KINHTEVADUBAO.VN - Chính sách 2019-01-19 22:54:54 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế]]>
Ngày 15/1, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Số 39-NQ/TW về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. ]]>
2019-01-17 09:52:14 2019-01-17 09:52:14 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13366-nang-cao-hieu-qua-quan-ly-khai-thac-su-dung-va-phat-huy-cac-nguon-luc-cua-nen-kinh-te.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 10,4 trở lên được sử dụng thường xuyên một xe ô tô công]]>
Chính phủ ban hành Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. ]]>
2019-01-16 09:18:10 2019-01-16 09:18:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13348-chuc-danh-co-he-so-luong-khoi-diem-tu-104-tro-len-duoc-su-dung-thuong-xuyen-mot-xe-o-to-cong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Kiểm lâm trong khi trực tiếp làm nhiệm vụ bị hy sinh được công nhận liệt sĩ]]>
Đây là một trong những nội dụng tại Nghị định số 01/2019/NĐ-CP, ngày 01/01/2019 về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng ]]>
2019-01-07 09:59:10 2019-01-07 09:59:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13295-kiem-lam-trong-khi-truc-tiep-lam-nhiem-vu-bi-hy-sinh-duoc-cong-nhan-liet-si.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nghị quyết 19 “version 6” được ban hành với tên gọi mới]]>
Hôm nay (01/01/2019), Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. ]]>
2019-01-01 21:18:09 2019-01-01 21:18:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13274-nghi-quyet-19-version-6-duoc-ban-hanh-voi-ten-goi-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP]]>
Ngay ngày đầu tiên của năm mới (01/01/2019), Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. ]]>
2019-01-01 20:03:53 2019-01-01 20:03:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13273-chinh-phu-ban-hanh-nghi-quyet-01nq-cp.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội năm 2019 bằng 2,15%]]>
Đó là một trong những nội dung được quy định trong Quyết định số 51/2018/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng ký ban hành. ]]>
2018-12-29 14:14:00 2018-12-29 14:14:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13264-muc-chi-phi-quan-ly-bao-hiem-xa-hoi-nam-2019-bang-215.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chứng từ điện tử được chuyển đổi từ chứng từ giấy có giá trị như chứng từ giấy]]>
Đó là một quy định quan trọng được nêu tại Nghị định 165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính vừa được Chính phủ ban hành. ]]>
2018-12-26 23:09:32 2018-12-26 23:09:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13248-chung-tu-dien-tu-duoc-chuyen-doi-tu-chung-tu-giay-co-gia-tri-nhu-chung-tu-giay.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tháng 12/2018, xem xét, thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến quy hoạch]]>
Trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 29, Thủ tướng Chính phủ phân công các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ nghiên cứu, tiếp thu kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH). ]]>
2018-12-26 22:50:47 2018-12-26 22:50:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13246-thang-122018-xem-xet-thong-qua-phap-lenh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-lien-quan-den-quy-hoach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2018]]>
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2018 nêu rõ: để hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, tạo đà vững chắc cho năm 2019, Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương chỉ đạo sâu sát, điều hành quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra, tập trung xử lý, giải quyết những hạn chế, bất cập của ngành, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, tạo sức lan tỏa về khát vọng Việt Nam hùng cường tới cộng đồng doanh nghiệp và từng người dân. ]]>
2018-12-15 10:55:07 2018-12-15 10:55:07 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13167-nghi-quyet-phien-hop-chinh-phu-thuong-ky-thang-112018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[37 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật sẽ được phân công cho những cơ quan nào soạn thảo?]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1726/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6. ]]>
2018-12-13 00:05:19 2018-12-13 00:05:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13146-37-van-ban-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-cac-luat-se-duoc-phan-cong-cho-nhung-co-quan-nao-soan-thao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xây dựng danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn cần lưu ý những điểm gì?]]>
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT, ngày 06/12/2018 hướng dẫn thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP, ngày 17/04/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. ]]>
2018-12-10 10:29:50 2018-12-10 10:29:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13121-xay-dung-danh-muc-du-an-khuyen-khich-doanh-nghiep-dau-tu-vao-nong-nghiep-nong-thon-can-luu-y-nhung-diem-gi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Những thông tin chỉ đạo nổi bật của Chính phủ ngày 04/12/2018]]>
Kỷ luật 2 cán bộ của Văn phòng Chính phủ; Gỡ vướng Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. Hồ Chí Minh; Thành phố Phủ Lý là đô thị loại II; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số hỗ trợ khách du lịch; Lựa chọn nhà thầu tư vấn lập điều chỉnh Quy hoạch TP. Đà Nẵng; Mở rộng Nhà máy xi măng Long Sơn là những thông tin chỉ đạo nổi bật của Chính phủ ngày 04/12/2018 ]]>
2018-12-04 22:45:54 2018-12-04 22:45:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13083-nhung-thong-tin-chi-dao-noi-bat-cua-chinh-phu-ngay-04122018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ đầu năm 2019, thi tuyển công chức sẽ có nhiều thay đổi]]>
Từ ngày 15/01/2019, thi tuyển công chức sẽ được thực hiện theo 2 vòng thi trắc nghiệm và thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. ]]>
2018-12-03 23:30:31 2018-12-03 23:30:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13070-tu-dau-nam-2019-thi-tuyen-cong-chuc-se-co-nhieu-thay-doi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ban hành nhiều chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. ]]>
2018-12-01 16:38:13 2018-12-01 16:38:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13054-ban-hanh-nhieu-chinh-sach-dau-tu-bao-ve-va-phat-trien-rung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đảm bảo đúng lộ trình thực hiện các cam kết trong CPTPP]]>
Đó là một trong những nhiệm vụ Chính phủ và các cơ quan liên quan phải thực hiện trong thời gian tới, khi Quốc hội đã phê chuẩn Hiệp định này. ]]>
2018-11-23 22:56:47 2018-11-23 22:56:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13003-dam-bao-dung-lo-trinh-thuc-hien-cac-cam-ket-trong-cptpp.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chưa bổ sung quy định xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm giải trình không hợp lý về nguồn gốc]]>
Do chưa đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao nên nội dung này cần được tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, khi đã đủ điều kiện chín muồi, phù hợp thực tiễn, bảo đảm tính khả thi thì mới nên quy định vào Luật. ]]>
2018-11-20 10:42:25 2018-11-20 10:42:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12976-chua-bo-sung-quy-dinh-xu-ly-tai-san-thu-nhap-tang-them-giai-trinh-khong-hop-ly-ve-nguon-goc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ 01/01/2019, "xóa bỏ" việc lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh]]>
Sáng nay, ngày 20/11, với 418 đại biểu quốc hội biểu quyết tán thành, chiếm 86,19% tổng số đại biểu, Luật sửa đổi, bổ sung 37 luật có liên quan đến quy hoạch đã chính thức được Quốc hội thông qua. ]]>
2018-11-20 10:09:34 2018-11-20 10:09:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12975-tu-01012019--xoa-bo--viec-lap-quy-hoach-xay-dung-vung-tinh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quốc hội chính thức thông qua Luật Chăn nuôi và Luật Trồng trọt]]>
Tiếp tục kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, hiều nay ngày 19/11/2018, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Chăn nuôi và Luật Trồng trọt với đa số phiếu tán thành. ]]>
2018-11-19 21:30:34 2018-11-19 21:30:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12973-quoc-hoi-chinh-thuc-thong-qua-luat-chan-nuoi-va-luat-trong-trot.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Tài chính: Không được sử dụng nguồn vốn vay ODA để đi công tác nước ngoài]]>
Đó là một trong những nội dung nổi bật được nêu tại Chỉ thị số 05/CT-BTC về nâng cao hiệu quả công tác quản lý và thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài vừa được Bộ Tài chính ban hành. ]]>
2018-11-13 00:25:09 2018-11-13 00:25:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12928-bo-tai-chinh--khong-duoc-su-dung-nguon-von-vay-oda-de-di-cong-tac-nuoc-ngoai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong 2 tháng còn lại của năm 2018]]>
Tại Nghị quyết 140/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2018, Chính phủ đã đề ra rất nhiều giải pháp, nhiệm vụ để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 với kết quả cao nhất và chuẩn bị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. ]]>
2018-11-10 22:42:24 2018-11-10 22:42:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12922-quyet-tam-hoan-thanh-tot-cac-nhiem-vu-da-de-ra-trong-2-thang-con-lai-cua-nam-2018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giữ quy định về quy hoạch xây dựng tỉnh]]>
Chiều ngày 09/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch và tiến hành thảo luận vòng hai về dự án Luật này. ]]>
2018-11-09 18:15:46 2018-11-09 18:15:46 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12911-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-de-nghi-giu-quy-dinh-ve-quy-hoach-xay-dung-tinh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ "Nóng" nghị trường về nhiều nội dung trong Dự thảo Luật Chăn nuôi]]>
Chiều 07/11/2018, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Chăn nuôi. Trong đó, nội dung chính sách trong chăn nuôi được nhiều đại biểu quan tâm góp ý. ]]>
2018-11-09 15:14:31 2018-11-09 15:14:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12900---nong--nghi-truong-ve-nhieu-noi-dung-trong-du-thao-luat-chan-nuoi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam được chia thành 7 cấp]]>
Cụ thể, 5 cấp đầu (cấp 1 đến cấp 5) về cơ bản giống Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam; cấp 6 - nhóm sản phẩm và cấp 7 - sản phẩm. ]]>
2018-11-08 23:21:19 2018-11-08 23:21:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12893-he-thong-nganh-san-pham-viet-nam-duoc-chia-thanh-7-cap.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hoàn thiện thể chế quản lý thuế]]>
Qua đánh giá thực trạng việc thực thi Luật quản lý thuế và qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, Chính phủ thấy rằng việc sửa đổi Luật quản lý thuế ở thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết. ]]>
2018-11-08 11:50:54 2018-11-08 11:50:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12880-hoan-thien-the-che-quan-ly-thue.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đến năm 2021, bộ, cơ quan ngang bộ có 1 cơ quan báo in và 1 cơ quan tạp chí in]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030. ]]>
2018-10-31 20:47:08 2018-10-31 20:47:08 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12821-den-nam-2021-bo-co-quan-ngang-bo-co-1-co-quan-bao-in-va-1-co-quan-tap-chi-in.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền]]>
Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 6/6 năm 2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW. ]]>
2018-10-25 22:56:59 2018-10-25 22:56:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12771-kiem-soat-chat-che-quyen-luc-trong-cong-tac-can-bo-chong-chay-chuc-chay-quyen.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ 1/1/2019, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng tăng lên 4.000 đồng/lít]]>
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường. Theo đó, từ ngày 1/1/2019, thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng sẽ tăng thêm 1.000 đồng/lít. ]]>
2018-10-22 22:35:48 2018-10-22 22:35:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12722-tu-112019-thue-bao-ve-moi-truong-doi-voi-xang-tang-len-4-000-donglit.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính phủ đề xuất sửa đổi Luật Đầu tư công theo hướng toàn diện]]>
Bộ Kế hoạch và Đầu tư – cơ quan chủ trì soạn thảo cho biết, sau khi tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật, phạm vi, nội dung sửa đổi, bổ sung đã mở rộng hơn, trong đó, đã tác động đến 69/108 điều, đề xuất bãi bỏ 06 điều, bổ sung 04 điều, chỉ còn giữ 106 điều và giữ nguyên kết cấu chương mục. ]]>
2018-10-12 23:23:39 2018-10-12 23:23:39 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12640-chinh-phu-de-xuat-sua-doi-luat-dau-tu-cong-theo-huong-toan-dien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Trước 16/10, báo cáo Kết quả 3 năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia]]>
Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao xây dựng, hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ và kết quả 3 năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. ]]>
2018-10-12 22:50:53 2018-10-12 22:50:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12639-truoc-1610-bao-cao-ket-qua-3-nam-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nhận diện “điểm sáng” và “điểm nghẽn” trong Nghị định 82/2018/NĐ-CP]]>
Ban Quản lý KKT Quảng Trị nhận thấy, có nhiều mâu thuẫn, chồng chéo trong các quy định của Nghị định 82/2018/NĐ-CP, nên đã gây nhiều khó khăn, trở ngại cho hoạt động quản lý các KCN, KKT. ]]>
2018-10-10 11:24:24 2018-10-10 11:24:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12617-nhan-dien-diem-sang-va-diem-nghen-trong-nghi-dinh--822018nd-cp.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/