KINHTEVADUBAO.VN - Công bố khoa học 2020-12-02 17:20:19 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Kiểm định sự tồn tại và mức độ của tâm lý đám đông trên thị trường chứng khoán Việt Nam]]>
Tâm lý đám đông trên thị trường chứng khoán là yếu tố quan trọng tác động đến sự tăng hay giảm của cổ phiếu; khi đám đông đua nhau mua một mã cổ phiếu thì mã cổ phiếu sẽ tăng và ngược lại ]]>
2020-11-09 14:54:23 2020-11-09 14:54:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/230-17462-kiem-dinh-su-ton-tai-va-muc-do-cua-tam-ly-dam-dong-tren-thi-truong-chung-khoan-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đề xuất mô hình các nhân tố ảnh hưởng đển rủi ro tiềm tàng trong kiểm toán báo cáo tài chính]]>
Kiểm toán báo cáo tài chính cho biết độ trung thực, chính xác, hợp lý của báo cáo tài chính so với các tiêu chuẩn, chuẩn mực đã được thiết lập. Hoạt động kiểm toán thường phải đối mặt với rủi ro, nhưng khó khăn nhất là loại rủi ro tiềm tàng. ]]>
2020-11-08 17:06:09 2020-11-08 17:06:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/230-17456-de-xuat-mo-hinh-cac-nhan-to-anh-huong-den-rui-ro-tiem-tang-trong-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn nơi mua sắm tại siêu thị của người tiêu dùng trên địa TP. Đà Nẵng]]>
Tìm hiểu hành vi lựa chọn nơi mua sắm sẽ giúp cho các nhà quản trị kinh doanh thiết lập được kênh phân phối tối ưu. ]]>
2020-11-06 10:39:50 2020-11-06 10:39:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/230-17450-cac-nhan-to-anh-huong-den-hanh-vi-lua-chon-noi-mua-sam-tai-sieu-thi-cua-nguoi-tieu-dung-tren-dia-tp--da-nang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năng lực hội nhập quốc tế của nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Việt Nam]]>
Đánh giá năng lực hội nhập quốc tế của nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Việt Nam là việc xem xét khả năng của việc: thu hút vốn FDI; vượt qua rào cản kỹ thuật khi tham gia thị trường quốc tế; xây dựng chuỗi liên kết. ]]>
2020-11-06 09:35:27 2020-11-06 09:35:27 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/230-17449-nang-luc-hoi-nhap-quoc-te-cua-nong-nghiep-ung-dung-cong-nghe-cao-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sử dụng hàm hồi quy Binary logistic xây dựng mô hình dự báo rủi ro tín dụng trong đầu tư phát triển đội tàu container tại Việt Nam]]>
Kiểm toán báo cáo tài chính cho biết độ trung thực, chính xác, hợp lý của báo cáo tài chính so với các tiêu chuẩn, chuẩn mực đã được thiết lập. Hoạt động kiểm toán thường phải đối mặt với rủi ro, nhưng khó khăn nhất là loại rủi ro tiềm tàng ]]>
2020-11-03 13:46:46 2020-11-03 13:46:46 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/230-17440-su-dung-ham-hoi-quy-binary-logistic-xay-dung-mo-hinh-du-bao-rui-ro-tin-dung-trong-dau-tu-phat-trien-doi-tau-container-tai-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Lý thuyết và phương pháp đánh giá tác động của hiệp định thương mại tự do đến thương mại]]>
Sử dụng mô hình trọng lực dựa trên các xác suất hậu nghiệm để đánh giá tác động của FTA đến thương mại là một phương pháp mới, có ý thực tiễn với Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. ]]>
2020-10-29 10:27:41 2020-10-29 10:27:41 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/230-17406-ly-thuyet-va-phuong-phap-danh-gia-tac-dong-cua-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-den-thuong-mai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đánh giá sự đóng góp của TFP vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thanh Hóa]]>
Đánh giá sự tăng trưởng kinh tế trong một lĩnh vực hay cho cả một nền kinh tế là việc xem xét mức độ đóng góp của các chỉ tiêu đo lường, gồm: Vốn; Lao động và Năng suất các nhân tố tổng hợp. ]]>
2020-06-30 13:25:11 2020-06-30 13:25:11 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/230-16902-danh-gia-su-dong-gop-cua-tfp-vao-tang-truong-kinh-te-cua-tinh-thanh-hoa.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phát triển doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam: Từ chủ trương đến hành động và giải pháp thực hiện]]>
Liên kết các doanh nghiệp tư nhân để tạo thành một lực lượng, làm động lực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, trong bối cảnh hội nhập là yêu cầu bức thiết hiện nay. ]]>
2020-06-01 12:36:34 2020-06-01 12:36:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/230-16901-phat-trien-doanh-nghiep-tu-nhan-o-viet-nam--tu-chu-truong-den-hanh-dong-va-giai-phap-thuc-hien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/