KINHTEVADUBAO.VN - Chính sách 2019-09-20 20:45:49 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Đề xuất chính sách đặc thù trong tuyển dụng công chức với người dân tộc thiểu số]]>
Ủy ban Dân tộc đang dự thảo Nghị định về chính sách đặc thù trong tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số. ]]>
2019-09-18 20:47:02 2019-09-18 20:47:02 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14891-de-xuat-chinh-sach-dac-thu-trong-tuyen-dung-cong-chuc-voi-nguoi-dan-toc-thieu-so.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nhiều chính sách về quy hoạch xây dựng được sửa đổi, bổ sung]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 72/2019/NĐ/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP, ngày 7/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP, ngày 6/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. ]]>
2019-09-16 20:16:13 2019-09-16 20:16:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14870-nhieu-chinh-sach-ve-quy-hoach-xay-dung-duoc-sua-doi-bo-sung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Khảo sát kinh nghiệm quốc tế, hoạch định chính sách phát triển cho Việt Nam]]>
Trong bối cảnh mới, các mô hình, bài học kinh nghiệm phát triển quốc tế sẽ là kênh tham khảo hữu ích trong xây dựng các chiến lược, chính sách phát triển của Việt Nam. ]]>
2019-09-15 20:29:06 2019-09-15 20:29:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14865-khao-sat-kinh-nghiem-quoc-te-hoach-dinh-chinh-sach-phat-trien-cho-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp nhận nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử từ VPCP ]]>
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2019 đã nêu rõ việc điều chuyển nhiệm vụ này. ]]>
2019-09-15 08:53:04 2019-09-15 08:53:04 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14861-bo-thong-tin-va-truyen-thong-tiep-nhan-nhiem-vu-xay-dung-chinh-phu-dien-tu-tu-vpcp--.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính phủ yêu cầu đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm]]>
Về các dự án điện, Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Công Thương chịu trách nhiệm chính; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan trong việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm… ]]>
2019-09-15 08:33:58 2019-09-15 08:33:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14860-chinh-phu-yeu-cau-dam-bao-tien-do-cac-du-an-trong-diem.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nghị định về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT dùng vốn ngân sách nhà nước]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. ]]>
2019-09-07 08:39:07 2019-09-07 08:39:07 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14807-nghi-dinh-ve-quan-ly-dau-tu-ung-dung-cntt-dung-von-ngan-sach-nha-nuoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tháng 1/2020, trình Kế hoạch cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 2020-2025]]>
Thủ tướng yêu cầu báo cáo về việc xây dựng bộ công cụ kiểm soát việc ban hành và cắt giảm quy định hành chính phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam trong tháng 12/2019. ]]>
2019-09-06 23:09:31 2019-09-06 23:09:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14808-thang-12020-trinh-ke-hoach-cat-giam-quy-dinh-lien-quan-den-hoat-dong-kinh-doanh-2020-2025.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng giao một số bộ hoàn thiện một số dự thảo luật]]>
Các dự thảo luật cần hoàn thiện Luật Chứng khoán (sửa đổi); Bộ Luật Lao động (sửa đổi); Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Thư viện. ]]>
2019-09-05 23:21:50 2019-09-05 23:21:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14788-thu-tuong-giao-mot-so-bo-hoan-thien-mot-so-du-thao-luat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đưa ra các cơ chế bảo lãnh vào dự Luật PPP để thu hút nhà đầu tư]]>
"Các dự án PPP hiện nay chưa có sức hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư nước ngoài, nên trong dự luật có đưa ra các cơ chế bảo lãnh, ví dụ như cơ chế chuyển đổi ngoại tệ, cơ chế chia sẻ rủi ro... Đây là cơ chế thực sự cần thiết để thu hút các dự án PPP”, Thứ trưởng Bộ KHĐT cho biết. ]]>
2019-09-04 20:12:56 2019-09-04 20:12:56 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14775-dua-ra-cac-co-che-bao-lanh-vao-du-luat-ppp-de-thu-hut-nha-dau-tu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phó Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ bất cập về ghi nợ tiền sử dụng đất]]>
Sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. ]]>
2019-08-30 09:23:33 2019-08-30 09:23:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14744-pho-thu-tuong-chi-dao-thao-go-bat-cap-ve-ghi-no-tien-su-dung-dat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Dự thảo Luật PPP sẽ được UBTVQH xem xét tại Phiên họp 37]]>
Đây là một trong 3 dự thảo Luật quan trọng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo và thừa ủy quyền của Thủ tướng trình trong phiên họp này. ]]>
2019-08-28 22:20:09 2019-08-28 22:20:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14733-du-thao-luat-ppp-se-duoc-ubtvqh-xem-xet-tai-phien-hop-37.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Chính trị yêu cầu, hoàn thiện thể chế về đầu tư nước ngoài]]>
Nghiên cứu, xây dựng các quy định khắc phục tình trạng "vốn mỏng", chuyển giá, đầu tư "chui", đầu tư "núp bóng". Nghiên cứu bổ sung quy định "điều kiện về quốc phòng, an ninh" trong quá trình xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hoặc các văn bản có giá trị pháp lý tương đương)… ]]>
2019-08-22 16:15:19 2019-08-22 16:15:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14693-bo-chinh-tri-yeu-cau-hoan-thien-the-che-ve-dau-tu-nuoc-ngoai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Trốn đóng bảo hiểm xã hội có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự]]>
Ngày 15/08/2019, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; Điều 215 về tội gian lận bảo hiểm y tế; và Điều 216 về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của Bộ luật Hình sự. ]]>
2019-08-20 08:41:06 2019-08-20 08:41:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14675-tron-dong-bao-hiem-xa-hoi-co-the-se-bi-truy-cuu-trach-nhiem-hinh-su.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Trước 15/8/2019, hoàn thiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ 4 dự luật quan trọng]]>
Đó là các dự án: Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi); Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi) và dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). ]]>
2019-08-14 23:27:15 2019-08-14 23:27:15 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14646-truoc-1582019-hoan-thien-bao-cao-thu-tuong-chinh-phu-4-du-luat-quan-trong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đề xuất UBTVQH ban hành Nghị quyết giải thích về một số điều của Luật Quy hoạch]]>
Do trong quá trình triển khai còn có cách hiểu khác nhau, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn để sớm tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai thực hiện Luật Quy hoạch. ]]>
2019-08-14 22:55:42 2019-08-14 22:55:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14647-de-xuat-ubtvqh-ban-hanh-nghi-quyet-giai-thich-ve-mot-so-dieu-cua-luat-quy-hoach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đề xuất mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động]]>
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. ]]>
2019-08-14 10:39:23 2019-08-14 10:39:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14628-de-xuat-muc-dong-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc-vao-quy-bao-hiem-tai-nan-lao-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tạo điều kiện phát triển các mô hình kinh doanh mới]]>
Đó là một nội dung quan trọng được nêu tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2019. ]]>
2019-08-13 21:17:20 2019-08-13 21:17:20 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14623-tao-dieu-kien-phat-trien-cac-mo-hinh-kinh-doanh-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tăng giá nhiều dịch vụ y tế BHYT]]>
Từ ngày 20/08/2019, giá dịch vụ ngày giường bệnh BHYT tăng lên mức tối đa là 782.000 đồng/ngày đối với bệnh viện hạng đặc biệt. Đối với bệnh viện hạng I, mức giá dịch vụ ngày giường bệnh tối đa là 705.000 đồng/ngày, bệnh viện hạng II là 602.000 đồng/ngày. ]]>
2019-08-12 18:12:29 2019-08-12 18:12:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14618-tang-gia-nhieu-dich-vu-y-te-bhyt.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phấn đấu hoàn thành tốt các chương trình mục tiêu quốc gia]]>
Mới đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ để hoàn thành các chương trình mục tiêu quốc gia. ]]>
2019-08-07 09:13:58 2019-08-07 09:13:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14579-phan-dau-hoan-thanh-tot-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng yêu cầu, bảo đảm tính hệ thống, không cắt khúc trong xây dựng luật]]>
Đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi chủ trì phiên họp chuyên đề của Chính phủ về xây dựng pháp luật, ngày 5/8. ]]>
2019-08-06 07:57:33 2019-08-06 07:57:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14574-thu-tuong-yeu-cau-bao-dam-tinh-he-thong-khong-cat-khuc-trong-xay-dung-luat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tăng trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc]]>
Từ ngày 01/08/2019, cán bộ xã đã nghỉ việc sẽ được hưởng trợ cấp xã hội tăng thêm 7,19% mức trợ cấp hàng tháng. ]]>
2019-07-31 11:44:38 2019-07-31 11:44:38 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14537-tang-tro-cap-hang-thang-doi-voi-can-bo-xa-da-nghi-viec.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đến năm 2030, phấn đấu tỷ lệ người dân cả nước sử dụng internet đạt 100%]]>
Đó là một trong những mục tiêu của dự thảo Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến trên Cồng thông tin điện tử của Bộ. ]]>
2019-07-25 22:56:08 2019-07-25 22:56:08 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14497-den-nam-2030-phan-dau-ty-le-nguoi-dan-ca-nuoc-su-dung-internet-dat-100.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bổ sung mức phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về vận hành công trình thủy lợi]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 65/2019/NĐ-CP, ngày 18/07/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều. ]]>
2019-07-21 11:08:51 2019-07-21 11:08:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14477-bo-sung-muc-phat-doi-voi-cac-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-van-hanh-cong-trinh-thuy-loi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tuyệt đối không được chủ quan trong chỉ đạo điều hành]]>
Đó là một trong những yêu cầu được Chính phủ nhấn mạnh tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 2019. ]]>
2019-07-18 09:23:35 2019-07-18 09:23:35 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14448-chinh-phu-yeu-cau-cac-bo-nganh-dia-phuong-tuyet-doi-khong-duoc-chu-quan-trong-chi-dao-dieu-hanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phạt đến 200 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí]]>
Đây là một trong những hình thức xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Nghị định số 63/2019/NĐ-CP, ngày 11/07/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước. ]]>
2019-07-16 14:21:26 2019-07-16 14:21:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14434-phat-den-200-trieu-dong-doi-voi-to-chuc-vi-pham-trong-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ ngày 01/09/2019, quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa có gì mới?]]>
Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2019/NĐ-CP, ngày 11/07/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. ]]>
2019-07-16 09:58:41 2019-07-16 09:58:41 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14432-tu-ngay-01092019-quy-dinh-ve-quan-ly-su-dung-dat-trong-lua-co-gi-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quy hoạch phải mở ra không gian sáng tạo cho các bộ, ngành, địa phương]]>
Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, quy hoạch phải không cứng nhắc, thay vào đó phải mở ra không gian sáng tạo cho các bộ, ngành, địa phương. Đối với quy hoạch các tỉnh cũng vậy, nếu đưa thiếu hay quá chi tiết sẽ rất khó điều chỉnh, bổ sung. ]]>
2019-07-16 08:10:58 2019-07-16 08:10:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14430-quy-hoach-phai-mo-ra-khong-gian-sang-tao-cho-cac-bo-nganh-dia-phuong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xây dựng lối sống liêm chính, tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng]]>
Đây là một trong những mục tiêu chung của Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” theo Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 11/07/2019 của Thủ tướng Chính phủ. ]]>
2019-07-15 23:49:06 2019-07-15 23:49:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14428-xay-dung-loi-song-liem-chinh-tuan-thu-phap-luat-ve-phong-chong-tham-nhung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ tháng 11/2019-1/2020, sẽ ban hành Khung định hướng phát triển quốc gia ]]>
Để bảo đảm tính thống nhất của các loại quy hoạch, Khung định hướng phát triển quốc gia (bao gồm quan điểm, mục tiêu phát triển và định hướng bố trí tổng thể và các ngành then chốt) sẽ được soạn thảo làm căn cứ bước đầu cho việc lập quy hoạch. ]]>
2019-07-15 09:39:11 2019-07-15 09:39:11 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14421-tu-thang-112019-12020-se-ban-hanh-khung-dinh-huong-phat-trien-quoc-gia-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[3 giải pháp lớn "gỡ" vướng mắc trong triển khai Luật Quy hoạch]]>
Nhiều bộ, ngành địa phương đã vào cuộc triển khai Luật Quy hoạch, tuy nhiên thực tế cho thấy vẫn còn nhiều khó khăn, lúng túng, đòi hỏi những hướng dẫn chi tiết hơn. ]]>
2019-07-15 09:14:33 2019-07-15 09:14:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14420-3-giai-phap-lon--go--vuong-mac-trong-trien-khai-luat-quy-hoach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/