KINHTEVADUBAO.VN - Kinh Tế Tập Thể 2020-08-12 13:15:31 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Phát triển KTTT đã trở thành chủ trương liên tục, xuyên suốt và nhất quán của Đảng và Nhà nước]]>
Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tại buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, ngày 26/6/2020. ]]>
2020-06-29 10:07:50 2020-06-29 10:07:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/215-16786-phat-trien-kttt-da-tro-thanh-chu-truong-lien-tuc-xuyen-suot-va-nhat-quan-cua-dang-va-nha-nuoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm có gì mới]]>
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 781/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg, ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). ]]>
2020-06-10 14:40:14 2020-06-10 14:40:14 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/215-16701-bo-tieu-chi-danh-gia-phan-hang-san-pham-chuong-trinh-moi-xa-mot-san-pham-co-gi-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Công nhận huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa quyết định cộng nhận huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. ]]>
2020-06-05 09:31:58 2020-06-05 09:31:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/215-16673-cong-nhan-huyen-nam-sach-tinh-hai-duong-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã]]>
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đồng ý kế hoạch tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã 2020 theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. ]]>
2020-06-05 09:23:11 2020-06-05 09:23:11 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/215-16672-pho-thu-tuong-giao-bo-ke-hoach-va-dau-tu-chu-tri-to-chuc-dien-dan-kinh-te-hop-tac-hop-tac-xa.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2020, TP. Hà Nội phấn đấu 50%-60% số hợp tác xã hoạt động hiệu quả ]]>
Đây là mục tiêu được nêu ra tại Kế hoạch số 74/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể của Thành phố năm 2020. ]]>
2020-04-29 14:34:20 2020-04-29 14:34:20 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/215-16477-nam-2020-tp--ha-noi-phan-dau-50-60-so-hop-tac-xa-hoat-dong-hieu-qua-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Lần đầu tiên công bố Sách trắng hợp tác xã Việt Nam]]>
Sáng 28/04/2020, Tổng cục Thống kê tổ chức họp báo công bố Sách trắng Hợp tác xã Việt Nam năm 2020. ]]>
2020-04-28 14:45:49 2020-04-28 14:45:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/215-16468-lan-dau-tien-cong-bo-sach-trang-hop-tac-xa-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2020: TP.Hồ Chí Minh sẽ phát triển mới 35 hợp tác xã]]>
Theo định hướng chung về phát triển kinh tế tập thể năm 2020, TP. Hồ Chí Minh sẽ phát triển mới 35 hợp tác xã (hợp tác xã) với tỷ trọng đóng góp vào GRDP Thành phố lên 0,5%; tỷ lệ cán bộ quản lý, nghiệp vụ hợp tác xã đã qua đào tạo có trình độ đại học trở lên đạt 45%, trình độ trung cấp, sơ cấp đạt 55%. ]]>
2020-04-26 16:23:09 2020-04-26 16:23:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/215-16473-nam-2020--tp-ho-chi-minh-se-phat-trien-moi-35-hop-tac-xa.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phát triển kinh tế hợp tác xã giai đoạn 2021-2025]]>
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng vừa xây dựng và đang lấy ý kiền hoàn thiện Dự thảo Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025. ]]>
2020-04-06 16:05:01 2020-04-06 16:05:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/215-16472-phat-trien-kinh-te-hop-tac-xa-giai-doan-2021-2025.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể]]>
Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, nhất là những năm gần đây có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, cơ bản khắc phục được tình trạng yếu kém kéo dài; đã xuất hiện thêm nhiều loại hình, mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã hoạt động hiệu quả... từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền tảng trong nền kinh tế quốc dân. ]]>
2020-04-02 15:01:56 2020-04-02 15:01:56 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/215-16469-tiep-tuc-doi-moi-phat-trien-va-nang-cao-hieu-qua-kinh-te-tap-the.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ ngày 01/04/2020, việc phân loại và đánh giá hợp tác xã sẽ như thế nào?]]>
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT, ngày 19/02/2020 hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã. ]]>
2020-03-02 09:51:40 2020-03-02 09:51:40 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/215-16060-tu-ngay-01042020-viec-phan-loai-va-danh-gia-hop-tac-xa-se-nhu-the-nao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã trong bối cảnh mới]]>
Từ năm 2016, số lượng hợp tác xã thành lập mới trung bình hàng năm đạt khoảng 2.500 hợp tác xã, tăng gấp 2,6 lần so với năm 2003, tỷ lệ hợp tác xã hoạt động hiệu quả chiếm 57% tổng số các hợp tác xã trong toàn quốc. ]]>
2020-01-25 10:46:21 2020-01-25 10:46:21 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/215-15792-phat-trien-va-nang-cao-hieu-qua-kinh-te-tap-the-hop-tac-xa-trong-boi-canh-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bắc Ninh đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã]]>
Để đạt được mục tiêu 15.000 hợp tác xã (HTX) hoạt động có hiệu quả đến năm 2020, tỉnh Bắc Ninh đã đề ra nhiều giải pháp, như: hỗ trợ các HTX tiếp cận các chính sách, khuyến khích đa dạng hóa ngành nghề… nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, HTX trong những tháng cuối năm. ]]>
2019-11-22 15:17:42 2019-11-22 15:17:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/215-15388-bac-ninh-day-manh-phat-trien-kinh-te-tap-the-hop-tac-xa.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Kinh tế tập thể đã thoát khỏi tình trạng yếu kém kéo dài ]]>
Đây là đánh giá của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển kinh tế tập thể tại cuộc họp về xây dựng Đề án tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-TW, ngày 18/03/2002 của Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. ]]>
2019-11-21 14:24:18 2019-11-21 14:24:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/215-15364-kinh-te-tap-the-da-thoat-khoi-tinh-trang-yeu-kem-keo-dai-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cần nâng cao nhận thức hơn nữa bản chất, vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã]]>
Đây là quan điểm của Bộ trưởng Bộ Kế hoach và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-TW, ngày 18/3/2002 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả Kinh tế tập thể. ]]>
2019-10-14 15:35:15 2019-10-14 15:35:15 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/215-15097-can-nang-cao-nhan-thuc-hon-nua-ban-chat-vai-tro-cua-kinh-te-tap-the-hop-tac-xa.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bản tin Kinh tế tập thể - công cụ tuyên truyền hiệu quả cho phát triển KTTT, HTX]]>
Cục Phát triển Hợp tác xã phối hợp với Tạp chí Kinh tế và Dự báo xây dựng Bản tin Kinh tế tập thể phát hành 2 tháng một kỳ, gửi đến các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, các hợp tác xã, nhà đầu tư, bạn đọc trong và ngoài nước quan tâm đến mô hình hợp tác xã kiểu mới tại Việt Nam. ]]>
2019-10-10 15:56:52 2019-10-10 15:56:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/215-15077-ban-tin-kinh-te-tap-thecong-cu-tuyen-truyen-hieu-qua-cho-phat-trien-kttt-htx.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nhiều tín hiệu tích cực trong bức tranh kinh tế tập thể]]>
Các HTX từng bước hoạt động đúng bản chất, ngày càng tập trung hơn vào việc hỗ trợ kinh tế hộ thành viên thông qua cung cấp các dịch vụ hoặc việc làm cho thành viên, nhất là HTX nông nghiệp... ]]>
2019-10-09 15:22:25 2019-10-09 15:22:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/215-15068-nhieu-tin-hieu-tich-cuc-trong-buc-tranh-kinh-te-tap-the.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tổng kết công tác đổi mới, phát triển kinh tế tập thể]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tổng kết Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. ]]>
2019-02-17 17:42:05 2019-02-17 17:42:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/215-13532-tong-ket-cong-tac-doi-moi-phat-trien-kinh-te-tap-the.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cần luồng gió mới trong xây dựng mô hình thanh niên làm kinh tế tập thể ]]>
Thanh niên là lực lượng hội tụ đầy đủ sự nhiệt huyết, sáng tạo. Vì thế, rất cần thiết để tiến hành cải tổ, đổi mới trong phương thức hoạt động của hợp tác xã hiện nay. ]]>
2015-11-30 00:27:42 2015-11-30 00:27:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/215-4684-can-luong-gio-moi-trong-xay-dung-mo-hinh-thanh-nien-lam-kinh-te-tap-the-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thanh niên Thành phố Cảng với phát triển kinh tế tập thể]]>
Mô hình hợp tác xã thanh niên sẽ động viên, khuyến khích, tạo môi trường cho thanh niên xây dựng, mở rộng các hình thức liên kết, hợp tác, đồng thời giúp thanh niên lập nghiệp, làm giàu, góp phần vào sự phát triển của thành phố Cảng. ]]>
2015-11-27 17:21:07 2015-11-27 17:21:07 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/215-4689-thanh-nien-thanh-pho-cang-voi-phat-trien-kinh-te-tap-the.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thanh niên nghèo hiện thực giấc mơ tỷ phú nhờ tham gia hợp tác xã]]>
Đó là câu chuyện của anh Mai Văn Khẩn (ở số 45/31 Bế Văn Đàn, phường 12, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) từ một thanh niên nghèo khó trở thành tỷ phú nhờ tham gia hợp tác xã. Anh cũng là người sáng lập Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Tân Tiến. ]]>
2015-11-26 21:53:29 2015-11-26 21:53:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/215-4692-thanh-nien-ngheo-hien-thuc-giac-mo-ty-phu-nho-tham-gia-hop-tac-xa.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đồng Tháp: Phát huy sức trẻ trong mô hình kinh tế tập thể]]>
Là một tỉnh thuần nông, với diện tích phù sa lớn, thanh niên tỉnh Đồng Tháp đã tận dụng thế mạnh để phát triển kinh tế tập thể, vươn lên thoát nghèo, làm giàu tại chính quê hương của mình. ]]>
2015-11-25 15:28:53 2015-11-25 15:28:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/215-4688-dong-thap--phat-huy-suc-tre-trong-mo-hinh-kinh-te-tap-the.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thanh niên làm kinh tế tập thể: Nhân rộng những mô hình thành công]]>
Hợp tác, liên kết với nhau thông qua hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác là nhu cầu tự thân của người nông dân nói chung, thanh niên nông thôn nói riêng để vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên chính quê hương của mình. ]]>
2015-11-24 23:55:00 2015-11-24 23:55:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/215-4683-thanh-nien-lam-kinh-te-tap-the--nhan-rong-nhung-mo-hinh-thanh-cong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giải quyết tình trạng “khát vốn” trong xây dựng kinh tế tập thể]]>
Phát huy vai trò xung kích trong phát triển kinh tế tập thể, nhiều thanh niên nông thôn đã phấn đấu vươn lên làm giàu. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay của hầu hết các mô hình kinh tế thanh niên là khó tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. ]]>
2015-11-20 15:32:37 2015-11-20 15:32:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/215-4674-giai-quyet-tinh-trang-khat-von-trong-xay-dung-kinh-te-tap-the.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phát triển kinh tế tập thể: Tuổi trẻ Vĩnh Phúc đang khẳng định vai trò tiên phong ]]>
40 Tổ hợp tác, Hợp tác xã thanh niên trên các lĩnh vực được thành lập với hơn 600 thành viên tham gia và sẽ còn tiếp tục phát triển trong thời gian tới đang và sẽ là nhân tố quan trọng trong phát triển kinh tế của Vĩnh Phúc. ]]>
2015-11-20 08:12:34 2015-11-20 08:12:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/215-4687-phat-trien-kinh-te-tap-the--tuoi-tre-vinh-phuc-dang-khang-dinh-vai-tro-tien-phong-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thanh Hóa: Tổ chức Đoàn đồng hành cùng thanh niên phát triển kinh tế tập thể]]>
Thời gian qua, xác định thanh niên là lực lượng xung kích trong phát triển kinh tế tập thể, xây dựng nông thôn mới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa luôn chú trọng công tác phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc khuyến khích thanh niên nông thôn tham gia phát triển nhiều mô hình kinh tế tập thể giai đoạn 2011-2015. ]]>
2015-11-19 22:42:16 2015-11-19 22:42:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/215-4682-thanh-hoa--to-chuc-doan-dong-hanh-cung-thanh-nien-phat-trien-kinh-te-tap-the.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thanh niên Lai Châu tích cực phát triển kinh tế tập thể ]]>
Trong những năm qua, các cấp bộ đoàn Lai Châu đã phối hợp với các cấp, ngành trong Tỉnh triển khai xây dựng nhiều mô hình kinh tế tập thể cho thanh niên, tạo động lực, môi trường mới để thanh niên chủ động và mạnh dạn hơn trên con đường lập thân, lập nghiệp. ]]>
2015-11-17 09:34:45 2015-11-17 09:34:45 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/215-4554-thanh-nien-lai-chau-tich-cuc-phat-trien-kinh-te-tap-the-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Các tổ hợp tác thanh niên ở Kiên Giang đang dần phát huy hiệu quả]]>
Tính đến hết năm 2014, toàn tỉnh Kiên Giang đã có 125 tổ hợp tác thu hút được đông đảo cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên tham gia. Nhờ đó, các đoàn viên, thanh niên có điều kiện học tập, phát triển kinh tế, có việc làm ổn định vươn lên làm giàu chính đáng; góp phần thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. ]]>
2015-11-16 09:39:44 2015-11-16 09:39:44 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/215-4555-cac-to-hop-tac-thanh-nien-o-kien-giang-dang-dan-phat-huy-hieu-qua.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phát triển kinh tế tập thể: Nhìn từ mô hình trồng gừng của Đoàn xã Na Ngoi]]>
Mô hình trồng gừng của Đoàn xã Na Ngoi không chỉ góp phần tạo việc làm mùa vụ và tăng thu nhập cho đoàn viên thanh niên mà còn góp phần thu hút, tập hợp thanh niên tham gia vào tổ chức, giúp thanh niên nông thôn yên tâm lập thân, lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương mình. ]]>
2015-11-10 07:17:16 2015-11-10 07:17:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/215-4686-phat-trien-kinh-te-tap-the--nhin-tu-mo-hinh-trong-gung-cua-doan-xa-na-ngoi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tuổi trẻ Đồng bằng sông Cửu Long góp sức phát triển kinh tế tập thể]]>
Trong thời gian qua, tuổi trẻ Đồng bằng sông Cửu Long đã xây dựng và phát triển hiệu quả hàng ngàn mô hình kinh tế tập thể, để tập hợp thanh niên liên kết sản xuất, giải quyết việc làm, giúp thanh niên nông thôn yên tâm lập thân, lập nghiệp. ]]>
2015-11-09 10:41:32 2015-11-09 10:41:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/215-4673-tuoi-tre-dong-bang-song-cuu-long-gop-suc-phat-trien-kinh-te-tap-the.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Mô hình liên kết nuôi cá lóc của Thanh niên Phú Thuận B, Đồng Tháp]]>
Trên cơ sở lợi thế địa phương là nghề nuôi cá lóc, Đoàn Thanh niên xã Phú Thuận B (Hồng Ngự - Đồng Tháp) đã mở cách thức làm kinh tế mới là thành lập tổ hợp tác chăn nuôi cá lóc thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia và đạt những kết quả tích cực. ]]>
2015-11-05 22:05:45 2015-11-05 22:05:45 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/215-4680-mo-hinh-lien-ket-nuoi-ca-loc-cua-thanh-nien-phu-thuan-b-dong-thap.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/