Đã có Đề án ổn định dân cư vùng chuyển dân sông Đà thuộc tỉnh Sơn La

22:56 | 28/03/2015 Print
- Theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình thuộc tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2015 vừa được Thủ tướng phê duyệt, thì vùng ảnh hưởng chuyển dân sông Đà xây dựng thuỷ điện Hoà Bình thuộc tỉnh Sơn La gồm 50 xã và 2 thị trấn thuộc 6 huyện.

6 huyện đó là: Phù Yên, Mộc Châu, Bắc Yên, Mường La, Mai Sơn, Vân Hồ. Tổng số bản là 664, với số dân trong vùng Đề án là 54.153 hộ.

Theo Đề án, các hộ này phải di chuyển đến các điểm tái định cư tập trung và xen ghép trong nội bộ xã; các đối tượng hộ nghèo theo chuẩn hộ nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015 trong vùng Đề án, tổng số là 18.176 hộ.

Đến năm 2017, ưu tiên sắp xếp tái định cư cho 1.017 hộ dân, bao gồm: di dân đến các điểm tái định cư tập trung cho khoảng 339 hộ, bố trí tái định cư xen ghép trong nội bộ xã khoảng 678 hộ dân.

Đến hết năm 2015, phấn đấu vùng dự án không còn hộ đói, hộ nghèo bằng mức bình quân chung của cả tỉnh, thu nhập bình quân đầu người đạt 16 triệu đồng/người/năm.

Thủ tướng cũng yêu cầu phải xây dựng đồng bộ 9 điểm tái định cư tập trung và 25 điểm dân cư trong nội bộ xã cho các hộ thiếu đất ở; hỗ trợ cho 18.176 hộ nghèo vốn để sản xuất cây ngắn ngày và chăn nuôi đại gia súc.

Ưu tiên đầu tư 256 công trình cấp bách cần thiết trong điểm tái định cư và các xã trong vùng Đề án có tác động trực tiếp đến đời sống của người dân và có vai trò cốt lõi trong vùng Đề án.

Cụ thể, với điểm tái định cư tập trung, cần ưu tiên đầu tư xây dựng đường đến điểm tái định cư; đường nội bộ trong điểm tái định cư; san nền nhà; công trình điện; công trình thủy lợi; nước sinh hoạt; lớp học mầm non; lớp học bậc tiểu học, nghĩa địa, với tổng số 59 dự án.

Với điểm tái định cư xen ghép nội xã, sẽ ưu tiên đầu tư xây dựng đường đến điểm tái định cư; đường nội bộ trong điểm tái định cư; san nền nhà; công trình điện; nước sinh hoạt, với tổng số 116 dự án.

Đề án cũng nêu rõ, ưu tiên đầu tư xây dựng 4 dự án đường giao thông liên xã, 11 cầu treo dân sinh; 16 công trình thủy lợi; 25 công trình nước sinh hoạt; 13 nhà lớp học mầm non và tiểu học, 1 nhà công vụ giáo viên; 1 nhà văn hóa xã, 4 dự án với 12 nhà văn hóa bản; 2 dự án điện và 4 công trình trụ sở UBND xã. Trong đó, đã xây dựng hoàn thành 53 dự án; đầu tư xây dựng mới 28 dự án (bao gồm: 4 tuyến đường liên xã; 4 cầu treo dân sinh;12 công trình nước sinh hoạt; 4 công trình thủy lợi; 4 công trình trụ sở UBND xã)./.

PV

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư