ĐHCĐ Vimico thông qua mục tiêu lợi nhuận hợp nhất 218 tỷ đồng năm 2020

15:27 | 20/04/2021 Print
- ĐHCĐ Tổng công ty Khoáng sản - TKV (VIMICO) diễn ra mới đây đã thông qua mục tiêu tăng trưởng kết quả sản xuất kinh doanh cùng các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2021.

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của VIMICO, ông Trịnh Văn Tuệ, Tổng Giám đốc VIMICO cho biết, năm 2020, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng VIMICO đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng công ty đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị bám sát kế hoạch điều hành, các phương án sản xuất phù hợp với tình hình thực tế từng đơn vị, đảm bảo vừa chống dịch vừa sản xuất hiệu quả.

ĐHCĐ năm 2021 VIMICO thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 218 tỷ đồng

Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, theo báo cáo của Ban lãnh đạo trước ĐHCĐ, tổng doanh thu Công ty mẹ - Tổng công ty ghi nhận 6.109 tỷ đồng, tăng mạnh so với mục tiêu kế hoạch 3.152 tỷ đồng; Nộp ngân sách: 1.034,11 tỷ đồng, tăng 63,36 tỷ đồng so với năm 2019. Thu nhập bình quân: Công ty mẹ: 13,8 triệu đồng/người-tháng; toàn Tổng công ty: 10,9 triệu đồng/người-tháng, đạt 112% kế hoạch, tăng 21% so với năm 2019.

Đại hội đã thống nhất biểu quyết mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể như sau: Sản lượng sản xuất: Tại Mỏ đồng Sin Quyền: đất đá bóc > 12 triệu m3 và quặng nguyên khai khai thác 2,1 triệu tấn quặng nguyên khai; Mỏ đồng Vi kẽm: quặng khai thác 50.000 tấn. Sản phẩm sản xuất chủ yếu: Đồng tấm: 25.000 tấn, trong đó Nhà máy 1 trên 12.500 tấn, Nhà máy 2 đi vào hoạt động từ quý 2 và sản lượng >12.500 tấn; Tinh quặng đồng 25% Cu: 67.382 tấn; Tinh quặng sắt 60%Fe: 102.340 tấn. Tổng doanh thu hợp nhất toàn Tổng công ty đặt muc tiêu kế hoạch 8.602 tỷ đồng. Hợp nhất lợi nhuận trước thuế toàn Tổng công ty: 218 tỷ đồng…

Trong chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất, sản xuất khoáng sản đặt mục tiêu đạt 8.407 tỷ đồng; sản xuất kinh doanh khác:195 tỷ đồng. Về cơ cấu doanh thu, Công ty mẹ đặt mục tiêu kế hoạch đạt 5.158 tỷ đồng, trong đó doanh thu khoáng sản: 4.984 tỷ đồng, doanh thu khác: 174 tỷ đồng. Hợp nhất lợi nhuận trước thuế toàn Tổng công ty đặt mục tiêu đạt 218 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận từ khoáng sản: 190 tỷ đồng; lợi nhuận từ kinh doanh khác: 28 tỷ đồng. Công ty mẹ: 173 tỷ đồng, trong đó, thu từ khoáng sản 149 tỷ đồng; kinh doanh khác: 24 tỷ đồng.

Đại hội cũng thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 với mức 6%, thông qua phương án sản xuất kinh doanh khi đưa dự án nâng công suất Nhà máy Luyện đồng Lào Cai vào hoạt động và thông qua hợp đồng phối hợp kinh doanh và cơ chế mua bán sản phẩm năm 2021 -2023 với TKV…

Hiếu Phương

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư