KINHTEVADUBAO.VN - Chính sách 2018-09-20 03:00:15 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Vẫn giữ quy hoạch xây dựng tỉnh trong hệ thống quy hoạch]]>
Do quy hoạch tỉnh mang tính chất định hướng, còn quy hoạch xây dựng mang tính chất kỹ thuật, chuyên ngành, cụ thể hóa những phương hướng, định hướng lớn của quy hoạch tỉnh. ]]>
2018-09-20 00:54:39 2018-09-20 00:54:39 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12466-van-giu-quy-hoach-xay-dung-tinh-trong-he-thong-quy-hoach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính sách quản lý CBCCVC sẽ có nhiều thay đổi trong thời gian tới]]>
Bộ Nội vụ mới đưa ra dự thảo sửa đổi Nghị định 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2013/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. ]]>
2018-09-16 16:36:19 2018-09-16 16:36:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12435-chinh-sach-quan-ly-cbccvc-se-co-nhieu-thay-doi-trong-thoi-gian-toi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[5 tiêu chuẩn chung để được xét công nhận GS, PGS]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 37/2018/NĐ-CP, ngày 31/08/2018 ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. ]]>
2018-09-15 16:58:58 2018-09-15 16:58:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12428-5-tieu-chuan-chung-de-duoc-xet-cong-nhan-gs-pgs.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Những tháng cuối năm, tuyệt đối không được chủ quan]]>
Đó là nội dung được Chính phủ nhấn mạnh tại Nghị quyết số 119/NQ-CP, Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 8/2018. ]]>
2018-09-10 23:51:18 2018-09-10 23:51:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12386-nhung-thang-cuoi-nam-tuyet-doi-khong-duoc-chu-quan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sửa đổi 37 luật có quy định liên quan đến quy hoạch: Đảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật!]]>
Dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch tại phiên họp thứ 27 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 21/9 tới. ]]>
2018-09-05 23:34:18 2018-09-05 23:34:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12352-sua-doi-37-luat-co-quy-dinh-lien-quan-den-quy-hoach--dao-dam-tinh-thong-nhat-trong-he-thong-phap-luat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bổ sung thêm một số đối tượng tinh giản biên chế]]>
Đó là cán bộ quản lý thôi giữ chức vụ, cán bộ được điều động sang công tác tại các hội, cán bộ quản lý đại diện phần vốn nhà nước dôi dư do cơ cấu lại... ]]>
2018-09-05 08:38:25 2018-09-05 08:38:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12344-bo-sung-them-mot-so-doi-tuong-tinh-gian-bien-che.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Định hướng chỉnh sửa, hoàn thiện một số dự án luật quan trọng]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản phân công các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ nghiên cứu, tiếp thu kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoàn thiện một số dự án Luật. ]]>
2018-09-01 23:49:32 2018-09-01 23:49:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12329-dinh-huong-chinh-sua-hoan-thien-mot-so-du-an-luat-quan-trong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bỏ quy định khống chế mức lãi suất tính toán trong phương án tài chính của các dự án PPP]]>
Đó là một trong 5 điểm sửa đổi về cơ chế quản lý các dự án PPP vửa được Bộ Tài chính đề xuất. ]]>
2018-08-31 16:46:24 2018-08-31 16:46:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12320-bo-quy-dinh-khong-che-muc-lai-suat-tinh-toan-trong-phuong-an-tai-chinh-cua-cac-du-an-ppp.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nông nghiệp hữu cơ đón nhận nhiều ưu đãi]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 109/2008/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ, trong đó quy định cụ thể chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ. ]]>
2018-08-31 10:45:18 2018-08-31 10:45:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12310-nong-nghiep-huu-co-don-nhan-nhieu-uu-dai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tập trung sửa đổi bất cập, vướng mắc tại các quy định pháp luật hiện hành]]>
Đảm bảo tính đồng bộ của Luật Đầu tư công; Sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch… là những nhiệm vụ chính được Chính phủ nêu rõ tại Nghị quyết số 109/NQ-CP phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2018. ]]>
2018-08-26 00:55:05 2018-08-26 00:55:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12259-tap-trung-sua-doi-bat-cap-vuong-mac-tai-cac-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư xây dựng ]]>
Đó là nhiệm vụ đầu tiên được Chính phủ đưa ra tại Nghị quyết 110/NQ-CP, mới được Thủ tướng kỳ ban hành ngày 25/8. ]]>
2018-08-25 23:45:51 2018-08-25 23:45:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12257-hoan-thien-he-thong-phap-luat-ve-dau-tu-xay-dung-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Để "xóa" tình trạng nợ đọng văn bản]]>
Đến nay, Chính phủ đã thông qua được 7 dự án theo đúng chương trình; 2 dự án sẽ trình Chính phủ xem xét trong tháng 6 và 7/2018; 1 dự án Chính phủ xin điều chỉnh lùi tiến độ. ]]>
2018-08-23 14:26:40 2018-08-23 14:26:40 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12245-de--xoa--tinh-trang-no-dong-van-ban.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phấn đấu đến năm 2021 thực hiện áp dụng chế độ tiền lương mới]]>
Đó là một trong những nội dung trong Chương trình hành động của Chính phủ. Chương trình phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2021 thực hiện áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo. ]]>
2018-08-21 08:44:59 2018-08-21 08:44:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12225-phan-dau-den-nam-2021-thuc-hien-ap-dung-che-do-tien-luong-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chuyên gia tư vấn quy hoạch có thể được trả tối đa 2 triệu đồng/ngày]]>
Chi phí thuê chuyên gia theo quy định trên đã bao gồm chi phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thuế thu nhập cá nhân thuộc trách nhiệm của người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành. ]]>
2018-08-18 00:12:39 2018-08-18 00:12:39 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12211-chuyen-gia-tu-van-quy-hoach-co-the-duoc-tra-toi-da-2-trieu-dongngay.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phát hiện 5.639 văn bản trái pháp luật, Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm, xử lý người đứng đầu]]>
Trong năm 2017, có 157 văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền, gồm: 26 văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và 131 văn bản của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân cấp tỉnh. ]]>
2018-08-17 01:37:06 2018-08-17 01:37:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12205-phat-hien-5-639-van-ban-trai-phap-luat-pho-thu-tuong-yeu-cau-kiem-diem-xu-ly-nguoi-dung-dau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động quy hoạch]]>
Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng khi Chính phủ bàn thảo về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến quy hoạch, tại phiên họp Chuyên đề pháp luật tháng 8. ]]>
2018-08-17 00:22:11 2018-08-17 00:22:11 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12204-tao-dieu-kien-thuan-loi-nhat-cho-cac-hoat-dong-quy-hoach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính sách dân tộc vẫn mang tính nhiệm kỳ, ngắn hạn]]>
Nội dung còn tản mạn ở nhiều văn bản khác nhau nên việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả chưa cao. ]]>
2018-08-14 13:47:56 2018-08-14 13:47:56 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12188-chinh-sach-dan-toc-van-mang-tinh-nhiem-ky-ngan-han.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hiện có 9.519 quy hoạch được phê duyệt và đang còn hiệu lực ]]>
Báo cáo của Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch, đến nay, số lượng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt và đang còn hiệu lực là 9.519 quy hoạch. ]]>
2018-08-11 23:16:08 2018-08-11 23:16:08 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12172-hien-co-9-519-quy-hoach-duoc-phe-duyet-va-dang-con-hieu-luc-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng cho ý kiến và phân công các bộ hoàn thiện các dự án luật]]>
Trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 25, Thủ tướng Chính phủ có văn bản phân công các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ nghiên cứu, tiếp thu kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. ]]>
2018-08-11 10:10:24 2018-08-11 10:10:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12168-thu-tuong-cho-y-kien-va-phan-cong-cac-bo-hoan-thien-cac-du-an-luat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 57: Vẫn còn nhiều băn khoăn!]]>
Nhiều đại biểu đến từ các địa phương đã thể hiện sự băn khoăn về tính khả thi, sự hợp lý của Điều 4, Điều 5 của Dự thảo. ]]>
2018-08-10 06:00:03 2018-08-10 06:00:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12149-du-thao-thong-tu-huong-dan-nghi-dinh-57--van-con-nhieu-ban-khoan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sáp nhập 3 xã thành 1: Tính sao với số dôi dư?]]>
Tính đến nay, cả nước có 588/713 đơn vị hành chính cấp huyện (chiếm 82,47%) chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích và dân số; có 9.434/11.162 đơn vị hành chính cấp xã (chiếm 84,51%) chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích và dân số theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH. ]]>
2018-08-09 17:00:11 2018-08-09 17:00:11 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12142-sap-nhap-3-xa-thanh-1--tinh-sao-voi-so-doi-du.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Luật Đặc khu không được đưa vào chương trình Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội]]>
Theo chương trình Phiên họp thứ 26 vừa được công bố của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, thì dự thảo Luật Đặc khu sẽ không được đưa lên bàn nghị sự. ]]>
2018-08-06 23:20:44 2018-08-06 23:20:44 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12113-luat-dac-khu-khong-duoc-dua-vao-chuong-trinh-phien-hop-thu-26-cua-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nâng tỷ lệ người lao động tham gia BHXH bắt buộc và BHTN lên 95% vào cuối năm 2020]]>
Đó là chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đề xuất của các địa phương phải đảm bảo được quy định tại Nghị quyết102/NQ-CP, ngày 03/08/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. ]]>
2018-08-03 21:54:40 2018-08-03 21:54:40 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12094-nang-ty-le-nguoi-lao-dong-tham-gia-bhxh-bat-buoc-va-bhtn-len-95-vao-cuoi-nam-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Những điểm nổi bật trong Dự thảo Luật Quản lý thuế mới]]>
Bộ Tài chính đang dự thảo Luật Quản lý thuế mới để thay thế cho Luật Quản lý thuế 2006, trong đó có sửa đổi bổ sung về thời gian tiếp nhận hồ sơ khai thuế, thời gian không nộp hồ sơ khai thuế làm căn cứ ấn định thuế, bãi bỏ quyết định kiểm tra thuế... ]]>
2018-08-02 16:48:11 2018-08-02 16:48:11 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12076-nhung-diem-noi-bat-trong-du-thao-luat-quan-ly-thue-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[8 nhóm đối tượng được điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH]]>
Từ ngày 01/07/2018, có 8 nhóm đối tượng được điều chỉnh tăng thêm 6,92% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2018. ]]>
2018-07-31 08:57:21 2018-07-31 08:57:21 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12052-8-nhom-doi-tuong-duoc-dieu-chinh-luong-huu-tro-cap-bhxh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng đồng ý kiến nghị của Bộ KHĐT về 3 nội dung liên quan đến CMCN 4.0]]>
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về 3 nội dung liên quan cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư. ]]>
2018-07-30 22:30:16 2018-07-30 22:30:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12046-thu-tuong-dong-y-kien-nghi-cua-bo-khdt-ve-3-noi-dung-lien-quan-den-cmcn-4-0.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[6 đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ người có công với cách mạng đang định cư ở nước ngoài]]>
Các đối tượng này được quy định cụ thể tại Nghị định số 102/2018/NĐ-CP quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài. ]]>
2018-07-26 21:06:19 2018-07-26 21:06:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12006-6-doi-tuong-duoc-huong-che-do-ho-tro-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-dang-dinh-cu-o-nuoc-ngoai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Luật Đầu tư công sửa đổi: Sẽ phân cấp mạnh mẽ trong các khâu]]>
Đó là một trong những điểm mới được coi là mạnh mẽ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong đề xuất dự thảo Luật Đầu tư công sửa đổi. ]]>
2018-07-23 23:03:43 2018-07-23 23:03:43 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11973-luat-dau-tu-cong-sua-doi--se-phan-cap-manh-me-trong-cac-khau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nếu hoàn thành nhiệm vụ, TCTD yếu kém vẫn có thể chi khen thưởng cho lãnh đạo]]>
Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về một số nội dung đặc thù về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng yếu kém trong quá trình cơ cấu lại và xử lý nợ xấu. ]]>
2018-07-20 14:03:09 2018-07-20 14:03:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11951-neu-hoan-thanh-nhiem-vu-tctd-yeu-kem-van-co-the-chi-khen-thuong-cho-lanh-dao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phạt tới 100 triệu đồng đối với hành vi phá rừng trái pháp luật]]>
Đây là đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp. ]]>
2018-07-20 10:48:33 2018-07-20 10:48:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11950-phat-toi-100-trieu-dong-doi-voi-hanh-vi-pha-rung-trai-phap-luat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/