Đến năm 2020 sẽ đào tạo 150 chuyên gia khoa học và công nghệ ở nước ngoài

22:49 | 28/12/2015 Print
- Đó là mục tiêu được nêu rõ trong Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, từ nay đến năm 2020 sẽ đào tạo, bồi dưỡng khoảng 150 chuyên gia và khoảng 200 chuyên gia vào giai đoạn 2021- 2025 ở nước ngoài, nhằm hình thành đội ngũ chuyên gia khoa học và công nghệ có trình độ chuyên môn sâu, có kỹ năng nghiên cứu và triển khai những vấn đề khoa học và công nghệ của ngành, lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến, hiện đại của khu vực và thế giới; tạo nguồn để phát triển thành nhà khoa học đầu ngành, tổng công trình sư.

Hình thức đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia là tuyển chọn các chuyên gia thuộc cơ sở dữ liệu chuyên gia khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành đi đào tạo, bồi dưỡng thông qua làm việc có thời hạn hoặc triển khai nhiệm vụ nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu hoặc doanh nghiệp ở nước ngoài. Thời gian đào tạo, bồi dưỡng không quá 2 năm, trường hợp đặc biệt cần kéo dài thời gian do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định.

Bên cạnh đó, Đề án nêu rõ sẽ đào tạo, bồi dưỡng khoảng 50 nhóm nghiên cứu (giai đoạn 2016 - 2020) và khoảng 80 nhóm nghiên cứu (giai đoạn 2021-2025) ở nước ngoài nhằm hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, có đủ năng lực giải quyết các nhiệm vụ khoa học và công nghệ quan trọng của ngành, lĩnh vực. Tuyển chọn các nhóm nghiên cứu hình thành từ viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm, trường đại học hoặc doanh nghiệp đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài, thông qua triển khai nhiệm vụ nghiên cứu. Thời gian đào tạo, bồi dưỡng không quá 6 tháng.

Cùng với việc đào tạo chuyên gia ở nước ngoài, Đề án cũng đặt ra mục tiêu bồi dưỡng sau tiến sỹ cho khoảng 100 người (giai đoạn 2016-2020) và khoảng 200 người (giai đoạn 2021- 2025) ở trong nước và nước ngoài để phát triển và hoàn thiện kỹ năng nghiên cứu và triển khai với thời hạn không quá 2 năm; tạo nguồn để hình thành chuyên gia trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ. Hình thức đào tạo, bồi dưỡng sau tiến sỹ là tuyển chọn nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có trình độ tiến sỹ, đang làm việc tại các viện nghiên cứu, trường đại học hoặc doanh nghiệp đi bồi dưỡng ở trong nước hoặc nước ngoài, thông qua triển khai nhiệm vụ nghiên cứu.

Bồi dưỡng không quá 3 tháng cho khoảng 200 cán bộ quản lý khoa học và công nghệ (giai đoạn 2016-2020) và khoảng 300 cán bộ quản lý khoa học và công nghệ (giai đoạn từ 2021-2025) về kiến thức, kỹ năng quản lý khoa học và công nghệ, quản lý đổi mới sáng tạo ở trong nước và nước ngoài. Tuyển chọn nhân lực quản lý khoa học và công nghệ của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức khoa học và công nghệ và doanh nghiệp đi bồi dưỡng ở trong nước (kết hợp mời chuyên gia nước ngoài giảng dạy) hoặc ở nước ngoài, thông qua các khóa học chuyên đề hoặc các hình thức thiết thực khác./.

Loan Trần

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư