KINHTEVADUBAO.VN - Chính sách 2018-01-18 00:42:14 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Chiều rộng hành lang an toàn giao thông đường sắt tối đa 15m]]>
Đây là đề xuất quy định về hành lang an toàn giao thông đường sắt của Bộ Giao thông Vận tại tại dự thảo Nghị định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt. ]]>
2018-01-16 15:44:59 2018-01-16 15:44:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10422-chieu-rong-hanh-lang-an-toan-giao-thong-duong-sat-toi-da-15m.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Lùi thời điểm trình Luật sửa đổi Luật thuế bảo vệ môi trường sang năm 2019]]>
Đó là một trong những chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về thuế bảo vệ môi trường. ]]>
2018-01-13 05:59:38 2018-01-13 05:59:38 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10399-lui-thoi-diem-trinh-luat-sua-doi-luat-thue-bao-ve-moi-truong-sang-nam-2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[20 hàng tháng và hàng quý, cập nhật tiến độ soạn thảo văn bản quy định chi tiết 6 luật]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết 6 luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 4. ]]>
2018-01-13 05:31:58 2018-01-13 05:31:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10397-20-hang-thang-va-hang-quy-cap-nhat-tien-do-soan-thao-van-ban-quy-dinh-chi-tiet-6-luat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Kỳ vọng hoạt động ngoại thương có cơ hội bứt phá]]>
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương nhằm tạo điều kiện tối đa cho xuất – nhập khẩu ]]>
2018-01-12 14:36:49 2018-01-12 14:36:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10389-ky-vong-hoat-dong-ngoai-thuong-co-co-hoi-but-pha.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thêm một số chính sách đối với trẻ em mẫu giáo và giáo viên Mầm non]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 06/2018/NĐ-CP, ngày 05/01/2018 Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non. ]]>
2018-01-10 21:37:33 2018-01-10 21:37:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10354-them-mot-so-chinh-sach-doi-voi-tre-em-mau-giao-va-giao-vien-mam-non.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[VTV và VOV có chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới]]>
Chính phủ vừa ban hành 2 nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Đài Phát thanh Việt Nam (VOV). ]]>
2018-01-08 23:53:56 2018-01-08 23:53:56 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10339-vtv-va-vov-co-chuc-nang-nhiem-vu-va-co-cau-to-chuc-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng khung khổ pháp lý quản lý Bitcoin]]>
Nếu coi Bitcoin là một loại hàng hóa thì sẽ được hợp thức hóa và kinh doanh theo luật thương mại, còn nếu đồng tiền ảo này được xem là tài sản, thì sẽ mặc nhiên được điều chỉnh theo Luật Dân sự. ]]>
2018-01-06 00:53:06 2018-01-06 00:53:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10321-pho-thu-tuong-yeu-cau-xay-dung-khung-kho-phap-ly-quan-ly-bitcoin.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thế nào?]]>
Câu trả lời được nêu rõ tại các quy định trong Nghị định 129/2017/NĐ-CP đã được Chính phủ đã ban hành ngày 16/11/2017. ]]>
2018-01-05 20:16:11 2018-01-05 20:16:11 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10317-quan-ly-su-dung-va-khai-thac-tai-san-ket-cau-ha-tang-thuy-loi-the-nao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quy hoạch tổng thể phát triển một số khu du lịch quốc gia]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Vịnh Xuân Đài, tỉnh Phú Yên và Khu du lịch quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030. ]]>
2018-01-04 13:31:59 2018-01-04 13:31:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10302-quy-hoach-tong-the-phat-trien-mot-so-khu-du-lich-quoc-gia.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bí thư, chủ tịch huyện có diện tích làm việc tối đa là 25 m2]]>
Điều này được quy định tại Nghị định 152/2017/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp vừa được Chính phủ ban hành. ]]>
2018-01-04 10:20:05 2018-01-04 10:20:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10299-bi-thu-chu-tich-huyen-co-dien-tich-lam-viec-toi-da-la-25-m2.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ban hành 2 biểu thuế ưu đãi thương mại đặc biệt với Hàn Quốc]]>
Chính phủ vừa ban hành 2 nghị định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc và Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2018-2022. ]]>
2018-01-04 09:40:11 2018-01-04 09:40:11 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10298-ban-hanh-2-bieu-thue-uu-dai-thuong-mai-dac-biet-voi-han-quoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Khoa học và Công nghệ có 31 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ. ]]>
2017-12-30 22:26:12 2017-12-30 22:26:12 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10266-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-co-31-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-nsnn.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Khu du lịch quốc gia Tân Trào đặt mục tiêu đón 2 triệu lượt khách vào năm 2030]]>
Đó là một trong những mục tiêu được đưa ra tại Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030 mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. ]]>
2017-12-26 09:37:53 2017-12-26 09:37:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10214-khu-du-lich-quoc-gia-tan-trao-dat-muc-tieu-don-2-trieu-luot-khach-vao-nam-2030.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính phủ hành động thì Tổ tư vấn cũng phải "hành động”]]>
Mở đầu cuộc làm việc với Tổ tư vấn kinh tế, ngày 23/12, Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ hành động thì Tổ tư vấn cũng phải là "Tổ tư vấn hành động" và đề nghị trao đổi cách thức làm việc trong tổ chất lượng hơn, kịp thời hơn. ]]>
2017-12-23 23:32:27 2017-12-23 23:32:27 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10195-chinh-phu-hanh-dong-thi-to-tu-van-cung-phai--hanh-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Miễn thuế VAT với sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác thô ]]>
Đó là một nội dung quan trọng tại Nghị định số 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 vừa được Chính phủ ban hành. ]]>
2017-12-21 17:09:33 2017-12-21 17:09:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10177-mien-thue-vat-voi-san-pham-xuat-khau-la-tai-nguyen-khoang-san-khai-thac-tho-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Kỳ vọng tạo đột phá cho kinh doanh xuất khẩu gạo]]>
Bộ Công Thương đang trình lên Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo. Dự thảo được xây dựng theo tinh thần kiến tạo, xây dựng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. ]]>
2017-12-21 14:02:24 2017-12-21 14:02:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10172-ky-vong-tao-dot-pha-cho-kinh-doanh-xuat-khau-gao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị sửa đổi Luật Đất đai năm 2013]]>
Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai sau 3 năm triển khai Luật Đất đai năm 2015. ]]>
2017-12-19 17:33:59 2017-12-19 17:33:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10159-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-kien-nghi-sua-doi-luat-dat-dai-nam-2013.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Vi phạm lĩnh vực hàng hải: Mức phạt thấp nhất là 500 nghìn đồng, cao nhất là 100 triệu đồng ]]>
Theo Nghị định số 142/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải vừa được Chính phủ ban hành, thì mức phạt tiền cao nhất đối với cá nhân lên tới 100 triệu đồng. ]]>
2017-12-17 18:37:33 2017-12-17 18:37:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10121-vi-pham-linh-vuc-hang-hai--muc-phat-thap-nhat-la-500-nghin-dong-cao-nhat-la-100-trieu-dong-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Vi phạm hành chính trong đầu tư xây dựng có thể bị phạt tới 1 tỷ đồng]]>
Mức phạt tiền quy định tại Nghị định này là mức phạt áp dụng đối với tổ chức (trừ một số trường hợp). Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức. ]]>
2017-12-13 23:16:30 2017-12-13 23:16:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10076-vi-pham-hanh-chinh-trong-dau-tu-xay-dung-co-the-bi-phat-toi-1-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được hưởng 100% lương trong thời gian tập sự]]>
Để thu hút nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào cơ quan nhà nước, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn. ]]>
2017-12-12 00:25:00 2017-12-12 00:25:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10047-sinh-vien-tot-nghiep-xuat-sac-duoc-huong-100-luong-trong-thoi-gian-tap-su.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sửa đổi một số thông tư trong lĩnh vực xăng dầu, kinh doanh dịch vụ và XNK]]>
Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 28/2017/TT-BCT, ngày 08/12/2017 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. ]]>
2017-12-11 09:16:50 2017-12-11 09:16:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10037-sua-doi-mot-so-thong-tu-trong-linh-vuc-xang-dau-kinh-doanh-dich-vu-va-xnk.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính phủ yêu cầu đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn vay kém ưu đãi]]>
Từ đó, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải pháp tìm kiếm nguồn vốn vay phù hợp. ]]>
2017-12-09 00:36:59 2017-12-09 00:36:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10026-chinh-phu-yeu-cau-danh-gia-hieu-qua-cac-du-an-dau-tu-cong-su-dung-nguon-von-vay-kem-uu-dai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Lùi thời gian có hiệu lực quy định việc ghi tên cả gia đình vào sổ đỏ]]>
Theo Thông tư số 53/2017/TT-BTNMT vừa được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ký ban hành, thì từ ngày hôm nay (5/12/2017), quy định việc ghi tên các thành viên có chung quyền sử dụng đất vào sổ đỏ hộ gia đình chưa được thi hành. ]]>
2017-12-05 20:10:44 2017-12-05 20:10:44 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9983-lui-thoi-gian-co-hieu-luc-quy-dinh-viec-ghi-ten-ca-gia-dinh-vao-so-do.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đồng ý hỗ trợ 1784 tỷ đồng bồi thường cho hàng hải sản tồn đọng tại 4 tỉnh miền Trung]]>
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý hỗ trợ chủ cơ sở có hàng hải sản tồn đọng và các đối tượng tồn đọng khác tại địa bàn 4 tỉnh bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển. ]]>
2017-12-01 00:16:40 2017-12-01 00:16:40 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9937-dong-y-ho-tro-1784-ty-dong-boi-thuong-cho-hang-hai-san-ton-dong-tai-4-tinh-mien-trung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tạo hành lang pháp lý nhất quán cho cổ phần hoá, sắp xếp và phát triển DNNN ]]>
Đó là một trong những chỉ đạo quan trọng của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tại cuộc họp giao ban tháng 11/2017 của Ban Chỉ đạo. ]]>
2017-11-30 23:55:33 2017-11-30 23:55:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9935-tao-hanh-lang-phap-ly-nhat-quan-cho-co-phan-hoa-sap-xep-va-phat-trien-dnnn-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phải miễn thuế TNDN cho các đơn vị SNCL ở vùng sâu, vùng xa]]>
Đó là một trong những nội dung tại Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về chính sách thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo. ]]>
2017-11-29 23:24:18 2017-11-29 23:24:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9919-phai-mien-thue-tndn-cho-cac-don-vi-sncl-o-vung-sau-vung-xa.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bằng lái xe, thẻ đảng viên vẫn được sử dụng làm thủ tục hàng không]]>
Đại diện Cục hàng không khẳng định, thẻ đảng viên, thẻ nhà báo, giấy phép lái xe... vẫn được dùng để làm thủ tục hàng không. Cục Hàng không đã báo cáo Bộ Giao thông vận tải xin đính chính Điểm 45, Điều 1, Thông tư số 45/2017/TT-BGTVT. ]]>
2017-11-28 23:35:00 2017-11-28 23:35:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9905-bang-lai-xe-the-dang-vien-van-duoc-su-dung-lam-thu-tuc-hang-khong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ đầu năm 2018, biểu thuế xuất - nhập khẩu ưu đãi sẽ thay đổi thế nào?]]>
Các loại xe ô tô khác thuộc các nhóm hàng 87.02, 87.03, 87.04 áp dụng mức thuế suất bằng 1,5 lần so với mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của xe ô tô mới cùng chủng loại thuộc cùng nhóm hàng. ]]>
2017-11-28 00:21:46 2017-11-28 00:21:46 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9896-tu-dau-nam-2018-bieu-thue-xuatnhap-khau-uu-dai-se-thay-doi-the-nao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Không chấp nhận thẻ đảng viên, thẻ nhà báo để làm thủ tục lên máy bay]]>
Không chỉ thẻ Đảng viên, thẻ nhà báo, mà các loại giấy tờ khác, như: giấy phép lái xe ô tô, mô tô; thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay; thẻ nhận dạng của các hãng hàng không Việt Nam cũng không được phép sử dụng để làm thủ tục lên các chuyến bay nội địa. ]]>
2017-11-27 23:16:25 2017-11-27 23:16:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9893-khong-chap-nhan-the-dang-vien-the-nha-bao-de-lam-thu-tuc-len-may-bay.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đã có biểu thuế suất thông thường mới đối với hàng hóa nhập khẩu khẩu]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 1/9/2016 uy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu. ]]>
2017-11-25 21:17:15 2017-11-25 21:17:15 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9884-da-co-bieu-thue-suat-thong-thuong-moi-doi-voi-hang-hoa-nhap-khau-khau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/