Nghị định Kế hoạch đầu tư trung hạn chính thức được ban hành

22:47 | 13/09/2015 Print
- Sau nhiều năm chuẩn bị, nâng lên và đặt xuống, cuối cùng Nghị định Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm đã được Chính phủ thông qua và ban hành.

Một trong những nội dung đổi mới quan trọng trong Luật Đầu tư công là tạo ra sự thay đổi về chất đối với công tác lập kế hoạch đầu tư bằng việc chuyển từ việc lập kế hoạch ngắn hạn, hàng năm sang kế hoạch trung hạn 5 năm, phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm.

Vì thế, trong tờ trình do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh ký trình Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh, đây là nội dung đổi mới rất quan trọng và hoàn toàn mới mẻ trong lĩnh vực đầu tư công, cần có hướng dẫn cụ thể, chi tiết và kịp thời để đảm bảo việc tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch trung hạn và hàng năm được thống nhất, thuận lợi, qua đó, nâng cao hiệu lực và hiệu quả của việc thực thi Luật Đầu tư công.

Chính vì vậy, Nghị định là sản phẩm của nhiều tâm lực của nhà quản lý, làm chính sách và đã cũng đã nhận được nhiều góp ý của các bộ, ngành, địa phương, nhà khoa học...

Nghị định Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm gồm 5 chương và 64 điều, trong đó 3 chương chính quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; triển khai thực hiện và theo dõi, kiểm tra, đánh giá, thanh tra kế hoạch đầu tư công; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lập, theo dõi và đánh giá kế hoạch đầu tư công.

Điểm được dư luận quan tâm, là Nghị định quy định cụ thể điều kiện chương trình, dự án được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm.

Cụ thể, chương trình, dự án được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 56 của Luật Đầu tư công gồm: chương trình, dự án phải có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn, trừ dự án khẩn cấp; chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định; có điều ước quốc tế về vốn ODA và vốn vay ưu đãi được ký kết đối với chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; dự án khởi công mới chỉ được bố trí vốn sau khi đã hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định của Chính phủ.

Đối với dự án khởi công mới, ngoài các điều kiện quy định nêu trên, cần có thêm các điều kiện: Được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư đến ngày 31 tháng 10 của năm trước năm kế hoạch; xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối các nguồn vốn; bảo đảm bố trí đủ vốn theo tiến độ hoàn thành quy định trong kế hoạch đầu tư công trung hạn; bố trí đủ vốn theo tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm đầu thực hiện dự án.

Dự án khẩn cấp và dự án cần thiết mới phát sinh bổ sung vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn được bố trí vốn từ nguồn dự phòng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, đến ngày 31 tháng 10 của năm trước năm kế hoạch phải được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư.

Theo Nghị định, chương trình, dự án được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 56 của Luật Đầu tư công (nêu trên).

Đối với dự án khởi công mới, ngoài việc đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 56 của Luật Đầu tư công, phải bảo đảm cân đối đủ nguồn vốn hoàn thành dự án theo thời gian quy định.

Trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư công và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công./.

Trí Dũng

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư