KINHTEVADUBAO.VN - Chính sách 2018-05-28 14:44:43 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Hoạt động khuyến nông đón nhận nhiều ưu đãi]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 83/2018/NĐ-CP, ngày 24/05/2018 về khuyến nông. ]]>
2018-05-27 22:10:45 2018-05-27 22:10:45 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11492-hoat-dong-khuyen-nong-don-nhan-nhieu-uu-dai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nhiều chính sách ưu đãi mới đối với KCN, KKT]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Trong đó, Nghị định quy định chính sách đối với khu công nghiệp, khu kinh tế. ]]>
2018-05-25 09:30:12 2018-05-25 09:30:12 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11480-nhieu-chinh-sach-uu-dai-moi-doi-voi-kcn-kkt.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tăng cường triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 22/05/2018 về việc tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. ]]>
2018-05-24 10:18:44 2018-05-24 10:18:44 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11468-tang-cuong-trien-khai-thi-hanh-luat-hop-tac-xa-nam-2012.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đảm bảo hành lang pháp lý đồng bộ với Luật Quy hoạch]]>
Việc ban hành luật không làm phát sinh thủ tục hành chính vì một số lĩnh vực không tiếp tục quản lý bằng quy hoạch mà sẽ quản lý bằng điều kiện đầu tư, kinh doanh hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện tại đã có trong các văn bản quy phạm pháp luật" Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh. ]]>
2018-05-24 08:45:03 2018-05-24 08:45:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11465-dam-bao-hanh-lang-phap-ly-dong-bo-voi-luat-quy-hoach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Định hướng cải cách tiền lương thời gian tới thế nào?]]>
Ngày 21/5/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. ]]>
2018-05-24 00:39:49 2018-05-24 00:39:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11463-dinh-huong-cai-cach-tien-luong-thoi-gian-toi-the-nao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Những điểm nổi bật của dự thảo Luật ĐVHCĐB sau khi chỉnh lý, hoàn thiện]]>
Dự thảo Luật đã được chỉnh lý, hoàn thiện nhiều nội dung về quy hoạch, các cơ chế, chính sách đặc biệt về phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, các nội dung về phân cấp, phân quyền cho chính quyền đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước ở trung ương và chính quyền địa phương cấp tỉnh cùng nhiều nội dung khác. ]]>
2018-05-23 12:49:39 2018-05-23 12:49:39 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11455-nhung-diem-noi-bat-cua-du-thao-luat-dvhcdb-sau-khi-chinh-ly-hoan-thien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tăng lương cơ sở từ ngày 01/07/2018 ]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CP, ngày 15/05/2018 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Nghị định này chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2018. ]]>
2018-05-21 19:07:34 2018-05-21 19:07:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11441-tang-luong-co-so-tu-ngay-01072018-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Trong năm 2018, trình Chính phủ nghị định về tổ hợp tác]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 55/NQ-CP, ngày 15/05/2018 về xây dựng Nghị định về tổ hợp tác. ]]>
2018-05-21 09:12:15 2018-05-21 09:12:15 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11406-trong-nam-2018-trinh-chinh-phu-nghi-dinh-ve-to-hop-tac.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đảm bảo chất lượng hàng hoá nhập khẩu trước khi đưa ra thị trường]]>
Đối với sản phẩm, hàng hoá thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn nhập khẩu, việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa được thực hiện thông qua việc xem xét hoạt động công bố hợp quy của người nhập khẩu. ]]>
2018-05-18 21:14:45 2018-05-18 21:14:45 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11421-dam-bao-chat-luong-hang-hoa-nhap-khau-truoc-khi-dua-ra-thi-truong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi cần những điều kiện gì?]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 67/2018/NĐ-CP, ngày 14/05/2018 về quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi. ]]>
2018-05-18 16:50:22 2018-05-18 16:50:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11420-to-chuc-ca-nhan-khai-thac-cong-trinh-thuy-loi-can-nhung-dieu-kien-gi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Việc triển khai các dự án bảo vệ và phát triển rừng cần được khoán ổn định cho người dân]]>
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 02/2018/TT-BKHĐT, ngày 14/5/2018 hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg, ngày 14/09/2016 về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp. ]]>
2018-05-17 08:22:16 2018-05-17 08:22:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11405-viec-trien-khai-cac-du-an-bao-ve-va-phat-trien-rung-can-duoc-khoan-on-dinh-cho-nguoi-dan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Mức thưởng cho cán bộ Kiểm toán Nhà nước không được vượt quá 0,8 lần lương]]>
Kiểm toán nhà nước được trích 5% số tiền do cơ quan này phát hiện và kiến nghị theo quy định để chi khuyến khích, thưởng cho cán bộ. ]]>
2018-05-16 22:03:22 2018-05-16 22:03:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11396-muc-thuong-cho-can-bo-kiem-toan-nha-nuoc-khong-duoc-vuot-qua-08-lan-luong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2018 tăng thêm từ 8-18 bậc trên bảng xếp hạng của Ngân hàng Thế giới]]>
Đó là mục tiêu được nêu bật tại Nghị quyết 19-2018/NQ-CP vừa được Chính phủ ban hành. Đây là Nghị quyết số 19 lần thứ tư kể từ năm 2015 của Chính phủ, thể hiện quyết tâm cải thiện môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của nước ta. ]]>
2018-05-16 21:46:50 2018-05-16 21:46:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11393-nam-2018-tang-them-tu-8-18-bac-tren-bang-xep-hang-cua-ngan-hang-the-gioi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chúng ta kỳ vọng gì về Luật Đặc khu?]]>
Luật tạo dựng sân chơi mới, luật chơi mới, thể chế mới vượt trội, cạnh tranh so với các nước trong khu vực. Qua đó, tạo nên sự tăng trưởng, tạo một nơi thu hút đầu tư trong và ngoài nước, mang tính lan tỏa các khu vực xung quanh và toàn nền kinh tế. ]]>
2018-05-15 22:46:55 2018-05-15 22:46:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11385-chung-ta-ky-vong-gi-ve-luat-dac-khu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đến năm 2030, Khu DLQG Tam Chúc phấn đấu đón khoảng 6 triệu lượt khách]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tam Chúc, tỉnh Hà Nam đến năm 2030. ]]>
2018-05-15 20:57:02 2018-05-15 20:57:02 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11382-den-nam-2030-khu-dlqg-tam-chuc-phan-dau-don-khoang-6-trieu-luot-khach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phát triển chính sách BHXH linh hoạt, đa tầng, hiện đại và hội nhập ]]>
Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội phải đặt trong mối tương quan với đổi mới, phát triển các chính sách xã hội khác, nhất là chế độ tiền lương, thu nhập, trợ giúp xã hội để mọi công dân đều được bảo đảm an sinh xã hội. ]]>
2018-05-13 12:21:52 2018-05-13 12:21:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11369-phat-trien-chinh-sach-bhxh-linh-hoat--da-tang-hien-dai-va-hoi-nhap-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phạt tới 200 triệu đồng đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi]]>
Mức phạt tiền tối đa cho một hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực giống vật nuôi đối với cá nhân vi phạm là 50 triệu đồng, đối với tổ chức vi phạm là 100 triệu đồng. ]]>
2018-05-11 23:09:07 2018-05-11 23:09:07 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11356-phat-toi-200-trieu-dong-doi-voi-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-giong-vat-nuoi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định ngay việc sắp xếp các cơ quan báo chí]]>
Đó là một trong nội dung Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2018 vừa được Chính phủ ban hành. ]]>
2018-05-11 23:02:45 2018-05-11 23:02:45 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11355-yeu-cau-bo-thong-tin-va-truyen-thong-quyet-dinh-ngay-viec-sap-xep-cac-co-quan-bao-chi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Khắc phục tình trạng lương thì thấp, mà phụ cấp thì nhiều]]>
Trong quá trình sắp xếp lại, có phụ cấp vẫn giữ, có nhóm phụ cấp sẽ được gộp lại, có quy định phụ cấp mới tùy thuộc vào bản chất và sự cần thiết của từng loại phụ cấp. ]]>
2018-05-09 23:21:47 2018-05-09 23:21:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11338-khac-phuc-tinh-trang-luong-thi-thap-ma-phu-cap-thi-nhieu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ Làm sao để các quy định mới của Luật An ninh mạng ảnh hưởng ít nhất tới DN?]]>
Các quy định của dự thảo Luật An ninh mạng cần tạo hành lang pháp lý để không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng ít nhất tới doanh nghiệp cũng như sự phát triển của công nghệ thông tin viễn thông Việt Nam. ]]>
2018-05-08 21:21:14 2018-05-08 21:21:14 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11322--lam-sao-de-cac-quy-dinh-moi-cua-luat-an-ninh-mang-anh-huong-it-nhat-toi-dn.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hoàn thiện quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại đặc khu ]]>
Bổ sung quy định “mở” cho phép Thủ tướng Chính phủ quyết định không áp dụng một hoặc một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, điều kiện đầu tư, kinh doanh tại đặc khu. ]]>
2018-05-05 23:48:30 2018-05-05 23:48:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11312-hoan-thien-quy-dinh-ve-nganh-nghe-dau-tu-kinh-doanh-co-dieu-kien-tai-dac-khu-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chủ nhiệm đề tài được quyền ký hợp đồng với các chuyên gia không thuộc nhà nước]]>
Những điểm, những quy định đã đúng nhưng các cơ quan, nhà khoa học hiểu chưa đúng, chưa rõ, yêu cầu các bộ chuyên ngành như Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính cần có văn bản hướng dẫn thống nhất thực hiện. ]]>
2018-05-02 22:47:58 2018-05-02 22:47:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11290-chu-nhiem-de-tai-duoc-quyen-ky-hop-dong-voi-cac-chuyen-gia-khong-thuoc-nha-nuoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hoạt động quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt được quy định như thế nào?]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 56/2018/NĐ-CP, ngày 16/04/2018quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt. ]]>
2018-05-02 16:20:31 2018-05-02 16:20:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11284-hoat-dong-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-duong-sat-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Dự án Luật sửa đổi 13 luật liên quan đến Luật Quy hoạch được xem xét tại Kỳ họp thứ 5]]>
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Xây dựng chuẩn bị Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 13 luật liên quan đến Luật Quy hoạch. ]]>
2018-04-28 17:24:46 2018-04-28 17:24:46 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11264-du-an-luat-sua-doi-13-luat-lien-quan-den-luat-quy-hoach-duoc-xem-xet-tai-ky-hop-thu-5.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ bao nhiêu phí bảo hiểm nông nghiệp?]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 58/2018/NĐ-CP, ngày 18/04/2018 về bảo hiểm nông nghiệp. ]]>
2018-04-27 08:52:12 2018-04-27 08:52:12 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11258-ho-ngheo-can-ngheo-duoc-ho-tro-bao-nhieu-phi-bao-hiem-nong-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hội nghị Thủ tướng với DN 2018 sẽ có 2 chuyên đề về DNNN và kinh tế tư nhân]]>
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp đôn đốc công tác chuẩn bị các Hội nghị chuyên đề năm 2018. ]]>
2018-04-19 22:49:28 2018-04-19 22:49:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11207-hoi-nghi-thu-tuong-voi-dn-2018-se-co-2-chuyen-de-ve-dnnn-va-kinh-te-tu-nhan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chung cư mới giá 2,5 tỷ đồng, dự kiến phải nộp thuế tài sản là 713.000 đồng/năm]]>
Trường hợp khu chung mới được xây dựng và ngưỡng không chịu thuế đối với nhà là 700 triệu đồng thì số thuế tài sản phải nộp đối với đất là 600.000 đồng; số thuế phải nộp đối với nhà là 113.000 đồng. Tổng số thuế tài sản phải nộp đối với nhà, đất là 713.000 đồng/năm. ]]>
2018-04-18 22:41:10 2018-04-18 22:41:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11202-chung-cu-moi-gia-25-ty-dong-du-kien-phai-nop-thue-tai-san-la-713-000-dongnam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[“Đánh” thuế nhà ở giá trên 700 triệu đồng: Mới chỉ là đề xuất của Bộ Tài chính]]>
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chưa xem xét, cho ý kiến đối với đề nghị xây dựng dự án Luật thuế tài sản của Bộ Tài chính. ]]>
2018-04-17 22:23:34 2018-04-17 22:23:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11196-danh-thue-nha-o-gia-tren-700-trieu-dong--moi-chi-la-de-xuat-cua-bo-tai-chinh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Định mức chi phí cho 1 hợp phần quy hoạch tổng thể quốc gia tối đa là 01 tỷ đồng]]>
Đó là một trong những nội dung đáng chú ý được quy định tại dự thảo Thông tư hướng dẫn về định mức chi phí cho hoạt động quy hoạch mới được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, xin ý kiến trước khi ban hành. ]]>
2018-04-16 22:47:35 2018-04-16 22:47:35 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11184-dinh-muc-chi-phi-cho-1-hop-phan-quy-hoach-tong-the-quoc-gia-toi-da-la-01-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thành lập Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 404/QĐ-TTg, ngày 13/4/2018 thành lập Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch. ]]>
2018-04-16 22:07:28 2018-04-16 22:07:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11183-thanh-lap-to-cong-tac-thi-hanh-luat-quy-hoach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/