KINHTEVADUBAO.VN - Chính sách 2018-11-20 02:12:49 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Quốc hội chính thức thông qua Luật Chăn nuôi và Luật Trồng trọt]]>
Tiếp tục kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, hiều nay ngày 19/11/2018, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Chăn nuôi và Luật Trồng trọt với đa số phiếu tán thành. ]]>
2018-11-19 21:30:34 2018-11-19 21:30:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12973-quoc-hoi-chinh-thuc-thong-qua-luat-chan-nuoi-va-luat-trong-trot.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Tài chính: Không được sử dụng nguồn vốn vay ODA để đi công tác nước ngoài]]>
Đó là một trong những nội dung nổi bật được nêu tại Chỉ thị số 05/CT-BTC về nâng cao hiệu quả công tác quản lý và thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài vừa được Bộ Tài chính ban hành. ]]>
2018-11-13 00:25:09 2018-11-13 00:25:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12928-bo-tai-chinh--khong-duoc-su-dung-nguon-von-vay-oda-de-di-cong-tac-nuoc-ngoai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong 2 tháng còn lại của năm 2018]]>
Tại Nghị quyết 140/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2018, Chính phủ đã đề ra rất nhiều giải pháp, nhiệm vụ để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 với kết quả cao nhất và chuẩn bị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. ]]>
2018-11-10 22:42:24 2018-11-10 22:42:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12922-quyet-tam-hoan-thanh-tot-cac-nhiem-vu-da-de-ra-trong-2-thang-con-lai-cua-nam-2018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giữ quy định về quy hoạch xây dựng tỉnh]]>
Chiều ngày 09/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch và tiến hành thảo luận vòng hai về dự án Luật này. ]]>
2018-11-09 18:15:46 2018-11-09 18:15:46 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12911-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-de-nghi-giu-quy-dinh-ve-quy-hoach-xay-dung-tinh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ "Nóng" nghị trường về nhiều nội dung trong Dự thảo Luật Chăn nuôi]]>
Chiều 07/11/2018, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Chăn nuôi. Trong đó, nội dung chính sách trong chăn nuôi được nhiều đại biểu quan tâm góp ý. ]]>
2018-11-09 15:14:31 2018-11-09 15:14:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12900---nong--nghi-truong-ve-nhieu-noi-dung-trong-du-thao-luat-chan-nuoi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam được chia thành 7 cấp]]>
Cụ thể, 5 cấp đầu (cấp 1 đến cấp 5) về cơ bản giống Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam; cấp 6 - nhóm sản phẩm và cấp 7 - sản phẩm. ]]>
2018-11-08 23:21:19 2018-11-08 23:21:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12893-he-thong-nganh-san-pham-viet-nam-duoc-chia-thanh-7-cap.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hoàn thiện thể chế quản lý thuế]]>
Qua đánh giá thực trạng việc thực thi Luật quản lý thuế và qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, Chính phủ thấy rằng việc sửa đổi Luật quản lý thuế ở thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết. ]]>
2018-11-08 11:50:54 2018-11-08 11:50:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12880-hoan-thien-the-che-quan-ly-thue.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đến năm 2021, bộ, cơ quan ngang bộ có 1 cơ quan báo in và 1 cơ quan tạp chí in]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030. ]]>
2018-10-31 20:47:08 2018-10-31 20:47:08 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12821-den-nam-2021-bo-co-quan-ngang-bo-co-1-co-quan-bao-in-va-1-co-quan-tap-chi-in.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền]]>
Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 6/6 năm 2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW. ]]>
2018-10-25 22:56:59 2018-10-25 22:56:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12771-kiem-soat-chat-che-quyen-luc-trong-cong-tac-can-bo-chong-chay-chuc-chay-quyen.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ 1/1/2019, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng tăng lên 4.000 đồng/lít]]>
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường. Theo đó, từ ngày 1/1/2019, thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng sẽ tăng thêm 1.000 đồng/lít. ]]>
2018-10-22 22:35:48 2018-10-22 22:35:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12722-tu-112019-thue-bao-ve-moi-truong-doi-voi-xang-tang-len-4-000-donglit.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính phủ đề xuất sửa đổi Luật Đầu tư công theo hướng toàn diện]]>
Bộ Kế hoạch và Đầu tư – cơ quan chủ trì soạn thảo cho biết, sau khi tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật, phạm vi, nội dung sửa đổi, bổ sung đã mở rộng hơn, trong đó, đã tác động đến 69/108 điều, đề xuất bãi bỏ 06 điều, bổ sung 04 điều, chỉ còn giữ 106 điều và giữ nguyên kết cấu chương mục. ]]>
2018-10-12 23:23:39 2018-10-12 23:23:39 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12640-chinh-phu-de-xuat-sua-doi-luat-dau-tu-cong-theo-huong-toan-dien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Trước 16/10, báo cáo Kết quả 3 năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia]]>
Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao xây dựng, hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ và kết quả 3 năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. ]]>
2018-10-12 22:50:53 2018-10-12 22:50:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12639-truoc-1610-bao-cao-ket-qua-3-nam-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nhận diện “điểm sáng” và “điểm nghẽn” trong Nghị định 82/2018/NĐ-CP]]>
Ban Quản lý KKT Quảng Trị nhận thấy, có nhiều mâu thuẫn, chồng chéo trong các quy định của Nghị định 82/2018/NĐ-CP, nên đã gây nhiều khó khăn, trở ngại cho hoạt động quản lý các KCN, KKT. ]]>
2018-10-10 11:24:24 2018-10-10 11:24:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12617-nhan-dien-diem-sang-va-diem-nghen-trong-nghi-dinh--822018nd-cp.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chuẩn hóa một số điều kiện cụ thể về hoạt động chào bán/phát hành chứng khoán]]>
Dự thảo Luật quy định điều kiện về mức vốn điều lệ đã góp của tổ chức phát hành tối thiểu 30 tỷ đồng; nâng quy định điều kiện hoạt động kinh doanh lên 2 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi (thay vì 1 năm như Luật hiện hành ]]>
2018-10-09 20:38:53 2018-10-09 20:38:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12615-chuan-hoa-mot-so-dieu-kien-cu-the-ve-hoat-dong-chao-banphat-hanh-chung-khoan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Còn vướng mắc trong sắp xếp, tổ chức bộ máy quản lý tại Ban Quản lý KKT tỉnh Cao Bằng]]>
Quá trình triển khai công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy tại Ban Quản lý KKT tỉnh Cao Bằng đã bộc lọ nhiều khó khăn do có sự mâu thuẫn trong một số quy định tại Nghị định số 82. ]]>
2018-10-09 16:31:05 2018-10-09 16:31:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12608-con-vuong-mac-trong-sap-xep-to-chuc-bo-may-quan-ly-tai-ban-quan-ly-kkt-tinh-cao-bang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chức danh Chủ tịch nước sẽ được Quốc hội bầu theo quy trình như thế nào?]]>
Điều 87 Hiến pháp quy định: “Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội. Chủ tịch nước chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội". ]]>
2018-10-06 00:00:58 2018-10-06 00:00:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12595-chuc-danh-chu-tich-nuoc-se-duoc-quoc-hoi-bau-theo-quy-trinh-nhu-the-nao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Điểm lại những chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực trong tháng 10/2018]]>
Ngay từ ngày đầu tiên của tháng 10, Nghị định 107/2018/NĐ-CP, ngày 15/08/2018, của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo có hiệu lực. Tiếp đến là các quy định về đăng ký doanh nghiệp, phát triển nông nghiệp hữu cơ, quản lý và tổ chức lễ hội… sẽ có hiệu lực trong tháng 10. ]]>
2018-10-01 22:43:05 2018-10-01 22:43:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12554-diem-lai-nhung-chinh-sach-moi-cua-chinh-phu-co-hieu-luc-trong-thang-102018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Điều kiện kinh doanh vận tải thủy nội địa có gì mới?]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 128/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa. ]]>
2018-10-01 14:37:54 2018-10-01 14:37:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12546-dieu-kien-kinh-doanh-van-tai-thuy-noi-dia-co-gi-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ưu tiên bố trí các nguồn lực cho xây dựng Chính phủ điện tử]]>
Bảo đảm tận dụng tối đa lợi thế của khu vực tư nhân để nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ triển khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo mật, an ninh, an toàn thông tin và an ninh mạng. ]]>
2018-09-29 13:47:05 2018-09-29 13:47:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12539-uu-tien-bo-tri-cac-nguon-luc-cho-xay-dung-chinh-phu-dien-tu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[VCCI: Áp đặt điều kiện về vốn của hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ chưa hợp lý]]>
Trong văn bản góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 104/2007/NĐ-CP về việc kinh doanh dịch vụ đòi nợ, VCCI đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc bỏ quy định điều kiện về vốn của hoạt động kinh doanh này. ]]>
2018-09-27 14:36:37 2018-09-27 14:36:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12519-vcci--ap-dat-dieu-kien-ve-von-cua-hoat-dong-kinh-doanh-dich-vu-doi-no-chua-hop-ly.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hội đồng Quy hoạch quốc gia chính thức được thành lập]]>
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng là Chủ tịch Hội đồng. Các phó Chủ tịch Hội đồng gồm các bộ trưởng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng. ]]>
2018-09-27 08:40:53 2018-09-27 08:40:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12516-hoi-dong-quy-hoach-quoc-gia-chinh-thuc-duoc-thanh-lap.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phạt 200 triệu đồng với tổ chức vi phạm về sử dụng chất cấm trong nuôi trồng thủy sản]]>
Đây là đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. ]]>
2018-09-26 09:34:55 2018-09-26 09:34:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12508-phat-200-trieu-dong-voi-to-chuc-vi-pham-ve-su-dung-chat-cam-trong-nuoi-trong-thuy-san.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về giáo dục]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 127/2018/NĐ-CP, ngày 21/09/2018 quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục. ]]>
2018-09-25 08:16:48 2018-09-25 08:16:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12502-nang-cao-hieu-luc-hieu-qua-trong-quan-ly-nha-nuoc-ve-giao-duc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Khẩn trương xây dựng khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0]]>
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu như vậy tại phiên họp đầu tiên của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, ngày 20/09/2018. ]]>
2018-09-20 16:22:44 2018-09-20 16:22:44 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12473-khan-truong-xay-dung-khung-kien-truc-chinh-phu-dien-tu-viet-nam-phien-ban-2-0.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sớm đưa Luật Hỗ trợ DNNVV đi vào cuộc sống]]>
Sáng ngày 19/09/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) cấp Trung ương. Đây là đạo Luật đầu tiên về hỗ trợ DNNVV nên đòi hỏi sự vào cuộc của toàn hệ thống để có thể triển khai đồng bộ, mạnh mẽ các nội dung hỗ trợ. ]]>
2018-09-20 08:16:00 2018-09-20 08:16:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12467-som-dua-luat-ho-tro-dnnvv-di-vao-cuoc-song.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Vẫn giữ quy hoạch xây dựng tỉnh trong hệ thống quy hoạch]]>
Do quy hoạch tỉnh mang tính chất định hướng, còn quy hoạch xây dựng mang tính chất kỹ thuật, chuyên ngành, cụ thể hóa những phương hướng, định hướng lớn của quy hoạch tỉnh. ]]>
2018-09-20 00:54:39 2018-09-20 00:54:39 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12466-van-giu-quy-hoach-xay-dung-tinh-trong-he-thong-quy-hoach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính sách quản lý CBCCVC sẽ có nhiều thay đổi trong thời gian tới]]>
Bộ Nội vụ mới đưa ra dự thảo sửa đổi Nghị định 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2013/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. ]]>
2018-09-16 16:36:19 2018-09-16 16:36:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12435-chinh-sach-quan-ly-cbccvc-se-co-nhieu-thay-doi-trong-thoi-gian-toi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[5 tiêu chuẩn chung để được xét công nhận GS, PGS]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 37/2018/NĐ-CP, ngày 31/08/2018 ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. ]]>
2018-09-15 16:58:58 2018-09-15 16:58:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12428-5-tieu-chuan-chung-de-duoc-xet-cong-nhan-gs-pgs.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Những tháng cuối năm, tuyệt đối không được chủ quan]]>
Đó là nội dung được Chính phủ nhấn mạnh tại Nghị quyết số 119/NQ-CP, Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 8/2018. ]]>
2018-09-10 23:51:18 2018-09-10 23:51:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12386-nhung-thang-cuoi-nam-tuyet-doi-khong-duoc-chu-quan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sửa đổi 37 luật có quy định liên quan đến quy hoạch: Đảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật!]]>
Dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch tại phiên họp thứ 27 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 21/9 tới. ]]>
2018-09-05 23:34:18 2018-09-05 23:34:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-12352-sua-doi-37-luat-co-quy-dinh-lien-quan-den-quy-hoach--dao-dam-tinh-thong-nhat-trong-he-thong-phap-luat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/