Năm 2016: xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục

07:03 | 14/04/2016 Print
- Đó là một trong những nội dung công việc được nêu rõ trong Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể, Kế hoạch nêu rõ trong năm 2016 Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan Thực hiện các thủ tục bảo đảm cho việc triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nghiên cứu lựa chọn danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin của bộ, địa phương;

Đồng thời, Bộ triển khai nghiên cứu xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục. Nghiên cứu phương án vận hành, cập nhật và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục, cũng như phương án kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác.

Bên cạnh đó, năm 2016 Bộ hoàn thành việc hệ thống hóa bổ sung, rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trong phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham vấn, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan về dự thảo nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư. Hoàn thiện, trình Ban Chỉ đạo 896 và Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

Đề án 896 là tên gọi tắt của Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/06/2013. Theo đó, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục là một trong những nhiệm vụ trong năm 2016 của Đề án.

Loan Trần

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư