KINHTEVADUBAO.VN - Chính sách 2019-03-19 10:11:47 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Năm 2020, cung cấp, tích hợp 1 triệu tài khoản trong Cổng Dịch vụ công quốc gia]]>
Cổng Dịch vụ công quốc gia thực hiện tích hợp để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó đến năm 2020 tích hợp tối thiểu 30% các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu với người dân, doanh nghiệp của các bộ, ngành, địa phương, một số đơn vị cung cấp dịch vụ công và tăng dần mỗi năm 20% cho tới khi tích hợp toàn bộ (100%) các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các bộ, ngành, địa phương. ]]>
2019-03-16 20:46:30 2019-03-16 20:46:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13681-nam-2020-cung-cap-tich-hop-1-trieu-tai-khoan-trong-cong-dich-vu-cong-quoc-gia.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ có thời hạn là 05 năm]]>
Theo Nghị định số 27/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ vừa được Chính phủ ban hành, thì có 13 hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép. ]]>
2019-03-14 23:37:19 2019-03-14 23:37:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13667-giay-phep-hoat-dong-do-dac-va-ban-do-co-thoi-han-la-05-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nghị định quy định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô phải đảm bảo phục vụ tốt nhất lợi ích của người dân]]>
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi họp rà soát dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. ]]>
2019-03-14 08:53:58 2019-03-14 08:53:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13658-nghi-dinh-quy-dinh-ve-kinh-doanh-van-tai-bang-xe-o-to-phai-dam-bao-phuc-vu-tot-nhat-loi-ich-cua-nguoi-dan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Không bắt buộc 100% cá nhân có thu nhập trong năm đều phải nộp quyết toán thuế]]>
Chỉ những cá nhân có số thuế phải nộp thêm hoặc những người có số thuế được hoàn, có đề nghị hoàn mới phải quyết toán thuế TNCN... ]]>
2019-03-11 21:54:09 2019-03-11 21:54:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13641-khong-bat-buoc-100-ca-nhan-co-thu-nhap-trong-nam-deu-phai-nop-quyet-toan-thue.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nỗ lực cao nhất, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra ngay từ quý đầu năm]]>
Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2019, Chính phủ đã yêu cầu từng thành viên Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết tâm, nỗ lực cao nhất, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra ngay từ quý đầu, tạo đà vững chắc để thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. ]]>
2019-03-11 21:40:01 2019-03-11 21:40:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13640-no-luc-cao-nhat-phan-dau-hoan-thanh-vuot-muc-ke-hoach-de-ra-ngay-tu-quy-dau-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hoàn thiện Báo cáo môi trường kinh doanh 2020]]>
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối chủ trì trong việc thu thập thông tin, dữ liệu, trao đổi với Ngân hàng Thế giới trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Báo cáo môi trường kinh doanh 2020. ]]>
2019-03-08 21:08:55 2019-03-08 21:08:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13630-hoan-thien-bao-cao-moi-truong-kinh-doanh-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sửa đổi Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp: Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp]]>
Sau hơn 3 năm thực hiện Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp cho thấy, vẫn còn những vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ và tiếp tục hoàn thiện hơn nữa một số quy định của các luật này để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư. ]]>
2019-02-21 00:24:26 2019-02-21 00:24:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13555-sua-doi-luat-dau-tu-luat-doanh-nghiep--tao-moi-truong-thuan-loi-cho-doanh-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xây dựng tiêu chí và quy định về việc công nhận sản phẩm quốc gia]]>
Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, xây dựng tiêu chí và quy định về việc công nhận sản phẩm quốc gia; đề xuất cơ chế hỗ trợ các sản phẩm quốc gia, sản phẩm công nghệ cao trong việc thâm nhập thị trường trong nước và quảng bá thương hiệu ra nước ngoài. ]]>
2019-02-14 16:15:46 2019-02-14 16:15:46 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13523-xay-dung-tieu-chi-va-quy-dinh-ve-viec-cong-nhan-san-pham-quoc-gia.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ ngày 20/3/2019, quy định về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt có gì thay đổi?]]>
Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. ]]>
2019-02-13 22:29:50 2019-02-13 22:29:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13508-tu-ngay-2032019-quy-dinh-ve-khau-tru-thue-tieu-thu-dac-biet-co-gi-thay-doi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sửa đổi, bổ sung các luật, pháp lệnh đảm bảo đồng bộ và có hiệu lực đồng thời với Luật Quy hoạch]]>
Để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật về quy hoạch sau khi Luật Quy hoạch được ban hành, năm 2018, Quốc hội đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch tại Kỳ họp thứ 5 ]]>
2019-02-08 11:12:33 2019-02-08 11:12:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13469-sua-doi-bo-sung-cac-luat-phap-lenh-dam-bao-dong-bo-va-co-hieu-luc-dong-thoi-voi-luat-quy-hoach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Triển khai giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019]]>
Nhiệm vụ này được nêu tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2019. ]]>
2019-02-04 22:01:35 2019-02-04 22:01:35 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13490-trien-khai-giao-ke-hoach-von-dau-tu-cong-nam-2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng yêu cầu bãi bỏ những nội dung bất cập tại Thông tư 08, 09]]>
Căn cứ vào kết quả kiểm tra, giám định của đơn vị giám định, cơ quan hải quan thực hiện việc thông quan các lô hàng phế liệu nhập khẩu theo quy định của pháp luật. ]]>
2019-02-03 09:07:58 2019-02-03 09:07:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13476-thu-tuong-yeu-cau-bai-bo-nhung-noi-dung-bat-cap-tai-thong-tu-08-09.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Mức chi họp của Chủ tịch Hội đồng sáng kiến không quá 500.000 đồng]]>
Phó Chủ tịch Hội đồng, thư ký Hội đồng và các thành viên Hội đồng: Tối đa không quá 200.000 đồng/người/buổi họp. ]]>
2019-01-30 23:40:52 2019-01-30 23:40:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13454-muc-chi-hop-cua-chu-tich-hoi-dong-sang-kien-khong-qua-500-000-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Một số nội dung chính dự kiến được sửa đổi trong Dự thảo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp ]]>
Thực tiễn hơn hai năm thi hành Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp đã đặt ra yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện hơn nữa một số quy định của các luật này. ]]>
2019-01-29 22:34:52 2019-01-29 22:34:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13436-mot-so-noi-dung-chinh-du-kien-duoc-sua-doi-trong-du-thao-luat-dau-tu-luat-doanh-nghiep---.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thiết lập Đầu mối thông tin về Hiệp định CPTPP tại Bộ Công Thương]]>
Theo Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định là nhiệm vụ chính yếu năm 2019. ]]>
2019-01-29 21:56:05 2019-01-29 21:56:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13433-thiet-lap-dau-moi-thong-tin-ve-hiep-dinh-cptpp-tai-bo-cong-thuong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Những điểm mới của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi, bổ sung]]>
Kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc hoặc nghỉ hưu nhưng có hành vi vi phạm trong thời gian công tác, bảo đảm đồng bộ với kỷ luật đảng nhằm mục đích xử lý nghiêm những người có sai phạm. ]]>
2019-01-24 10:07:03 2019-01-24 10:07:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13405-nhung-diem-moi-cua-luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-bo-sung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sửa đổi Luật Đầu tư công phù hợp với thực tiễn và đảm bảo tính khả thi]]>
Đến nay, dự thảo Luật đã thống nhất được nhiều nội dung, tiếp cận được nhiều phương án đổi mới về quản lý vốn đầu tư công để khắc phục tồn tại hạn chế, vướng mắc trong thời gian qua với mục tiêu quan trọng là nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế. ]]>
2019-01-22 17:52:31 2019-01-22 17:52:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13399-sua-doi-luat-dau-tu-cong-phu-hop-voi-thuc-tien-va-dam-bao-tinh-kha-thi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Dự thảo Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định CPTPP]]>
Bộ Tài chính vừa công bố Dự thảo Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định CPTPP, theo đó, lộ trình cắt giảm thuế của Việt Nam sẽ áp dụng cho 02 nhóm nước. ]]>
2019-01-21 00:11:11 2019-01-21 00:11:11 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13391-du-thao-bieu-thue-xuat-khau-uu-dai-thuc-hien-hiep-dinh-cptpp.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế]]>
Ngày 15/1, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Số 39-NQ/TW về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. ]]>
2019-01-17 09:52:14 2019-01-17 09:52:14 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13366-nang-cao-hieu-qua-quan-ly-khai-thac-su-dung-va-phat-huy-cac-nguon-luc-cua-nen-kinh-te.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 10,4 trở lên được sử dụng thường xuyên một xe ô tô công]]>
Chính phủ ban hành Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. ]]>
2019-01-16 09:18:10 2019-01-16 09:18:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13348-chuc-danh-co-he-so-luong-khoi-diem-tu-104-tro-len-duoc-su-dung-thuong-xuyen-mot-xe-o-to-cong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Kiểm lâm trong khi trực tiếp làm nhiệm vụ bị hy sinh được công nhận liệt sĩ]]>
Đây là một trong những nội dụng tại Nghị định số 01/2019/NĐ-CP, ngày 01/01/2019 về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng ]]>
2019-01-07 09:59:10 2019-01-07 09:59:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13295-kiem-lam-trong-khi-truc-tiep-lam-nhiem-vu-bi-hy-sinh-duoc-cong-nhan-liet-si.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nghị quyết 19 “version 6” được ban hành với tên gọi mới]]>
Hôm nay (01/01/2019), Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. ]]>
2019-01-01 21:18:09 2019-01-01 21:18:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13274-nghi-quyet-19-version-6-duoc-ban-hanh-voi-ten-goi-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP]]>
Ngay ngày đầu tiên của năm mới (01/01/2019), Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. ]]>
2019-01-01 20:03:53 2019-01-01 20:03:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13273-chinh-phu-ban-hanh-nghi-quyet-01nq-cp.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội năm 2019 bằng 2,15%]]>
Đó là một trong những nội dung được quy định trong Quyết định số 51/2018/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng ký ban hành. ]]>
2018-12-29 14:14:00 2018-12-29 14:14:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13264-muc-chi-phi-quan-ly-bao-hiem-xa-hoi-nam-2019-bang-215.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chứng từ điện tử được chuyển đổi từ chứng từ giấy có giá trị như chứng từ giấy]]>
Đó là một quy định quan trọng được nêu tại Nghị định 165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính vừa được Chính phủ ban hành. ]]>
2018-12-26 23:09:32 2018-12-26 23:09:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13248-chung-tu-dien-tu-duoc-chuyen-doi-tu-chung-tu-giay-co-gia-tri-nhu-chung-tu-giay.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tháng 12/2018, xem xét, thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến quy hoạch]]>
Trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 29, Thủ tướng Chính phủ phân công các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ nghiên cứu, tiếp thu kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH). ]]>
2018-12-26 22:50:47 2018-12-26 22:50:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13246-thang-122018-xem-xet-thong-qua-phap-lenh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-lien-quan-den-quy-hoach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2018]]>
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2018 nêu rõ: để hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, tạo đà vững chắc cho năm 2019, Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương chỉ đạo sâu sát, điều hành quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra, tập trung xử lý, giải quyết những hạn chế, bất cập của ngành, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, tạo sức lan tỏa về khát vọng Việt Nam hùng cường tới cộng đồng doanh nghiệp và từng người dân. ]]>
2018-12-15 10:55:07 2018-12-15 10:55:07 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13167-nghi-quyet-phien-hop-chinh-phu-thuong-ky-thang-112018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[37 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật sẽ được phân công cho những cơ quan nào soạn thảo?]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1726/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6. ]]>
2018-12-13 00:05:19 2018-12-13 00:05:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13146-37-van-ban-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-cac-luat-se-duoc-phan-cong-cho-nhung-co-quan-nao-soan-thao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xây dựng danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn cần lưu ý những điểm gì?]]>
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT, ngày 06/12/2018 hướng dẫn thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP, ngày 17/04/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. ]]>
2018-12-10 10:29:50 2018-12-10 10:29:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13121-xay-dung-danh-muc-du-an-khuyen-khich-doanh-nghiep-dau-tu-vao-nong-nghiep-nong-thon-can-luu-y-nhung-diem-gi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Những thông tin chỉ đạo nổi bật của Chính phủ ngày 04/12/2018]]>
Kỷ luật 2 cán bộ của Văn phòng Chính phủ; Gỡ vướng Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. Hồ Chí Minh; Thành phố Phủ Lý là đô thị loại II; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số hỗ trợ khách du lịch; Lựa chọn nhà thầu tư vấn lập điều chỉnh Quy hoạch TP. Đà Nẵng; Mở rộng Nhà máy xi măng Long Sơn là những thông tin chỉ đạo nổi bật của Chính phủ ngày 04/12/2018 ]]>
2018-12-04 22:45:54 2018-12-04 22:45:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13083-nhung-thong-tin-chi-dao-noi-bat-cua-chinh-phu-ngay-04122018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/