KINHTEVADUBAO.VN - Chính sách 2020-10-28 17:56:38 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Phạt từ 8-12 triệu đồng khi không chấp hành quyết định thanh, kiểm tra của hải quan]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 128/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. ]]>
2020-10-22 22:00:41 2020-10-22 22:00:41 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17380-phat-tu-8-12-trieu-dong-khi-khong-chap-hanh-quyet-dinh-thanh-kiem-tra-cua-hai-quan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[“Nới” quy định về tiêu chuẩn chuyên môn của giáo viên dạy nghề]]>
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang đề xuất “nới” quy định về tiêu chuẩn chuyên môn đối với nhà giáo dạy trường trình trung cấp, cao đẳng. ]]>
2020-10-22 15:29:54 2020-10-22 15:29:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17375-noi-quy-dinh-ve-tieu-chuan-chuyen-mon-cua-giao-vien-day-nghe.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập DN, cấp mã số BHXH, đăng ký hóa đơn]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 122/2020/NĐ-CP, ngày 15/10/2020 quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp. ]]>
2020-10-17 23:32:14 2020-10-17 23:32:14 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17350-quy-dinh-ve-phoi-hop-lien-thong-thu-tuc-dang-ky-thanh-lap-dn-cap-ma-so-bhxh-dang-ky-hoa-don.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nghị quyết 68/NQ-CP: Xóa bỏ những chồng chéo, bất hợp lý trong các quy định về kinh doanh]]>
Chính phủ đã thành công với việc thúc đẩy cải cách thể chế, với cách thức thực hiện bài bản hơn. ]]>
2020-09-30 18:55:28 2020-09-30 18:55:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17261-nghi-quyet-68nq-cp--xoa-bo-nhung-chong-cheo-bat-hop-ly-trong-cac-quy-dinh-ve-kinh-doanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ 15/11 xử phạt đến 200 triệu đồng vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế]]>
Mức phạt tối đa với hành vi vi phạm hành chính (VPHC) về khám, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tập thể. ]]>
2020-09-30 09:48:31 2020-09-30 09:48:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17252-tu-1511-xu-phat-den-200-trieu-dong-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-y-te.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ sinh hoạt phí 3,63 triệu đồng/tháng]]>
Cùng với việc được hỗ trợ tiền đóng học phí, thì từ ngày 15/11/2020, sinh viên sư phạm còn được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả sinh hoạt phí trong thời gian học tập tại trường. ]]>
2020-09-29 10:58:54 2020-09-29 10:58:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17246-sinh-vien-su-pham-duoc-nha-nuoc-ho-tro-sinh-hoat-phi-363-trieu-dongthang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Điều chỉnh các quy định giúp DNNN thực hiện công bố thông tin thuận lợi]]>
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước; xây dựng, cập nhật, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp nhà nước. ]]>
2020-09-23 22:49:59 2020-09-23 22:49:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17224-dieu-chinh-cac-quy-dinh-giup-dnnn-thuc-hien-cong-bo-thong-tin-thuan-loi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Những quy định mới về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức]]>
Khi xem xét xử lý kỷ luật phải căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra. ]]>
2020-09-23 09:23:23 2020-09-23 09:23:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17222-nhung-quy-dinh-moi-ve-ky-luat-can-bo-cong-chuc-vien-chuc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ban hành biểu thuế xuất – nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực thi EVFTA]]>
Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/2020/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) giai đoạn 2020-2022. ]]>
2020-09-23 08:34:01 2020-09-23 08:34:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17221-ban-hanh-bieu-thue-xuatnhap-khau-uu-dai-dac-biet-de-thuc-thi-evfta.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch thực hiện EVFTA]]>
Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thông qua Quyết định số 1400/QĐ-BKHĐT ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA). ]]>
2020-09-18 10:46:21 2020-09-18 10:46:21 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17205-bo-ke-hoach-va-dau-tu-ban-hanh-ke-hoach-thuc-hien-evfta.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính phủ quyết định không sáp nhập các sở, ngành]]>
Ngày 14/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP, ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. ]]>
2020-09-16 16:40:14 2020-09-16 16:40:14 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17198-chinh-phu-quyet-dinh-khong-sap-nhap-cac-so-nganh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính phủ ban hành Nghị định về vị trí làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập]]>
Chính phủ yêu cầu việc xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập… ]]>
2020-09-13 21:30:30 2020-09-13 21:30:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17186-chinh-phu-ban-hanh-nghi-dinh-ve-vi-tri-lam-viec-trong-don-vi-su-nghiep-cong-lap.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Gạo thơm xuất khẩu sang EU phải đảm bảo đủ những điều kiện gì?]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 103/2020/NĐ-CP quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu. ]]>
2020-09-09 08:56:45 2020-09-09 08:56:45 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17175-gao-thom-xuat-khau-sang-eu-phai-dam-bao-du-nhung-dieu-kien-gi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bài 6: Xây dựng kế hoạch lập quy hoạch tỉnh]]>
Việc tuân thủ quy trình lập quy hoạch tỉnh quy định tại khoản 4, Điều 16, Luật Quy hoạch năm 2017 là yêu cầu bắt buộc và là một nội dung thẩm định quy hoạch được quy định tại Điều 32 của Luật này. ]]>
2020-09-04 13:40:52 2020-09-04 13:40:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17150-bai-6--xay-dung-ke-hoach-lap-quy-hoach-tinh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm]]>
Trong giai đoạn 2021-2030, số doanh nghiệp được hỗ trợ các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng hàng năm tăng từ 10%-15%, đồng thời, có ít nhất 100 doanh nghiệp được hướng dẫn áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng, trở thành mô hình điểm để chia sẻ, nhân rộng trên toàn quốc. ]]>
2020-09-03 23:18:54 2020-09-03 23:18:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17147-phe-duyet-chuong-trinh-quoc-gia-ho-tro-doanh-nghiep-nang-cao-nang-suat-va-chat-luong-san-pham.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bài 5: Yêu cầu tích hợp quy hoạch đối với quy hoạch vùng]]>
Quy hoạch vùng xác định phương hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường có tính liên ngành, liên vùng, liên tỉnh. ]]>
2020-09-01 13:49:07 2020-09-01 13:49:07 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17151-bai-5--yeu-cau-tich-hop-quy-hoach-doi-voi-quy-hoach-vung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quy định xử phạt hành chính đối với vi phạm trong hoạt động kinh doanh đa cấp]]>
Hành vi tham gia vào hoạt động tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp sẽ bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng. ]]>
2020-08-29 10:49:13 2020-08-29 10:49:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17123-quy-dinh-xu-phat-hanh-chinh-doi-voi-vi-pham-trong-hoat-dong-kinh-doanh-da-cap.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm thống nhất, đồng bộ trên toàn quốc]]>
Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm được kết nối, chia sẻ hai chiều với Cổng dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan. ]]>
2020-08-26 10:56:06 2020-08-26 10:56:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17096-xay-dung-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-bao-hiem-thong-nhat-dong-bo-tren-toan-quoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 94/2020/NĐ-CP, ngày 21/08/2020 quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia. Theo đó, Trung tâm được ưu đãi, hỗ trợ tối đa để tạo môi trường nghiên cứu và phát triển, đầu tư kinh doanh thuận lợi. ]]>
2020-08-25 23:34:51 2020-08-25 23:34:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-17093-chinh-sach-uu-dai-doi-voi-trung-tam-doi-moi-sang-tao-quoc-gia.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Không được tuyên bố giãn cách xã hội, mà chưa tính toán phương án phù hợp]]>
“Thủ tướng đã nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu không để đứt gãy nền kinh tế xã hội, cần tính toán rất chặt chẽ trước khi quyết định giãn cách xã hội với phạm vi và quy mô hợp lý. Không được tuyên bố giãn cách xã hội mà chưa tính toán phương án phù hợp, đặc biệt là khi chưa có ổ dịch, dẫn đến bế tắc các hoạt động kinh tế xã hội”. ]]>
2020-08-03 20:41:21 2020-08-03 20:41:21 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16996-khong-duoc-tuyen-bo-gian-cach-xa-hoi-ma-chua-tinh-toan-phuong-an-phu-hop.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2021]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg, ngày 29/7/2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. ]]>
2020-07-30 21:28:47 2020-07-30 21:28:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16971-xay-dung-ke-hoach-phat-trien-ktxh-va-du-toan-nsnn-nam-2021.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[5 nhiệm vụ trọng tâm triển khai lập các quy hoạch 2021-2030, tầm nhìn 2050]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. ]]>
2020-07-28 18:19:39 2020-07-28 18:19:39 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16959-5-nhiem-vu-trong-tam-trien-khai-lap-cac-quy-hoach-2021-2030-tam-nhin-2050.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức được quy định như thế nào?]]>
Việc quy định về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức để phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương. ]]>
2020-07-24 09:08:22 2020-07-24 09:08:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16924-ma-dinh-danh-dien-tu-cua-cac-co-quan-to-chuc-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ năm 2021, giáo viên các cơ sở giáo dục được nghỉ hè 8 tuần]]>
Ngày 17/7/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 84/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục. ]]>
2020-07-23 23:23:53 2020-07-23 23:23:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16923-tu-nam-2021-giao-vien-cac-co-so-giao-duc-duoc-nghi-he-8-tuan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cấm sử dụng viện trợ để phục vụ mục đích rửa tiền]]>
Đó là một trong 3 hành vi bị cấm trong Nghị định số 80/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam mới được Chính phủ ban hành. ]]>
2020-07-14 18:20:24 2020-07-14 18:20:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16879-cam-su-dung-vien-tro-de-phuc-vu-muc-dich-rua-tien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng yêu cầu, khắc phục triệt để tình trạng gửi hồ sơ dự án luật chậm, muộn]]>
Tại Quyết định 999/QĐ-TTg, ngày 11/07/2020, Thủ tướng đã nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo tiến độ dự án luật. ]]>
2020-07-14 15:53:57 2020-07-14 15:53:57 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16875-thu-tuong-yeu-cau-khac-phuc-triet-de-tinh-trang-gui-ho-so-du-an-luat-cham-muon.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cung cấp thêm 6 dịch vụ công trực tuyến giúp tiết kiệm tối thiểu khoảng 1.686 tỷ đồng/năm]]>
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã nhấn mạnh điều này tại buổi họp báo giới thiệu việc tích hợp thêm 6 dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia sáng ngày 1/7/2020. ]]>
2020-07-01 23:41:27 2020-07-01 23:41:27 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16819-cung-cap-them-6-dich-vu-cong-truc-tuyen-giup-tiet-kiem-toi-thieu-khoang-1-686-ty-dongnam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bổ sung Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) vào Chương trình luật, pháp lệnh 2020]]>
Theo Nghị quyết số 106/2020/QH14 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, thì Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10. ]]>
2020-07-01 22:32:25 2020-07-01 22:32:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16818-bo-sung-luat-giao-thong-duong-bo-sua-doi-vao-chuong-trinh-luat-phap-lenh-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng]]>
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. ]]>
2020-06-25 20:53:33 2020-06-25 20:53:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16771-quy-dinh-ve-quan-tri-cong-ty-ap-dung-doi-voi-cong-ty-dai-chung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Việt Nam chính thức có Luật PPP]]>
Với kết quả 92,75% đại biểu tán thành, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) chính thức được thông qua chiều ngày 18/6/2020 tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. ]]>
2020-06-18 20:15:02 2020-06-18 20:15:02 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16741-viet-nam-chinh-thuc-co-luat-ppp.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/