KINHTEVADUBAO.VN - Chính sách 2021-01-26 08:40:23 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Phấn đấu đến 2030, 75% cơ quan nhà nước có nữ lãnh đạo chủ chốt]]>
Đây là một trong những mục tiêu của Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030”. ]]>
2021-01-25 13:57:18 2021-01-25 13:57:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17921-phan-dau-den-2030-75-co-quan-nha-nuoc-co-nu-lanh-dao-chu-chot.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025]]>
Theo đó, tổ chức 6.000 lượt đào tạo ngắn hạn về kiến thức, kỹ năng an toàn thông tin của người dùng cho các công chức, viên chức và người lao động có sử dụng thiết bị công nghệ thông tin khi làm việc của các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế của nhà nước. ]]>
2021-01-24 00:31:37 2021-01-24 00:31:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17914-dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-an-toan-thong-tin-giai-doan-2021-2025.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[4 mục tiêu Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030]]>
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030. ]]>
2021-01-24 00:25:59 2021-01-24 00:25:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17913-4-muc-tieu-chuong-trinh-hanh-dong-quoc-gia-vi-tre-em-giai-doan-2021-2030.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với chủ xe cơ giới]]>
Theo đó, Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với doanh nghiệp bảo hiểm. ]]>
2021-01-21 11:03:04 2021-01-21 11:03:04 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17896-bao-hiem-bat-buoc-trach-nhiem-dan-su-doi-voi-chu-xe-co-gioi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tiếp tục hưởng chính sách an sinh xã hội]]>
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/QĐ-TTg, ngày 16/1/2021 về việc các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội. ]]>
2021-01-21 10:10:18 2021-01-21 10:10:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17895-cac-xa-thon-vung-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-tiep-tuc-huong-chinh-sach-an-sinh-xa-hoi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho DNNVV giai đoạn 2021-2025]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 81/QĐ-TTg, ngày 19/01/2021 phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025. ]]>
2021-01-21 09:51:08 2021-01-21 09:51:08 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17894-chuong-trinh-ho-tro-phap-ly-lien-nganh-cho-dnnvv-giai-doan-2021-2025.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quy định mới về đăng ký doanh nghiệp]]>
Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp, trong đó, quy định đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và quy định đăng ký hộ kinh doanh. ]]>
2021-01-13 16:34:14 2021-01-13 16:34:14 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17862-quy-dinh-moi-ve-dang-ky-doanh-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[14 trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. ]]>
2021-01-06 09:23:25 2021-01-06 09:23:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17822-14-truong-hop-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-khong-thuoc-dien-cap-giay-phep-lao-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2020, phát hiện 234 văn bản có dấu hiệu trái nội dung, thẩm quyền]]>
Số văn bản này chiếm tỷ lệ 2,38% trên tổng số văn bản được kiểm tra, giảm 0,4% so với năm cuối của nhiệm kỳ trước. ]]>
2020-12-24 09:43:16 2020-12-24 09:43:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17731-nam-2020-phat-hien-234-van-ban-co-dau-hieu-trai-noi-dung-tham-quyen.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Không để xảy ra tham nhũng chính sách, lợi ích nhóm trong xây dựng chính sách pháp luật]]>
Ngành Tư pháp cần tiếp tục phát huy vai trò “nhạc trưởng” trong việc tham mưu xây dựng và thi hành pháp luật. ]]>
2020-12-24 08:17:34 2020-12-24 08:17:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17730-khong-de-xay-ra-tham-nhung-chinh-sach-loi-ich-nhom-trong-xay-dung-chinh-sach-phap-luat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[11 quyết định và 11 chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ sẽ hết hiệu lực từ 30/12/2020]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 36/2020/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành. ]]>
2020-12-23 15:33:24 2020-12-23 15:33:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17726-11-quyet-dinh-va-11-chi-thi-cua-thu-tuong-chinh-phu-se-het-hieu-luc-tu-30122020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Kiến nghị Chính phủ nới room ngoại, mở rộng khái niệm nhà đầu tư chuyên nghiệp]]>
Tại Diễn đàn doanh nghiệp 2020 tổ chức ngày 22/12/2020, đại diện nhóm công tác thị trường vốn, ông Dominic Scriven, Chủ tịch Dragon Capital chúc mừng Việt Nam là một trong số ít quốc gia đã khống chế thành công đại dịch Covid-19. Ông Dominic kiến nghị, trong bối cảnh bình thường mới, Việt Nam cần xử lý tốt một số vướng mắc chính sách, tư duy phát triển để khơi thông dòng vốn chuyên nghiệp chảy vào doanh nghiệp. ]]>
2020-12-22 17:58:32 2020-12-22 17:58:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17720-kien-nghi-chinh-phu-noi-room-ngoai-mo-rong-khai-niem-nha-dau-tu-chuyen-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giao, cho thuê các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý phải đảm bảo những tiêu chí gì?]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. ]]>
2020-12-21 10:54:57 2020-12-21 10:54:57 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17708-giao-cho-thue-cac-thua-dat-nho-hep-do-nha-nuoc-quan-ly-phai-dam-bao-nhung-tieu-chi-gi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi không nghỉ 60 phút/ngày được hưởng thêm lương]]>
Lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi có quyền được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc để cho con bú, vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động. ]]>
2020-12-18 10:41:34 2020-12-18 10:41:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17694-lao-dong-nu-nuoi-con-duoi-12-thang-tuoi-khong-nghi-60-phutngay--duoc-huong-them-luong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng ban hành Công điện khẩn về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19]]>
Thủ tướng yêu cầu UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo mạnh mẽ, thần tốc truy vết mọi đối tượng F1, F2 của các ca lây nhiễm Covid-19 mới phát hiện, với tinh thần cao nhất, đạt kết quả tối đa, không để lây lan vòng 3. ]]>
2020-12-03 11:21:04 2020-12-03 11:21:04 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17614-thu-tuong-ban-hanh-cong-dien-khan-ve-tang-cuong-phong-chong-dich-benh-covid-19.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ năm 2021, nhiều người lao động làm việc ở 22 tỉnh sẽ được nghỉ hưu sớm]]>
Nhiều lao động thuộc các tỉnh: Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, Bình Phước, Kon Tum, Gia Lai… được nghỉ hưu sớm quy định. ]]>
2020-11-25 15:27:23 2020-11-25 15:27:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17551-tu-nam-2021-nhieu-nguoi-lao-dong-lam-viec-o-22-tinh-se-duoc-nghi-huu-som.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đề xuất tiêu chuẩn đối với việc xây dựng, cải tạo cầu qua sông có đê]]>
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định nội dung bảo đảm thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều đối với việc xây dựng cầu qua sông có đê. ]]>
2020-11-25 15:07:55 2020-11-25 15:07:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17549-de-xuat-tieu-chuan-doi-voi-viec-xay-dung-cai-tao-cau-qua-song-co-de.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính phủ sẽ làm mới quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng]]>
Chính phủ sẽ sớm ban hành Nghị định quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (thay thế Nghị định 68/2019/NĐ-CP) các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức PPP và khuyến khích tổ chức, cá nhân áp dụng các quy định tại Nghị định này để quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước, có nguồn gốc ngân sách nhà nước. ]]>
2020-11-23 16:00:54 2020-11-23 16:00:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17534-chinh-phu-se-lam-moi-quy-dinh-ve-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: Sẽ cụ thể hóa các trường hợp được miễn thuế]]>
Bộ Tài chính cho biết, cơ quan này chuẩn bị trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất - nhập khẩu, theo đó sẽ quy định cụ thể trường hợp được miễn thuế tới đây. ]]>
2020-11-19 11:40:31 2020-11-19 11:40:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17515-thue-xuat-khau-thue-nhap-khau--se-cu-the-hoa-cac-truong-hop-duoc-mien-thue.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thêm đối tượng được miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập]]>
Từ năm học 2021-2022, học sinh trung học cơ sở ở thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo được miễn học phí. ]]>
2020-11-13 15:28:18 2020-11-13 15:28:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17484-them-doi-tuong-duoc-mien-giam-hoc-phi-ho-tro-chi-phi-hoc-tap.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phạt từ 8-12 triệu đồng khi không chấp hành quyết định thanh, kiểm tra của hải quan]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 128/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. ]]>
2020-10-22 22:00:41 2020-10-22 22:00:41 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17380-phat-tu-8-12-trieu-dong-khi-khong-chap-hanh-quyet-dinh-thanh-kiem-tra-cua-hai-quan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[“Nới” quy định về tiêu chuẩn chuyên môn của giáo viên dạy nghề]]>
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang đề xuất “nới” quy định về tiêu chuẩn chuyên môn đối với nhà giáo dạy trường trình trung cấp, cao đẳng. ]]>
2020-10-22 15:29:54 2020-10-22 15:29:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17375-noi-quy-dinh-ve-tieu-chuan-chuyen-mon-cua-giao-vien-day-nghe.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập DN, cấp mã số BHXH, đăng ký hóa đơn]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 122/2020/NĐ-CP, ngày 15/10/2020 quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp. ]]>
2020-10-17 23:32:14 2020-10-17 23:32:14 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17350-quy-dinh-ve-phoi-hop-lien-thong-thu-tuc-dang-ky-thanh-lap-dn-cap-ma-so-bhxh-dang-ky-hoa-don.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nghị quyết 68/NQ-CP: Xóa bỏ những chồng chéo, bất hợp lý trong các quy định về kinh doanh]]>
Chính phủ đã thành công với việc thúc đẩy cải cách thể chế, với cách thức thực hiện bài bản hơn. ]]>
2020-09-30 18:55:28 2020-09-30 18:55:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17261-nghi-quyet-68nq-cp--xoa-bo-nhung-chong-cheo-bat-hop-ly-trong-cac-quy-dinh-ve-kinh-doanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ 15/11 xử phạt đến 200 triệu đồng vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế]]>
Mức phạt tối đa với hành vi vi phạm hành chính (VPHC) về khám, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tập thể. ]]>
2020-09-30 09:48:31 2020-09-30 09:48:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17252-tu-1511-xu-phat-den-200-trieu-dong-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-y-te.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ sinh hoạt phí 3,63 triệu đồng/tháng]]>
Cùng với việc được hỗ trợ tiền đóng học phí, thì từ ngày 15/11/2020, sinh viên sư phạm còn được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả sinh hoạt phí trong thời gian học tập tại trường. ]]>
2020-09-29 10:58:54 2020-09-29 10:58:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17246-sinh-vien-su-pham-duoc-nha-nuoc-ho-tro-sinh-hoat-phi-363-trieu-dongthang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Điều chỉnh các quy định giúp DNNN thực hiện công bố thông tin thuận lợi]]>
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước; xây dựng, cập nhật, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp nhà nước. ]]>
2020-09-23 22:49:59 2020-09-23 22:49:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17224-dieu-chinh-cac-quy-dinh-giup-dnnn-thuc-hien-cong-bo-thong-tin-thuan-loi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Những quy định mới về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức]]>
Khi xem xét xử lý kỷ luật phải căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra. ]]>
2020-09-23 09:23:23 2020-09-23 09:23:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17222-nhung-quy-dinh-moi-ve-ky-luat-can-bo-cong-chuc-vien-chuc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ban hành biểu thuế xuất – nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực thi EVFTA]]>
Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/2020/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) giai đoạn 2020-2022. ]]>
2020-09-23 08:34:01 2020-09-23 08:34:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17221-ban-hanh-bieu-thue-xuatnhap-khau-uu-dai-dac-biet-de-thuc-thi-evfta.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch thực hiện EVFTA]]>
Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thông qua Quyết định số 1400/QĐ-BKHĐT ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA). ]]>
2020-09-18 10:46:21 2020-09-18 10:46:21 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17205-bo-ke-hoach-va-dau-tu-ban-hanh-ke-hoach-thuc-hien-evfta.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/