Theo báo cáo của Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết tháng 11/2016, cả nước có 324 khu công nghiệp (KCN) được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên 91,8 nghìn ha và 16 khu kinh tế (KKT) được thành lập với tổng diện tích mặt đất và mặt nước xấp xỉ 815 nghìn ha. Ngoài ra, 2 KKT ven biển Thái Bình (tỉnh Thái Bình) và Ninh Cơ (tỉnh Nam Định) có trong quy hoạch nhưng chưa được thành lập.

Diện tích đất tại các KCN có thể cho thuê đạt 61,7 nghìn ha, chiếm khoảng 67% tổng diện tích đất tự nhiên, trong đó, 220 KCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên 59,6 nghìn ha và 104 KCN đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ bản với tổng diện tích đất tự nhiên 32,2 nghìn ha. Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê của các KCN đạt 31,8 nghìn ha, tỷ lệ lấp đầy các KCN đạt 51%, riêng các KCN đã đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt 73%. Trong số 324 KCN được thành lập, có 44 KCN đầu tư nước ngoài và 280 KCN đầu tư trong nước.

Vùng Đông Nam Bộ vẫn là vùng có số lượng KCN được thành lập nhiều nhất với 109 KCN (chiếm 34% cả nước), tiếp đến là vùng Đồng bằng sông Hồng với 83 KCN (chiếm 26% cả nước) và vùng Tây Nam Bộ với 52 KCN (chiếm 16% cả nước).

Đối với 16 KKT ven biển, có 36 KCN, khu phi thuế quan được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên 16,1 nghìn ha, trong đó diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê đạt 7,8 nghìn ha, chiếm khoảng 48% tổng diện tích đất tự nhiên. Trong đó, 14 KCN, khu phi thuế quan đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên 5,5 nghìn ha và 22 KCN, khu phi thuế quan đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ bản với tổng diện tích đất tự nhiên 10,6 nghìn ha.

Tổng diện tích đất đã cho thuê để thực hiện các dự án đầu tư sản xuất trong KKT ven biển đạt trên 30.000 ha, chiếm 40% tổng diện tích đất dành cho sản xuất công nghiệp, du lịch, dịch vụ trong KKT ven biển.

Về thu hút vốn đầu tư, các KCN đã thu hút được 732 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và điều chỉnh tăng vốn cho 602 lượt dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 11,2 tỷ USD. Lũy kế đến hết tháng 11/ 2016, các KCN đã thu hút được 6.947 dự án đầu tư nước ngoài với tổng mức đầu tư đăng ký đạt 110,2 tỷ USD, vốn đầu tư thực hiện đạt 66,8 tỷ USD (bằng 60,7% tổng mức đầu tư đăng ký).

Từ đầu năm đến nay, các KCN đã thu hút được 453 dự án đầu tư trong nước và điều chỉnh tăng vốn cho 166 lượt dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 60,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế đến cuối tháng 11/2016, các KCN đã thu hút được 6.464 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 705,6 nghìn tỷ đồng, tổng vốn đầu tư thực hiện đạt 353 nghìn tỷ đồng (bằng 50% tổng vốn đầu tư đăng ký).

Các KKT đã thu hút được 68 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và điều chỉnh tăng vốn cho 21 lượt dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 5,6 tỷ USD; 125 dự án đầu tư trong nước và điều chỉnh tăng vốn cho 34 lượt dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 41,3 nghìn tỷ đồng. Lũy kế đến cuối tháng 11/2016, các KKT đã thu hút được 354 dự án có vốn nước ngoài với tổng mức đầu tư đăng ký đạt 42 tỷ USD, vốn đầu tư thực hiện đạt 20,2 tỷ USD (bằng 48,1% tổng vốn đầu tư đăng ký); 1.079 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đạt 805,2 nghìn tỷ đồng, vốn đầu tư thực hiện đạt 347,9 ngàn tỷ đồng (bằng 43,2% vốn đầu tư đăng ký).

Cũng tính đến cuối tháng 11/2016, trong số 324 dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN trên cả nước, có 44 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 277 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 3,46 tỷ USD và 240 nghìn tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư kết cấu hạ tầng KCN đã thực hiện đạt 1,54 tỷ USD (bằng 44% tổng vốn nước ngoài đăng ký) và 95 nghìn tỷ đồng (bằng 41% so với tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký).

Tổng số vốn đầu tư đăng ký xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong các KKT ven biển trên cả nước tính đến hết tháng 11/2016 là 155 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư trong nước là 133 nghìn tỷ đồng (chiếm 84% tổng vốn đầu tư), vốn đầu tư nước ngoài đạt 1,1 tỷ USD (chiếm 16% tổng vốn đầu tư).

Với diện tích và nhu cầu đầu tư lớn, trong khi nguồn lực còn hạn chế nên các KKT ven biển đều đang trong giai đoạn đầu tư, xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hướng ưu tiên các công trình hạ tầng kỹ thuật quan trọng, công trình bảo vệ môi trường và các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho các dự án đầu tư hiện hữu. Đến nay, nhiều công trình, dự án kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội các KKT đã được hoàn thành bàn giao đi vào sử dụng./.