Dự kiến 10-15/3/2021, tổ chức Hội nghị sơ kết Nghị quyết 120

10:17 | 26/02/2021 Print
- Nghị quyết số 120/NQ-CP, ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu" là một cột mốc dánh dấu sự đổi mới tư duy phát triển đối với Đồng bằng sông Cửu Long.

Sự đổi mới tư duy phát triển từ mô hình tăng trưởng kinh tế đến sử dụng tài nguyên tôn trọng quy luật, từ tư duy sản xuất nông nghiệp đến làm kinh tế nông nghiệp, từ quan tâm thuần túy tăng trưởng kinh tế đến giải quyết hài hòa tăng trưởng kinh tế, công bằng và tiến bộ xã hội, và bảo vệ môi trường, từ hành động riêng lẻ đến tác động có phối hợp vì lợi ích tổng thể…

Vì vậy, Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 120 là sự kiện đặc biệt quan trọng để nhìn lại những vấn đề đã được đặt ra, cũng như xem lại tính khả thi của các giải pháp, từ đó có những định hướng chuyển đổi mới trong tương lai.

Thủ tướng Chính phủ trước đó đã chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản giao các bộ, ngành có liên quan và địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long chuẩn bị "Hội nghị của Chính phủ sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP, ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu", dự kiến tổ chức trong khoảng từ ngày 10-15/3/2021.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm chủ trì chuẩn bị và tổ chức Hội nghị. Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng và các cơ quan có liên quan xây dựng báo cáo chung sơ kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết (Báo cáo cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết; nêu rõ các kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm; đề xuất giải pháp, sáng kiến để đẩy nhanh việc thực hiện Nghị quyết,…).

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu đề xuất địa điểm, hình thức tổ chức Hội nghị, thành phần tham dự, nội dung, kịch bản điều hành; chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các cơ quan truyền thông ở trung ương, địa phương (nơi tổ chức Hội nghị) làm tốt công tác truyền thông trước, trong và sau Hội nghị; đôn đốc các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng và các cơ quan có liên quan chuẩn bị nội dung, gửi báo cáo, tổ chức Hội nghị.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị báo cáo về các nội dung theo nhiệm vụ được phân công tại Nghị quyết và các văn bản có liên quan, trong đó tập trung báo cáo rõ về công tác huy động nguồn lực (từ ngân sách và ngoài ngân sách) cho đầu tư phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long, tình hình xây dựng quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo pháp luật về quy hoạch, cơ chế điều phối vùng...

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung báo cáo rõ việc chuyển đổi sản xuất, phát triển nông nghiệp bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, đầu tư các dự án hạ tầng thủy lợi, phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông, bờ biển,...

Bộ Giao thông vận tải tập trung báo cáo rõ việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long và thực hiện quy hoạch mạng lưới giao thông đồng bộ, kết nối vùng đồng bằng sông Cửu Long với các trung tâm phát triển kinh tế.

Bộ Xây dựng chuẩn bị báo cáo về các nội dung theo nhiệm vụ được phân công tại Nghị quyết và các văn bản có liên quan, trong đó tập trung vào việc rà soát và thực hiện quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, nông thôn, sắp xếp, bố trí lại dân cư, cung cấp nước sạch cho người dân.

Các bộ, ngành khác có liên quan và địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long căn cứ nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết và các văn bản có liên quan chủ động phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung báo cáo chung sơ kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu vào ngày 18/6/2019 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp các bộ ngành, địa phương có liên quan tổ chức Hội nghị.

Hội nghị lần trên được tổ chức nhằm đánh giá kết quả đạt được sau hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP, triển khai Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP. Đồng thời, xác định các vấn đề đang tồn tại, hạn chế; xác định nhiệm vụ ưu tiên, trọng tâm, trong điểm có quy mô vùng, có tính lan tỏa và bảo đảm tính bền vững cũng như giải pháp có tính hệ thống và nguồn lực thực hiện trong thời gian tiếp theo mang tính khả thi và hiệu quả cao./.

An Nhi

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư