện 17.125 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và từ chối thanh toán số tiền 72,1 tỷ đồng đối với chi thường xuyên và 80,1 tỷ đồng đối với chi đầu tư phát triển. ]]>
2019-12-11 10:42:30 2019-12-11 10:42:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15504-den-25112019--kbnn-da-thuc-hien-kiem-soat-chi-dat-764-du-toan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[MBB công bố bán 23 triệu cổ phiếu quỹ]]>
Theo nghị quyết HĐQT ngày 06/12/2019, MBB sẽ bán ra 23 triệu cổ phiếu quỹ sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận. ]]>
2019-12-09 14:52:26 2019-12-09 14:52:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15498-mbb-cong-bo-ban-23-trieu-co-phieu-quy.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Tài chính ban hành một số thủ tục mới về hải quan với hàng hóa xuất, nhập khẩu qua biên giới]]>
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 80/2019/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị định số 14/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới. ]]>
2019-12-06 17:00:33 2019-12-06 17:00:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15485-bo-tai-chinh-ban-hanh-mot-so-thu-tuc-moi-ve-hai-quan-voi-hang-hoa-xuat-nhap-khau-qua-bien-gioi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thu ngân sách có thể vượt 5% dự toán là hoàn toàn khả thi]]>
Theo Tổng cục Thuế, thu ngân sách do toàn hệ thống thực hiện 11 tháng đã đạt 1.128 tỷ đồng, đạt 96,6% dự toán pháp lệnh năm 2019. Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, với tình hình thu ngân sách như hiện nay, việc thu vượt 5% dự toán theo chỉ đạo của Bộ Tài chính là có thể đạt được. ]]>
2019-12-04 17:21:09 2019-12-04 17:21:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15468-thu-ngan-sach-co-the-vuot-5-du-toan-la-hoan-toan-kha-thi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phó Thủ tướng yêu cầu sửa Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về giao dịch liên kết]]>
Cụ thể là khoản 3, Điều 8 còn chưa thực sự hợp lý, gây khó khăn, bất cập cho doanh nghiệp. ]]>
2019-12-03 10:54:58 2019-12-03 10:54:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15460-pho-thu-tuong-yeu-cau-sua-nghi-dinh-so-202017nd-cp-ve-giao-dich-lien-ket.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng chỉ đạo phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi NSNN năm 2020]]>
Đó là một trong những yêu cầu mà Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. ]]>
2019-12-03 10:51:34 2019-12-03 10:51:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15459-thu-tuong-chi-dao-phan-dau-tang-thu-tiet-kiem-chi-nsnn-nam-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Công ty tài chính không được đe dọa để thu nợ]]>
Bên cạnh đó, số lần nhắc nợ tối đa 5 lần/1 ngày. Hình thức nhắc nợ, thời gian nhắc nợ do các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho vay tiêu dùng nhưng phải trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 21 giờ. ]]>
2019-11-30 10:40:36 2019-11-30 10:40:36 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15436-cong-ty-tai-chinh-khong-duoc-de-doa-de-thu-no.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đến ngày 15/11/2019: tổng thu ngân sách nhà nước đạt 92,1% dự toán năm]]>
Trong khi đó, tổng chi ngân sách nhà nước ước tính đạt 1.211,1 nghìn tỷ đồng, bằng 74,1% dự toán năm. ]]>
2019-11-29 15:38:33 2019-11-29 15:38:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15430-den-ngay-15112019--tong-thu-ngan-sach-nha-nuoc-dat-921-du-toan-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Dự toán NSNN và phân bổ NSTW năm 2020 được Quốc hội thông qua]]>
Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020. ]]>
2019-11-29 15:14:22 2019-11-29 15:14:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15429-du-toan-nsnn-va-phan-bo-nstw-nam-2020-duoc-quoc-hoi-thong-qua.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018]]>
Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 số tăng thu là 105.714 tỷ đồng. Trong đó, tăng thu ngân sách trung ương là 33.623 tỷ đồng, tăng thu ngân sách địa phương là 72.091 tỷ đồng. ]]>
2019-11-29 15:11:09 2019-11-29 15:11:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15427-bo-sung-du-toan-thu-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[MB là ngân hàng dẫn đầu tốc độ tăng trưởng doanh số chi tiêu thẻ tín dụng ]]>
Tại Hội nghị thường niên của Tổ chức Thẻ Quốc tế Visa vừa được tổ chức gần đây, Ngân hàng Quân Đội (MB) đã đón nhận giải thưởng Ngân hàng dẫn đầu tốc độ tăng trưởng doanh số chi tiêu thẻ tín dụng. ]]>
2019-11-29 08:49:28 2019-11-29 08:49:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15426-mb-la-ngan-hang-dan-dau-toc-do-tang-truong-doanh-so-chi-tieu-the-tin-dung-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước]]>
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 792/NQ-UBTVQH14, ngày 22/10/2019 về một số nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước. ]]>
2019-11-28 14:42:52 2019-11-28 14:42:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15413-ra-soat-danh-gia-hieu-qua-hoat-dong-cua-cac-quy-tai-chinh-nha-nuoc-ngoai-ngan-sach-nha-nuoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[NHNN cảnh báo về việc nhận thế chấp “sổ đỏ”]]>
Cụ thể: việc hủy/thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang được sử dụng trong quan hệ thế chấp tại tổ chức tín dụng đã ảnh hưởng đến quyền xử lý tài sản bảo đảm của tổ chức tín dụng khi khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nợ xấu, nợ quá hạn. ]]>
2019-11-28 10:30:54 2019-11-28 10:30:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15412-nhnn-canh-bao-ve-viec-nhan-the-chap-so-do.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ 01/07/2020: khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp trong vòng 3 năm]]>
Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước được Quốc hội thông qua vào chiều ngày 26/11/2019 với tỷ lệ tán thành 91,3% tổng số đại biểu Quốc hội. ]]>
2019-11-27 15:29:27 2019-11-27 15:29:27 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15407-tu-01072020--khoanh-tien-no-thue-xoa-tien-phat-cham-nop-tien-cham-nop-trong-vong-3-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quốc hội thông qua Luật Chứng khoán (sửa đổi) ]]>
Chiều ngày 26/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Chứng khoán (sửa đổi) với 92,13% đại biểu tán thành. Luật Chứng khoán (sửa đổi) sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. ]]>
2019-11-27 14:40:16 2019-11-27 14:40:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15406-quoc-hoi-thong-qua-luat-chung-khoan-sua-doi-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ngành thuế, hải quan tiếp tục cải cách TTHC, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho DN]]>
Sáng 26/11, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế, hải quan năm 2019. ]]>
2019-11-26 15:14:18 2019-11-26 15:14:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15403-nganh-thue-hai-quan-tiep-tuc-cai-cach-tthc-tao-moi-dieu-kien-thuan-loi-cho-dn.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ 1/1/2020: “Nới” tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi cho ngân hàng tư nhân]]>
Cụ thể: Ngân hàng Nhà nước quy định, tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) sẽ tối đa ở mức 85%, trong khi hiện tại đang ở mức 80%. ]]>
2019-11-24 14:03:59 2019-11-24 14:03:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15384-tu-112020--noi-ty-le-du-no-cho-vay-so-voi-tong-tien-gui-cho-ngan-hang-tu-nhan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Tài chính khuyến nghị nhà đầu tư không mua TPDN chỉ vì lãi suất cao]]>
Trường hợp mua trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), nhà đầu tư cần phải nắm rõ các thông tin, như: trái phiếu do doanh nghiệp nào phát hành, mục đích phát hành; có tài sản đảm bảo hay không có tài sản đảm bảo; kỳ hạn và phương thức trả nợ gốc, lãi… ]]>
2019-11-21 09:27:21 2019-11-21 09:27:21 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15357-bo-tai-chinh-khuyen-nghi-nha-dau-tu-khong-mua-tpdn-chi-vi-lai-suat-cao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phạt từ 80-100 triệu đồng khi mua-bán cá nhân từ 100.000 USD trở lên]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. ]]>
2019-11-20 16:09:54 2019-11-20 16:09:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15355-phat-tu-80-100-trieu-dong-khi-mua-ban-ca-nhan-tu-100-000-usd-tro-len.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bổ sung, sửa đổi một số quy định về phòng, chống rửa tiền]]>
Cụ thể là về phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro, chủ sở hữu hưởng lợi, trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin. ]]>
2019-11-20 15:52:45 2019-11-20 15:52:45 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15354-bo-sung-sua-doi-mot-so-quy-dinh-ve-phong-chong-rua-tien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ 15/01/2020: Mức vốn pháp định đối với NHTM là 3.000 tỷ đồng ]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 86/2019/NĐ-CP quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. ]]>
2019-11-20 15:47:31 2019-11-20 15:47:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15353-tu-15012020--muc-von-phap-dinh-doi-voi-nhtm-la-3-000-ty-dong-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[78% DN đánh giá cao phục vụ của công chức thuế]]>
Đó là một trong những kết quả được đưa ra tại Báo cáo đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp với cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế năm 2019 do Tổng cục Thuế phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) dựa trên dữ liệu khảo sát từ 1.727 doanh nghiệp trên cả nước. ]]>
2019-11-19 10:31:06 2019-11-19 10:31:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15344-78-dn-danh-gia-cao-phuc-vu-cua-cong-chuc-thue.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hôm nay (19/11), lãi suất tối đa tiền gửi có kỳ hạn từ 1-6 tháng giảm xuống 5%/năm]]>
Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi thông báo về việc điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi tối đa bằng Đồng Việt Nam (VND) của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là TCTD); lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD đối với một số lĩnh vực, ngành kinh tế. ]]>
2019-11-19 10:05:10 2019-11-19 10:05:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15343-hom-nay-1911-lai-suat-toi-da-tien-gui-co-ky-han-tu-1-6-thang-giam-xuong-5nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Dự toán chi thường xuyên năm 2019 qua Kho bạc Nhà nước là hơn 1 triệu tỷ đồng]]>
Số tiền này không bao gồm số tạm ứng và dự toán từ năm trước chuyển sang. ]]>
2019-11-18 20:49:30 2019-11-18 20:49:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15337-du-toan-chi-thuong-xuyen-nam-2019-qua-kho-bac-nha-nuoc-la-hon-1-trieu-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hết tháng 10/2019: tổng thu NSNN đã đạt 88,8% dự toán năm]]>
Theo Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 10 ước đạt 152,1 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu NSNN 10 tháng ước đạt 1.253,16 nghìn tỷ đồng, tăng 9,9% so cùng kỳ năm 2018. ]]>
2019-11-15 11:32:32 2019-11-15 11:32:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15320-het-thang-102019--tong-thu-nsnn-da-dat-888-du-toan-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020]]>
Với 93,37% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIV vào chiều ngày 12/11. ]]>
2019-11-13 08:49:42 2019-11-13 08:49:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15310-thong-qua-nghi-quyet-ve-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[MB lọt top 15 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam]]>
MB xếp ở vị trí thứ 15 trong 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam – theo công bố ngày 6/11 của Vietnam Report. Kết thúc 10 tháng đầu năm 2019, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ của MB đạt trên 8.000 tỷ, hoàn thành 96% kế hoạch cả năm. ]]>
2019-11-12 20:37:36 2019-11-12 20:37:36 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15306-mb-lot-top-15-doanh-nghiep-loi-nhuan-tot-nhat-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cấm cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán để hoạt động phi pháp]]>
Đó là một trong những nội dung được đề xuất tại dự thảo Nghị định quy định về thanh toán không dùng tiền mặt, thay thế Nghị định 101/2012/NĐ-CP đang được Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến đóng góp. ]]>
2019-11-11 13:30:28 2019-11-11 13:30:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15292-cam-cho-thue-cho-muon-tai-khoan-thanh-toan-de-hoat-dong-phi-phap.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Các DN xăng dầu, điện, BĐS… sẽ vào “tầm ngắm” thanh, kiểm tra tài chính năm 2020]]>
Đó là một trong những nội dung tại công văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2020 vừa được Bộ Tài chính ban hành. ]]>
2019-11-07 16:28:33 2019-11-07 16:28:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15278-cac-dn-xang-dau-dien-bds…-se-vao-tam-ngam-thanh-kiem-tra-tai-chinh-nam-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/