KINHTEVADUBAO.VN - Chính sách 2017-02-26 10:10:19 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Đề xuất bãi bỏ hàng loạt điều kiện kinh doanh khí hóa lỏng]]>
Bộ Công Thương đang đề xuất bỏ các điều kiện về quy mô kinh doanh khí hóa lỏng. ]]>
2017-02-24 14:04:16 2017-02-24 14:04:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7833-de-xuat-bai-bo-hang-loat-dieu-kien-kinh-doanh-khi-hoa-long.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[7 điểm mới của dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa]]>
Dự thảo này được đưa ra tại hội thảo “Lấy ý kiến về dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa”, ngày 22/02/2017 ]]>
2017-02-23 11:38:34 2017-02-23 11:38:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7820-7-diem-moi-cua-du-thao-luat-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Luật Quy hoạch “không lấy đi nhiệm vụ chức năng của ai”]]>
“Luật Quy hoạch khi được ban hành “không lấy đi nhiệm vụ chức năng của ai và không ảnh hưởng gì đến hoạt động bình thường của các bộ ngành”, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông khẳng định. ]]>
2017-02-22 22:10:07 2017-02-22 22:10:07 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7818-luat-quy-hoach-khong-lay-di-nhiem-vu-chuc-nang-cua-ai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ LĐ,TB&XH có 23 đơn vị trực thuộc; Bộ Thông tin và Truyền thông có 28 đơn vị]]>
Chính phủ vừa ban hành 2 nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Thông tin và Truyền thông. ]]>
2017-02-21 23:47:16 2017-02-21 23:47:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7803-bo-ldtbxh-co-23-don-vi-truc-thuoc;-bo-thong-tin-va-truyen-thong-co-28-don-vi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ ngày 21/2/2017]]>
Thủ tướng bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng; Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn; Phấn đấu đến 2025 xuất khẩu tôm đạt 10 tỷ USD; Tháo gỡ khó khăn xây dựng Cơ sở dữ liệu quản lý dân cư là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ ngày 21/2/2017. ]]>
2017-02-21 20:40:28 2017-02-21 20:40:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7802-thong-tin-chi-dao-dieu-hanh-noi-bat-cua-chinh-phu-ngay-2122017.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 27 đơn vị trực thuộc]]>
Theo Nghị định 15/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa được Chính phủ ban hành, Bộ này sẽ có 27 đơn vị trực thuộc. ]]>
2017-02-18 00:45:34 2017-02-18 00:45:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7776-bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-co-27-don-vi-truc-thuoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hội nghị sơ kết 5 năm thi hành Luật Hợp tác xã sẽ được tổ chức vào tháng 9/2017]]>
Việc sơ kết Luật Hợp tác năm 2012 là rất cần thiết, là yêu cầu thực tế khách quan của quá trình đổi mới, phù hợp với chủ trương xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp. ]]>
2017-02-18 00:15:51 2017-02-18 00:15:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7775-hoi-nghi-so-ket-5-nam-thi-hanh-luat-hop-tac-xa-se-duoc-to-chuc-vao-thang-92017.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Công Thương phản hồi về danh mục 20 ngành nghề độc quyền]]>
Bộ Công Thương khẳng định việc ban hành Nghị định độc quyền 20 ngành nghề do Nhà nước nắm giữ là cần thiết và danh mục 20 ngành nghề sẽ không mở rộng, cũng không tăng thêm. ]]>
2017-02-15 11:37:29 2017-02-15 11:37:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7754-bo-cong-thuong-phan-hoi-ve-danh-muc-20-nganh-nghe-doc-quyen.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ]]>
Đó là một trong nội dung được nhấn mạnh tại Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Chính phủ. ]]>
2017-02-09 22:48:25 2017-02-09 22:48:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7720-kien-quyet-sang-loc-mien-nhiem-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-khong-hoan-thanh-nhiem-vu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của ngành điện gắn với tính công khai, minh bạch]]>
Đó là một trong những nội dung tại Đề án Tái cơ cấu ngành điện giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 vừa được Thủ tướng Chính ban hành kèm theo Quyết định số 168/QĐ-TTg, ngày 07/02/2017. ]]>
2017-02-09 08:44:50 2017-02-09 08:44:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7715-nang-cao-hieu-qua-san-xuat-kinh-doanh-cua-nganh-dien-gan-voi-tinh-cong-khai-minh-bach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Yêu cầu rà soát, giảm giấy tờ kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc rà soát các thủ tục, giấy tờ kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. ]]>
2017-02-09 08:27:39 2017-02-09 08:27:39 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7714-yeu-cau-ra-soat-giam-giay-to-kiem-tra-chuyen-nganh-hang-hoa-xuat-nhap-khau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nghị định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập]]>
Đối với báo nói, báo hình, thời gian lưu giữ nguyên trạng tối thiểu là 06 tháng kể từ ngày được phát sóng lần đầu. Đối với báo điện tử, thời gian lưu giữ nguyên trạng tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày đăng tải lần đầu. ]]>
2017-02-09 07:45:33 2017-02-09 07:45:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7713-nghi-dinh-ve-luu-chieu-dien-tu-doi-voi-loai-hinh-bao-noi-bao-hinh-va-bao-dien-tu-doc-lap.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ ngày 07/02/2017]]>
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2017; Hướng dẫn thành lập các tổ chức chính trị-xã hội tại doanh nghiệp, Đảm bảo đủ điện với chất lượng cao; Cần tái cơ cấu ngành Công Thương mạnh mẽ hơn; Phân công chuẩn bị phiên họp thứ 8 UBTVQH; Xử lý tập thể, cá nhân sai phạm dẫn đến khiếu nại kéo dài tại Lào Cai là chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ ngày 07/02/2017. ]]>
2017-02-07 20:39:29 2017-02-07 20:39:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7699-chi-dao-dieu-hanh-noi-bat-cua-chinh-phu-ngay-07022017.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nghị quyết 19 năm 2017 đã đưa ra hơn 250 nhóm nhiệm vụ, giải pháp]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 19-2017/NQ-CP, ngày 6/2/2017 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020. Đây là năm thứ tư Nghị quyết 19 được ban hành. ]]>
2017-02-06 22:27:34 2017-02-06 22:27:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7692-nghi-quyet-19-nam-2017-da-dua-ra-hon-250-nhom-nhiem-vu-giai-phap.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ 31/3/2017, được tham gia đặt cược bóng đá quốc tế tại Việt Nam]]>
Tiếp theo Nghị định về kinh doanh casino, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. ]]>
2017-02-04 16:41:55 2017-02-04 16:41:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7686-tu-3132017-duoc-tham-gia-dat-cuoc-bong-da-quoc-te-tai-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính phủ chưa xem xét đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu]]>
Việc Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh khung mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng là từ 3.000 – 8.000 đồng/lít mới đang trong quá trình soạn thảo xin ý kiến rộng rãi, chưa trình Chính phủ xem xét, thảo luận vấn đề này. ]]>
2017-02-04 16:06:24 2017-02-04 16:06:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7683-chinh-phu-chua-xem-xet-de-xuat-tang-thue-bao-ve-moi-truong-doi-voi-xang-dau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cán bộ, công chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính ]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. ]]>
2017-02-02 22:58:08 2017-02-02 22:58:08 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7669-can-bo-cong-chuc-tuyet-doi-khong-di-le-hoi-trong-gio-hanh-chinh-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Văn bản chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ ngày 02/02/2017]]>
Báo cáo Thủ tướng việc cấp biển số xe ô tô 80A, 80B cho DN; Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy-học; 291 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; Xây dựng nhà máy kính siêu trắng tại KCN Mỹ Xuân B1; Quy chế hoạt động của BCĐ quốc gia về phát triển điện lực là những văn bản chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ ngày 02/02/2017. ]]>
2017-02-02 19:30:37 2017-02-02 19:30:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7672-van-ban-chi-dao-dieu-hanh-noi-bat-cua-chinh-phu-ngay-02022017.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xây dựng Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa]]>
Trước bối cảnh các chính sách trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) nhiều, nhưng chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu phát triển của DNNVV. ]]>
2017-01-30 16:02:37 2017-01-30 16:02:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7639-xay-dung-luat-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sau 03 ngày làm việc, phải giải quyết cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 07/2017/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. ]]>
2017-01-26 10:32:26 2017-01-26 10:32:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7656-sau-03-ngay-lam-viec-phai-giai-quyet-cap-thi-thuc-dien-tu-cho-nguoi-nuoc-ngoai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Văn bản chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ ngày 23/01/2017]]>
Hỗ trợ gần 1.700 tấn gạo cho nhân dân 2 tỉnh; Tăng cường bảo hộ quyền tác giả; Tập trung rà soát, cắt giảm TTHC không cần thiết; Quy chế hoạt động BCĐ phòng, chống tội phạm của Chính phủ; Thúc đẩy logistics vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Kết nối BHYT, BHXH với bảo hiểm thương mại là những văn bản chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ ngày 23/01/2017. ]]>
2017-01-23 20:35:31 2017-01-23 20:35:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7629-van-ban-chi-dao-dieu-hanh-noi-bat-cua-chinh-phu-ngay-23012017.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Kinh doanh casino: Sau hơn 7 năm đã chính thức có Nghị định hướng dẫn]]>
Như vậy, sau hơn 7 năm tính từ thời điểm có dự thảo đầu tiên, đến nay, Casino - 1 trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, mới chính thức có Nghị định điều chỉnh. ]]>
2017-01-21 08:39:39 2017-01-21 08:39:39 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7612-kinh-doanh-casino--sau-hon-7-nam-da-chinh-thuc-co-nghi-dinh-huong-dan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA["Siết" cấp bảo lãnh chính phủ]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ. Theo đó, để được cấp bảo lãnh chính phủ, cần đáp ứng 5 điều kiện. ]]>
2017-01-20 23:48:49 2017-01-20 23:48:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7609--siet--cap-bao-lanh-chinh-phu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030]]>
Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, theo đó, phấn đấu đến năm 2030, du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Việt Nam thuộc nhóm các nước có ngành Du lịch phát triển hàng đầu khu vực Đông Nam Á. ]]>
2017-01-18 14:47:10 2017-01-18 14:47:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7590-phat-trien-du-lich-thuc-su-tro-thanh-nganh-kinh-te-mui-nhon-vao-nam-2030.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Mức cao nhất với cây trồng là 30 triệu đồng/ha]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 2/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. ]]>
2017-01-14 23:42:05 2017-01-14 23:42:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7559-muc-cao-nhat-voi-cay-trong-la-30-trieu-dongha.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Diện tích lớn hơn khi đo đạc vẫn được cấp sổ đỏ]]>
Nghị định 01/2017/NĐ-CP bổ sung quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất. ]]>
2017-01-14 21:49:51 2017-01-14 21:49:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7558-dien-tich-lon-hon-khi-do-dac-van-duoc-cap-so-do.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ ngày 13/1/2017]]>
Phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum; Xây 4 công trình thể thao phục vụ công nhân, người lao động; Nghiên cứu giải pháp KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới; Thay đổi thành viên BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ; Kiện toàn Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; Lập BCĐ Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công; Tăng cường giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ ngày 13/1/2017. ]]>
2017-01-13 22:17:28 2017-01-13 22:17:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7553-thong-tin-chi-dao-dieu-hanh-noi-bat-cua-chinh-phu-ngay-1312017.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng đồng ý cho Formosa chủ động nhập khẩu than ]]>
Văn phòng Chính phủ vừa phát đi văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc cung cấp than cho sản xuất điện. ]]>
2017-01-10 23:04:57 2017-01-10 23:04:57 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7519-thu-tuong-dong-y-cho-formosa-chu-dong-nhap-khau-than-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế]]>
Nếu không hoàn thành kế hoạch tinh giản biên chế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải bị xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng, Nhà nước. ]]>
2017-01-07 21:53:38 2017-01-07 21:53:38 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7504-day-manh-thuc-hien-chu-truong-tinh-gian-bien-che.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cung ứng dịch vụ công ích: Chính sách còn chưa đi vào thực tế]]>
Đây là nhận định của nhiều chuyên gia, nhà quản lý cũng như các doanh nghiệp tham dự hội thảo “Cơ chế chính sách cung ứng dịch vụ công tại các đô thị Việt Nam” do Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức ngày 05/01/2017 tại Hà Nội. ]]>
2017-01-05 17:28:01 2017-01-05 17:28:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7492-cung-ung-dich-vu-cong-ich--chinh-sach-con-chua-di-vao-thuc-te.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/