Năm 2014 – dấu ấn thành công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

15:44 | 25/01/2015 Print
- Ngày 23/1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 của Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê; triển khai kế hoạch công tác năm 2015 và phổ biến Luật Đầu tư công, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Quang Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo Bộ, chuyên gia cao cấp, các đồng chí là lãnh đạo và cán bộ trực thuộc các cục, vụ, viện, Tổng cục Thống kê, trung tâm, học viện, các đơn vị báo chí của Bộ.

Toàn cảnh Hội nghị

3 đạo luật quan trọng được thông qua

Ông Tống Quốc Đạt, Chánh Văn phòng, thay mặt lãnh đạo Bộ đọc Báo cáo tổng kết công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2014 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, trong đó nhấn mạnh, năm 2014 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đạt nhiều thành tích, nhất là tạo được dấu ấn quan trọng trong cải cách thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bộ đã tham mưu trình Chính phủ và được Quốc hội thông qua 3 đạo luật quan trọng: Luật Đầu tư công, Luật Doanh nghiệp sửa đổi và Luật Đầu tư sửa đổi. Đặc biệt là Luật Đầu tư công được thông qua đã kết thúc chặng đường hơn 7 năm chuẩn bị, soạn thảo lấy ý kiến các bộ ngành và nhân dân.

Cùng với đó, Bộ đã tham gia góp ý sửa đổi 5 dự án luật: Luật Bảo vệ môi trường, Luật Quản lý tài nguyên môi trường biển, Luật Khí tượng Thủy văn, Luật Chuyển giao công nghệ và Luật Giáo dục nghề nghiệp; tham gia ý kiến 1 Nghị định của Chính phủ liên quan đến khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo, quản lý đất đai và môi trường...

Ngoài ra, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nêu cao tinh thần đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2014; tham mưu nhiều quyết sách quan trọng cho Chính phủ trong việc điều hành vĩ mô nền kinh tế vượt qua khó khăn do khủng hoảng tài chính-kinh tế thế giới và mất cân đối vĩ mô trong nước, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phát biểu đánh giá những kết quả đã đạt được của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho rằng, năm 2014 là một năm thành công của Chính phủ trong việc điều hành kinh tế vĩ mô của đất nước. Trong đó, với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có những đóng góp quan trọng trong những thành công này. Hình ảnh và vị thế của Bộ ngày càng được khẳng định mạnh mẽ, không chỉ là những vấn đề về kế hoạch, quy hoạch, phân bổ nguồn lực, mà còn tham mưu và tham gia cùng Chính phủ trong điều hành kinh tế vĩ mô. Đó là động lực thúc đẩy cán bộ trong Bộ hăng say hơn nữa, đóng góp nhiều hơn cho công việc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cũng như của đất nước.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng yêu cầu, cán bộ công chức, viên chức ngành Kế hoạch và Đầu tư, Thống kê cần phải cố gắng hơn nữa vươn lên, không bằng lòng với những gì đã đạt được góp phần tham mưu cho Chính phủ những chính sách mang lại lợi ích cho đất nước.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh chủ trì Hội nghị

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2015

Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện chính trị và các ngày lễ lớn có ý nghĩa rất quan trọng, nhiệm vụ của Bộ hết sức nặng nề, tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất, triển khai quyết liệt Nghị định 01/NQ-CP, ngày 03/01/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Thứ hai, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, xây dựng, trình Quốc hội dự án Luật Quy hoạch...

Thứ ba, kiểm soát chặt chẽ, nâng cao hiệu quả đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ. Khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành các luật: Luật Doanh nghiệp sửa đổi, Luật Đầu tư sửa đổi, Luật Đầu tư công. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020....

Thứ tư, chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương có biện pháp phù hợp để tăng cường thu hút, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn ODA, FDI. Thực hiện đồng bộ các biện pháp vận động tài trợ và đẩy mạnh giải ngân vốn ODA...

Thứ năm, tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng phân tích, dự báo, tổng hợp và xử lý thông tin các thông tin về kinh tế - xã hội. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình Chính phủ các chính sách thích ứng với diễn biến tình hình kinh tế thế giới và các tác động đến nước ta.

Thứ sáu, bảo đảm thông tin phục vụ quản lý điều hành, nâng cao chất lượng số liệu thống kê, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và kịp thời. Thực hiện hiệu quả chương trình cải cách thủ tục hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Tiếp tục cập nhật dự toán hàng năm vào hệ thống Tabmis, hướng dẫn sử dụng các đơn vị dự toán, tổng hợp kế hoạch ngân sách năm 2016.

Thứ bảy, tiếp tục nâng cao chất lượng các báo và tạp chí, thực hiện tốt quy hoạch báo chí của Bộ theo đề án quy hoạch báo chí của cả nước. Thực hiện tốt các công việc chuyên môn thường xuyên và đột xuất khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao...

Luật Đầu tư công và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn cần được triển khai mạnh mẽ

Bà Nguyễn Thị Phú Hà, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế Quốc dân đã giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Đầu tư công chủ yếu có 6 Chương, 108 Điều. Phạm vi điều chỉnh Luật quy định việc quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư công. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công thuộc đối tượng áp dụng của Luật.

Trả lời câu hỏi việc giải quyết nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản như thế nào trước khi xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn. Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho rằng, dự án theo kế hoạch, không vượt mức đầu tư, dự án đã nằm trong kế hoạch, nhưng địa phương và Trung ương chưa bố trí đủ vốn. Nợ đọng này trong kế hoạch là được thanh toán khi có nguồn vốn. Đối với dự án không theo kế hoạch, địa phương nào thay đổi qui mô thì tự bỏ vốn ra làm. Những dự án làm ngoài kế hoạch Trung ương không phê duyệt chủ trương và dự án tự ứng vốn ra làm thì không giải quyết nợ đọng vốn xây dựng cơ bản. Bộ cần có hướng dẫn để các địa phương kê khai theo phân loại nợ sau đó xây dựng phương án trả nợ.

Triển khai thực hiện xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nhấn mạnh tạm thời năm 2015, chưa làm tuần tự quy trình theo Luật Đầu tư công quy định, vì vậy cần rà soát việc giao kế hoạch bằng vốn ngân sách Nhà nước, bao gồm cả vốn ODA và vốn đối ứng, trái phiếu Chính phủ trong kế hoạch 2011-2015 để có dự kiến cho giai đoạn 2016-2020. Nguyên tắc xác định vốn căn cứ vào Nghị định của Chính phủ. Lấy nền năm 2015, tổng nguồn vốn đầu tư ngân sách Nhà nước trừ đi phát sinh đột xuất, tuy nhiên không chỉ căn cứ vào kế hoạch năm 2015 mà phải tổng hợp của từng năm (từ năm 2011 đến năm 2015) của từng Bộ, ngành, địa phương được giao bao nhiêu trừ đi phát sinh đột xuất và nhân với 10% để ra kế hoạch cho từng năm tiếp theo và tổng hợp lại. Trong đó tính cả vốn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ và vốn ODA (ODA nước ngoài và vốn đối ứng)... Các địa phương cân đối ngân sách địa phương mình để tự xây dựng chương trình mục tiêu theo Quyết định 60 của Chính phủ./.

Thanh Hà

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư