KINHTEVADUBAO.VN - Khu Công nghiệp Việt Nam 2020-05-30 12:32:55 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Các KCN, KKT Hải Phòng: Phấn đấu thu hút vốn FDI đạt 1.500 triệu USD trong năm 2020]]>
Năm 2019, các KCN, KKT thành phố Hải Phòng thu hút được 84 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký đạt 1.438 triệu USD và 15.424,129 tỷ đồng. ]]>
2020-05-14 10:19:07 2020-05-14 10:19:07 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-16557-cac-kcn-kkt-hai-phong---phan-dau-thu-hut-von-fdi-dat-1-500-trieu-usd-trong-nam-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ban Quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng: Phát huy tính tích cực, chủ động trong hoạt động quản lý nhà nước]]>
Năm 2019, Ban Quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng đã cấp mới 14 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký là 587,4 tỷ đồng. Lũy kế đến cuối năm 2019, các KCN trên địa bàn đã thu hút được 71 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư là 3.817,1 tỷ đồng và 91,57 triệu USD. ]]>
2020-05-13 11:11:21 2020-05-13 11:11:21 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-16550-ban-quan-ly-cac-kcn-tinh-lam-dong--phat-huy-tinh-tich-cuc-chu-dong-trong-hoat-dong-quan-ly-nha-nuoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đột phá trong thu hút đầu tư: Điểm sáng trong phong trào thi đua của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam]]>
Năm 2019, các KCN tỉnh Hà Nam thu hút được 67 dự án đầu tư và điều chỉnh 119 lượt dự án, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 753,85 triệu USD và 3.604,09 tỷ đồng. ]]>
2020-05-07 08:37:03 2020-05-07 08:37:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-16486-dot-pha-trong-thu-hut-dau-tu--diem-sang-trong-phong-trao-thi-dua-cua-ban-quan-ly-cac-kcn-tinh-ha-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thành công từ các phong trào thi đua yêu nước]]>
Năm 2019, Ban Quản lý KKT và các KCN tỉnh Thái Bình đã triển khai đồng bộ và hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực cho toàn thể các thành viên trong đơn vị thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý nhà nước và hoạt động phát triển KKT, KCN trên địa bàn. ]]>
2020-04-27 13:08:07 2020-04-27 13:08:07 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-16465-thanh-cong-tu-cac-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng]]>
Năm 2019, các phong trào thi đua yêu nước do Ban Quản lý phát động và triển khai thực hiện đã phát huy sức mạnh và hiệu quả công tác, tạo động lực thúc đẩy hoạt động quản lý nhà nước và hoạt động đầu tư, kinh doanh trong các KKT, KCN tỉnh Quảng Bình. ]]>
2020-04-24 15:11:55 2020-04-24 15:11:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-16448-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-cong-tac-thi-dua-khen-thuong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển KCN, KKT]]>
Năm 2019, KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa đã thu hút được 75 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 14.539 tỷ đồng. Lũy kế đến hết năm 2019, KKT Nghi Sơn và các KCN trên địa bàn Tỉnh đã thu hút được 616 dự án ở trong và ngoài nước. ]]>
2020-04-22 11:32:10 2020-04-22 11:32:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-16431-thuc-hien-dong-bo-cac-giai-phap-phat-trien-kcn-kkt.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chuyển biến mạnh mẽ từ các phong trào thi đua]]>
Năm 2019, các phong trào thi đua, khen thưởng do Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh phát động đã góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển hoạt động đầu tư, kinh doanh trong KCN tỉnh Bắc Ninh. ]]>
2020-04-14 12:22:01 2020-04-14 12:22:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-16382-chuyen-bien-manh-me-tu-cac-phong-trao-thi-dua.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam: Tiếp tục là điểm sáng về thu hút đầu tư]]>
Năm 2019, KKT Đông Nam và các KCN tỉnh Nghệ An đã thu hút được 22 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 7.550 tỷ đồng và 288,983 triệu USD. Tính đến nay, KKT Đông Nam và các KCN tỉnh Nghệ An đã thu hút được 225 dự án đầu tư, trong đó có 98 dự án đi vào hoạt động. ]]>
2020-04-14 12:18:53 2020-04-14 12:18:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-16381-ban-quan-ly-khu-kinh-te-dong-nam--tiep-tuc-la-diem-sang-ve-thu-hut-dau-tu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc: Triển khai hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng]]>
Các phong trào thi đua do Ban Quản lý phát động đã tạo động lực để tập thể và cá nhân trong đơn vị hăng hái thi đua học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; kịp thời đề xuất ý kiến tham mưu, phát huy sáng kiến cải tiến đóng trong các hoạt động chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. ]]>
2020-04-09 00:11:03 2020-04-09 00:11:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-16355-ban-quan-ly-cac-kcn-vinh-phuc--trien-khai-hieu-qua-cong-tac-thi-dua-khen-thuong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hỗ trợ hiệu quả cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp]]>
Lũy kế đến ngày 31/10/2019, tại các KCN, KKT của Tây Ninh có 345 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 6.465,22 triệu USD và 15.935,23 tỷ đồng. ]]>
2020-04-08 23:59:51 2020-04-08 23:59:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-16354-ho-tro-hieu-qua-cho-cac-nha-dau-tu-va-doanh-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hiệu quả hoạt động từ các phong trào thi đua yêu nước]]>
Năm 2019, các phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định cũng như các doanh nghiệp KCN, tạo động lực quan trọng thúc đẩy hoạt động quản lý nhà nước và phát triển các KCN trên địa bàn. ]]>
2020-03-31 13:27:19 2020-03-31 13:27:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-16296-hieu-qua-hoat-dong-tu-cac-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tạo dựng điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư]]>
Năm 2019, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 07 dự án với tổng vốn đăng ký là 20,9 tỷ đồng. Đến nay, KKT cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đã thu hút được 27 nhà đầu tư (thực hiện 33 dự án đầu tư) với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 405,7 tỷ đồng. ]]>
2020-03-26 16:15:19 2020-03-26 16:15:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-16252-tao-dung-diem-den-hap-dan-cho-cac-nha-dau-tu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ban Quản lý các KCN và CX Hà Nội: Tạo bứt phá, hiệu quả trong công tác thi đua, khen thưởng]]>
Năm 2019, Ban Quản lý các KCN và CX Hà Nội triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, khen thưởng bám sát các nhiệm vụ chính trị tại đơn vị; đảm bảo kịp thời, chính xác, khách quan, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, góp phần tạo “cú hích” lớn thúc đẩy hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội thủ đô Hà Nội. ]]>
2020-03-26 15:55:25 2020-03-26 15:55:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-16251-ban-quan-ly-cac-kcn-va-cx-ha-noi--tao-but-pha-hieu-qua-trong-cong-tac-thi-dua-khen-thuong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình: Tạo đà phát triển từ các phong trào thi đua yêu nước]]>
Năm 2019, Ban Quản lý KCN tỉnh Ninh Bình đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 10 dự án với tổng số vốn đăng ký là 6.350 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, trong các KCN trên địa bàn Tỉnh có 112 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký là 60.613,7 tỷ đồng. ]]>
2020-03-20 11:11:47 2020-03-20 11:11:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-16196-ban-quan-ly-cac-kcn-tinh-ninh-binh--tao-da-phat-trien-tu-cac-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tạo sức lan tỏa trong các KKT, KCN]]>
Năm 2019, Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 08 dự án đầu tư trong nước (DDI) và 05 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký gần 2.073 tỷ đồng và 6.806.473 USD. Tính đến thời điểm tại, trên địa bàn các KKT và KCN Tỉnh có 172 dự án đầu tư còn hiệu lực. ]]>
2020-03-20 09:32:01 2020-03-20 09:32:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-16195-tao-suc-lan-toa-trong-cac-kkt-kcn.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các KCN]]>
Năm 2019, với sự cố gắng lớn của tập thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Nông, hoạt động quản lý nhà nước về KCN trên địa bàn Tỉnh ngày càng được tăng cường đẩy mạnh, tạo đà thúc đẩy hoạt động thu thu đầu tư và phát triển các KCN của Tỉnh có những bước tiến lớn, hứa hẹn nhiều triển vọng phát triển. ]]>
2020-03-18 13:57:19 2020-03-18 13:57:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-16183-tang-cuong-hieu-luc-hieu-qua-quan-ly-nha-nuoc-trong-cac-kcn.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[BQL các KCN Bình Thuận: Phát huy vai trò “đòn bẩy” trong hoạt động phát triển các KCN]]>
Năm 2019, các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bình Thuận đã thu hút được 08 dự án đầu tư ở trong và ngoài nước với tổng vốn đầu tư gần 571 tỷ đồng và 51,756 triệu USD, đạt 262% kế hoạch năm. Lũy kế đến nay, các KCN trên địa bàn Tỉnh thu hút được 78 dự án đầu tư thứ cấp. ]]>
2020-03-16 21:56:05 2020-03-16 21:56:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-16173-bql-cac-kcn-binh-thuan--phat-huy-vai-tro-don-bay-trong-hoat-dong-phat-trien-cac-kcn.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Công ty Phát triển hạ tầng KCN Tâm Thắng: Nỗ lực mời gọi đầu tư]]>
Năm 2019, Khu công nghiệp (KCN) Tâm Thắng thu hút thêm được 08 dự án đầu tư mới với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 86,5 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, KCN Tâm Thắng đã thu hút được 44 dự án đầu tư. ]]>
2020-03-13 09:41:46 2020-03-13 09:41:46 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-16155-cong-ty-phat-trien-ha-tang-kcn-tam-thang--no-luc-moi-goi-dau-tu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ban Quản lý KKT tỉnh Quảng Ninh: Dấu ấn phát triển các KCN, KKT năm 2019]]>
Năm 2019, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng sức đồng lòng hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển các KCN, KKT. Qua đó đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Quảng Ninh, đồng thời thúc đẩy nền kinh tế của Tỉnh tham gia hội nhập sâu rộng với kinh tế khu vực và trên thế giới. ]]>
2020-02-24 10:50:17 2020-02-24 10:50:17 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-16002-ban-quan-ly-kkt-tinh-quang-ninh--dau-an-phat-trien-cac-kcn-kkt-nam-2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[BQL các KCN tỉnh Hải Dương: Bước tiến lớn trong thu hút đầu tư và phát triển KCN]]>
Năm 2019, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Hải Dương đã tích cực triển khai hiệu quả các phong trào thi đua sâu rộng đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý cũng như tại các doanh nghiệp KCN, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển các KCN trên địa bàn. ]]>
2020-02-24 10:36:31 2020-02-24 10:36:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-16001-bql-cac-kcn-tinh-hai-duong--buoc-tien-lon-trong-thu-hut-dau-tu-va-phat-trien-kcn.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2019]]>
Năm 2019, Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã tổ chức các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, sâu rộng và toàn diện trên các lĩnh vực của ngành và địa phương, tạo đà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. ]]>
2020-01-06 10:37:31 2020-01-06 10:37:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-15700-trien-khai-hieu-qua-cac-phong-trao-thi-dua-hoan-thanh-toan-dien-nhiem-vu-chinh-tri-nam-2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Khối Thi đua Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh Bắc Trung Bộ: Thành công từ các phong trào thi đua]]>
Năm 2019 công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị trong Khối thi đua không ngừng được đổi mới và nâng cao. Chính quyền và các tổ chức đoàn thể quần chúng đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị, kế hoạch công tác của đơn vị. ]]>
2019-12-30 14:42:13 2019-12-30 14:42:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-15663-khoi-thi-dua-ban-quan-ly-kcn-kkt-cac-tinh-bac-trung-bo--thanh-cong-tu-cac-phong-trao-thi-dua.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Các KCN, KKT Việt Nam: Phát triển vững mạnh năm 2019]]>
Tính đến tháng 11/2019, các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) cả nước thu hút được khoảng 820 dự án đầu tư nước ngoài và 650 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn thu hút đầu tư và điều chỉnh tăng vốn đạt khoảng 14,7 tỷ USD và 92.000 tỷ đồng. ]]>
2019-12-26 10:34:19 2019-12-26 10:34:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-15627-cac-kcn-kkt-viet-nam--phat-trien-vung-manh-nam-2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh: Hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển các KCN năm 2019]]>
Năm 2019 Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) Bắc Ninh đã cấp mới 134 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào các KCN với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 731,15 triệu USD. Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh (dự án thứ cấp) đạt 1.429,72 triệu USD. ]]>
2019-12-20 15:49:06 2019-12-20 15:49:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-15582-ban-quan-ly-cac-kcn-bac-ninh--hoan-thanh-thang-loi-nhiem-vu-phat-trien-cac-kcn-nam-2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tỉnh Gia Lai có thêm KCN Nam Pleiku]]>
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Nam Pleiku có quy mô gần 192 ha với tổng vốn đầu tư trên 517 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án là 50 năm. Công tác đầu tư xây dựng KCN dự kiến được chia làm 2 giai đoạn, thực hiện trong vòng 4 năm (2020-2024). ]]>
2019-12-10 10:03:49 2019-12-10 10:03:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-15500-tinh-gia-lai-co-them-kcn-nam-pleiku.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nhà máy chế tạo lốp xe ACTR quy mô 280 triệu USD đã đi vào hoạt động ]]>
Nhà máy chế tạo lốp xe radian toàn thép ACTR tại KCN Phước Đông, tỉnh Tây Ninh đã đi vào hoạt động sau 8 tháng triển khai xây dựng. Nhà máy có quy mô 280 triệu USD với sản lượng sản xuất hàng năm đạt 2,4 triệu bộ lốp xe; mở ra chuẩn mực mới cho nhà máy sản xuất lốp xe thông minh trên toàn thế giới. ]]>
2019-11-21 09:34:56 2019-11-21 09:34:56 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-15358-nha-may-che-tao-lop-xe-actr-quy-mo-280-trieu-usd-da-di-vao-hoat-dong---.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ Sức lan tỏa tại Hội thi giao lưu văn hóa - thể thao Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh miền Đông Nam Bộ mở rộng lần thứ XIII ]]>
Hội thi đã thu hút được 12 đoàn tham gia, với với 227 vận động viên thi đấu ở 9 bộ môn. Có 33 huy chương các loại (vàng, bạc, đồng) được Ban tổ chức trao cho các vận động viên xuất sắc. ]]>
2019-11-19 19:15:44 2019-11-19 19:15:44 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-15348--suc-lan-toa-tai-hoi-thi-giao-luu-van-hoathe-thao-ban-quan-ly-kcn-kcx-kkt-cac-tinh-mien-dong-nam-bo-mo-rong-lan-thu-xiii-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ Cần đẩy mạnh phát triển mô hình KCN sinh thái]]>
“Thời gian tới, các địa phương và các Ban Quản lý cần nghiên cứu, đẩy mạnh phát triển các mô hình KCN (khu công nghiệp) sinh thái trên phạm vi toàn quốc” là chỉ đạo cuả Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung tại Hội nghị Câu lạc bộ các Ban Quản lý KCN, KCX (khu chế xuất), KKT (khu kinh tế) các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XVII. ]]>
2019-11-11 15:40:27 2019-11-11 15:40:27 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-15296--can-day-manh-phat-trien-mo-hinh-kcn-sinh-thai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[VEPF hỗ trợ tài chính hiệu quả cho các chương trình, dự án bảo vệ môi trường tại Việt Nam]]>
Trong suốt 17 năm hoạt động và phát triển, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (VEPF) đã hỗ trợ tài chính hiệu quả cho các chương trình, dự án bảo vệ môi trường trên phạm vi toàn quốc. Tạp chí Kinh tế và Dự báo đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Đức Thuận- Giám đốc VEPF về những kết quả mà Quỹ đã đạt được trong chặng đường 17 năm qua. ]]>
2019-11-05 10:41:55 2019-11-05 10:41:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-15258-vepf-ho-tro-tai-chinh-hieu-qua-cho-cac-chuong-trinh-du-an-bao-ve-moi-truong-tai-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Doanh nhân Trương Tú Phương: Người “thổi luồng gió mới” đến KCN]]>
Là một nữ doanh nhân quyền lực tại Việt Nam, doanh nhân Trương Tú Phương- Chủ tịch Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại An đã tạo nên bứt phá khi xây dựng thành công KCN Đại An với mô hình đặc biệt “KCN trong làng, làng trong KCN”. Tạp chí Kinh tế và Dự báo đã có cuộc phỏng vấn nữ doanh nhân nhân dịp bà vinh dự được nhận danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2019 do VCCI trao tặng. ]]>
2019-10-29 08:53:11 2019-10-29 08:53:11 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-15203-doanh-nhan-truong-tu-phuong--nguoi-thoi-luong-gio-moi-den-kcn.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/