KINHTEVADUBAO.VN - Chính sách 2018-07-19 12:55:24 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Điều chỉnh sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức theo hướng nào?]]>
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa có tờ trình đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật Viên chức. ]]>
2018-07-18 22:26:10 2018-07-18 22:26:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11937-dieu-chinh-sua-doi-luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-theo-huong-nao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Điều chỉnh quy định đối tượng là công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập]]>
Đây là nội dung chính của Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP, ngày 25/01/2010 quy định những người là công chức đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến góp ý. ]]>
2018-07-17 14:31:03 2018-07-17 14:31:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11912-dieu-chinh-quy-dinh-doi-tuong-la-cong-chuc-trong-bo-may-lanh-dao-quan-ly-don-vi-su-nghiep-cong-lap.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính thức ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam sửa đổi ]]>
Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam sửa đổi vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg. ]]>
2018-07-14 22:01:07 2018-07-14 22:01:07 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11902-chinh-thuc-ban-hanh-he-thong-nganh-kinh-te-viet-nam-sua-doi--.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Khung chính sách mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết]]>
Khung chính sách này thay thế Khung chính sách giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 265/TTg-KTN, ngày 28/2/2014. ]]>
2018-07-13 22:45:23 2018-07-13 22:45:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11896-khung-chinh-sach-moi-ve-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-du-an-cao-toc-dau-giayphan-thiet.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 6/2018]]>
Nhiều nội dung quan trọng được Chính phủ nêu bật tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ với các địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 6/2018 vừa được Chính phủ ban hành. ]]>
2018-07-12 01:07:22 2018-07-12 01:07:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11874-nghi-quyet-phien-hop-chinh-phu-thang-62018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phê duyệt khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cầu Cửa Hội]]>
Văn phòng Chính phủ vừa phát đi công văn 868/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh. ]]>
2018-07-11 00:02:26 2018-07-11 00:02:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11861-phe-duyet-khung-chinh-sach-ve-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-du-an-cau-cua-hoi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nữ vụ trưởng của Bộ KHĐT được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch siêu Ủy ban]]>
Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, ngày 7/7/2018, Thủ tướng đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm nhiệm bà Nguyễn Thị Phú Hà vào vị trí “phó tướng” của “siêu” Ủy ban quản lý vốn nhà nước. ]]>
2018-07-07 23:44:18 2018-07-07 23:44:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11837-nu-vu-truong-cua-bo-khdt-duoc-dieu-dong-bo-nhiem-giu-chuc-vu-pho-chu-tich-sieu-uy-ban.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[7 đối tượng được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi]]>
Các đối tượng được quy định rõ tại Nghị định 96/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi vừa được Chính phủ ban hành. ]]>
2018-07-07 00:42:48 2018-07-07 00:42:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11831-7-doi-tuong-duoc-ho-tro-tien-su-dung-san-pham-dich-vu-cong-ich-thuy-loi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ KHĐT báo cáo UBTV Quốc hội kết quả 3 năm triển khai kế hoạch ĐTC trung hạn ]]>
Trong đó, báo cáo rõ việc sử dụng nguồn vốn dự phòng để xử lý những vấn đề phát sinh. ]]>
2018-07-03 00:44:56 2018-07-03 00:44:56 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11805-bo-khdt-bao-cao-ubtv-quoc-hoi-ket-qua-3-nam-trien-khai-ke-hoach-dtc-trung-han-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Luật An ninh mạng không hạn chế quyền tự do dân chủ của người dân]]>
Để bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, Chương III của Luật quy định đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nhằm loại bỏ các nguy cơ đe dọa, phát hiện và xử lý các hành vi phạm pháp luật. ]]>
2018-06-28 23:04:09 2018-06-28 23:04:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11775-luat-an-ninh-mang-khong-han-che-quyen-tu-do-dan-chu-cua-nguoi-dan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nâng cao, cập nhật kiến thức, văn hóa dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức phụ trách]]>
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 771/QĐ-TTg, ngày 26/06/2018 phê duyệt Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025". ]]>
2018-06-28 21:39:10 2018-06-28 21:39:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11770-nang-cao-cap-nhat-kien-thuc-van-hoa-dan-toc-cho-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-phu-trach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ được hưởng phụ cấp đặc thù từ 15%-30%]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ, trong đó, quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ. ]]>
2018-06-27 20:32:10 2018-06-27 20:32:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11757-can-bo-chien-si-canh-ve-duoc-huong-phu-cap-dac-thu-tu-15-30.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 có gì mới?]]>
Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 được Quốc hội khóa XIV, thông qua tại kỳ họp thứ 3 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2018 và thay thế Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006. ]]>
2018-06-24 23:48:38 2018-06-24 23:48:38 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11723-luat-chuyen-giao-cong-nghe-nam-2017-co-gi-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hướng dẫn phối hợp thi hành quyết định phá sản]]>
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định của Tòa án giải quyết phá sản, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền chủ động ra quyết định thi hành án ]]>
2018-06-24 22:17:18 2018-06-24 22:17:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11718-huong-dan-phoi-hop-thi-hanh-quyet-dinh-pha-san.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch]]>
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV gồm 12 Điều. ]]>
2018-06-15 13:34:04 2018-06-15 13:34:04 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11659-quoc-hoi-thong-qua-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-11-luat-co-lien-quan-den-quy-hoach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đã có nhiều cơ chế, chính sách thúc đẩy, triển khai liên kết vùng]]>
Đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội Lê Công Đỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An về các chính sách thúc đẩy, triển khai liên kết vùng. ]]>
2018-06-13 22:40:08 2018-06-13 22:40:08 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11641-da-co-nhieu-co-che-chinh-sach-thuc-day-trien-khai-lien-két-vùng.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Luật An ninh mạng được Quốc hội thông qua với 86,86% đại biểu tán thành]]>
các đại biểu đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Luật, với 466 đại biểu tham gia biểu quyết, chiếm 95,69%; 423 đại biểu tán thành, chiếm 86,86%; 15 đại biểu không tán thành, chiếm 3,08%; 28 đại biểu không biểu quyết, chiếm 5,75%. ]]>
2018-06-12 23:12:53 2018-06-12 23:12:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11635-luat-an-ninh-mang-duoc-quoc-hoi-thong-qua-voi-8686-dai-bieu-tan-thanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính phủ phê duyệt chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai]]>
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định 705/QĐ-TTg, ngày 07/06/2018 phê duyệt Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn. ]]>
2018-06-12 11:16:26 2018-06-12 11:16:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11627-chinh-phu-phe-duyet-chuong-trinh-cap-nhat-phan-vung-rui-ro-thien-tai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quốc hội thông qua Luật Cạnh tranh (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành cao]]>
Với 95,28% đại biểu tán thành, Luật Cạnh tranh (sửa đổi) được Quốc hội thông qua vào sáng ngày 12/06/2018. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2019. ]]>
2018-06-12 11:01:20 2018-06-12 11:01:20 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11630-quoc-hoi-thong-qua-luat-canh-tranh-sua-doi-voi-ty-le-tan-thanh-cao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quốc hội đồng ý dừng thông qua Luật Đặc khu]]>
Trên cơ sở nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, các tầng lớp nhân dân và cử tri, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất với Chính phủ chỉnh lý quy định của dự thảo Luật về thời hạn sử dụng đất, không quy định trường hợp đặc biệt kéo dài đến 99 năm. ]]>
2018-06-11 20:03:12 2018-06-11 20:03:12 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11624-quoc-hoi-dong-y-dung-thong-qua-luat-dac-khu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sẽ thông qua Luật sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến quy hoạch tại Kỳ họp thứ 6]]>
Với 100% đại biểu có mặt tán thành, ngày 08/6, Quốc hội thông qua Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình năm 2018. ]]>
2018-06-09 22:29:35 2018-06-09 22:29:35 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11615-se-thong-qua-luat-sua-doi-bo-sung-cac-luat-lien-quan-den-quy-hoach-tai-ky-hop-thu-6.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Văn phòng Quốc hội thông báo, lùi thời điểm thông qua Luật Đặc khu]]>
Thông cáo cho biết, thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2018, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về Dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. ]]>
2018-06-09 17:12:44 2018-06-09 17:12:44 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11614-van-phong-quoc-hoi-thong-bao-lui-thoi-diem-thong-qua-luat-dac-khu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính phủ đề nghị lùi việc thông qua Luật Đặc khu sang Kỳ họp thứ 6]]>
Chính phủ cũng sẽ xem xét, trình Quốc hội cho áp dụng như các quy định của Luật Đất đai, không quy định trường hợp đặc biệt kéo dài đến 99 năm. ]]>
2018-06-09 07:22:20 2018-06-09 07:22:20 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11608-chinh-phu-de-nghi-lui-viec-thong-qua-luat-dac-khu-sang-ky-hop-thu-6.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[HoREA chỉ ra những điểm bất cập trong quy định về thời hạn sử dụng đất ]]>
Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có Công văn số 75/CV-HoREA kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ về tính thời hạn sử dụng đất kể từ ngày dự án được nghiệm thu bàn giao, đưa vào kinh doanh. ]]>
2018-06-08 07:58:45 2018-06-08 07:58:45 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11603-horea-chi-ra-nhung-diem-bat-cap-trong-quy-dinh-ve-thoi-han-su-dung-dat-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính phủ ban hành nhiều chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều]]>
Để hộ nghèo thiếu hụt đa chiều tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản bị thiếu hụt, phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước, mới đây Chính phủ ban đã hành Nghị quyết số 71/NQ-CP, ngày 31/5/2018 về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều. ]]>
2018-06-06 17:07:57 2018-06-06 17:07:57 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11583-chinh-phu-ban-hanh-nhieu-chinh-sach-doi-voi-ho-ngheo-thieu-hut-da-chieu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính phủ phê duyệt 2.903 tỷ đồng phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai]]>
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo Kết luận số 204/TB-VPCP, ngày 01/06/2018 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo 6 tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu về Dự án "Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai". ]]>
2018-06-05 18:42:57 2018-06-05 18:42:57 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11573-chinh-phu-phe-duyet-2-903-ty-dong-phat-trien-nong-thon-thich-ung-voi-thien-tai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thượng tướng được sử dụng thường xuyên 1 xe ô tô, với giá mua tối đa 1,1 tỷ đồng/xe]]>
Đó là tiêu chuẩn được quy định tại Nghị định 85/2018/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành. ]]>
2018-06-05 09:50:34 2018-06-05 09:50:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11568-thuong-tuong-duoc-su-dung-thuong-xuyen-1-xe-o-to-voi-gia-mua-toi-da-11-ty-dongxe.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ trưởng Bộ KH&ĐT giải trình thêm về Dự thảo Luật sửa đổi các luật liên quan đến Luật Quy hoạch]]>
Luật Quy hoạch là luật rất khó, phải qua 3 kỳ họp mới thông qua được, Bộ trưởng cho biết để sửa đổi đồng bộ tại phụ lục 3, thì 25 luật phải sửa đổi, nhưng thực tế đã phát sinh thêm 2 luật trong quá trình rà soát. ]]>
2018-06-02 07:59:10 2018-06-02 07:59:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11548-bo-truong-bo-khdt-giai-trinh-them-ve--du-thao-luat-sua-doi-cac-luat-lien-quan-den-luat-quy-hoach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sửa đổi của Luật Giáo dục: Sinh viên sư phạm sẽ vẫn đóng học phí!]]>
Theo Tờ trình Dự án Luật Giáo dục sửa đổi được trình bày tại phiên họp sáng 29/05, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV có nhiều điểm sửa đổi. Một trong những điều sửa đổi của Luật Giáo dục là sinh viên sư phạm không được miễn học phí, nâng chuẩn trình độ giáo viên... ]]>
2018-05-30 14:17:34 2018-05-30 14:17:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11522-sua-doi-cua-luat-giao-duc--sinh-vien-su-pham-se-van-dong-hoc-phi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Khẩn trương hoàn chỉnh quy định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô]]>
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa giao Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương nghiên cứu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô. ]]>
2018-05-29 08:51:20 2018-05-29 08:51:20 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11500-khan-truong-hoan-chinh-quy-dinh-ve-kinh-doanh-van-tai-bang-xe-o-to.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/