Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 25 (665)

23:16 | 10/09/2017 Print
- Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 25/2017 gồm nội dung chính sau:

Thời gian qua, cộng đồng quốc tế và Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát bền vững đã được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc vào tháng 09/2015 tại New York. Trên cơ sở đó, Việt Nam đã ban hành Kế hoạch Hành động Quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Việt Nam tại Quyết định số 622/QĐ-TTg, ngày 10/05/2017. Bài viết "Kế hoạch Hành động Quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững: Nội dung và tổ chức thực hiện" của tác giả Phạm Hoàng Mai sẽ phân tích các nội dung của Chương trình nghị sự 2030 trên phạm vi toàn cầu, căn cứ và nội dung xây dựng Kế hoạch Hành động Quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 của Việt Nam.

Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể đã được Ban Chỉ đạo đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua ngày 28/07/2017 để làm căn cứ biên soạn các Chương trình môn học và hoạt động giáo dục. So với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, thì chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mới có nhiều điểm đổi mới mạnh mẽ hơn. Những đổi mới đó là gì sẽ được tác giả Nguyễn Minh Thuyết cho biết rõ hơn trong bài "Những đổi mới căn bản trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mới".

Tại Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP, ngày 02/11/2005 của Chính phủ đã nhấn mạnh, tăng cường đầu tư tư nhân vào hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam là một yêu cầu trong chiến lược mở rộng hệ thống giáo dục đại học nhằm tăng tỷ lệ nhập học lên gấp ba lần so với hiện tại vào năm 2020. Qua bài "Đầu tư tư nhân vào giáo dục đại học ở Việt Nam", tác giả Ngô Ánh Nguyệt sẽ cho biết các vấn đề đặt ra đối với đầu tư tư nhân vào giáo dục đại học hiện nay là gì và cần có cơ chế gì để giải quyết.

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2016-2020 là từ 6,5%-7,0% năm. Tuy nhiên, thực trạng năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 tăng trưởng kinh tế thấp hơn kế hoạch cho thấy, để đạt được mục tiêu của Đại hội là một thách thức rất lớn và đòi hỏi Việt Nam phải đạt tốc độ tăng trưởng cao trong 6 tháng cuối năm 2017 và các năm tiếp theo. Tác giả Nguyễn Ngọc Toàn sẽ phân tích cụ thể hơn kết quả của năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, đồng thời cũng chỉ rõ cần phải làm gì trong bài "Tăng trưởng kinh tế 2016-2017 và giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2016-2020".

Tỷ giá là một biến số kinh tế vĩ mô quan trọng có tác động tới nhiều mặt hoạt động của nền kinh tế, nhất là trong thời kỳ hội nhập sâu, rộng. Dựa trên các cơ sở lý thuyết cụ thể về chính sách tiền tệ và tỷ giá hối đoái, bài viết "Nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách tiền tệ đến tỷ giá hối đoái Việt Nam" của tác giả Bùi Nguyên Khá, Trần Thị Thanh Phương sẽ phân tích phản ứng của các biến ngoại sinh và nội sinh đến tỷ giá hối đoái thông qua mô hình kinh tế lượng VAR. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, lãi suất và chỉ số công nghiệp của Việt Nam bị ảnh hưởng mạnh bởi biến chỉ số hàng hoá thế giới.

Bên cạnh một số bài viết trên, Tạp chí số này còn có các bài viết về thương mại, nông nghiệp, phát triển nhân lực... sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin tham khảo hữu ích./.

MỤC LỤC

TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG

Tạ Thị Đoàn: Phát triển KTTN trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Phạm Hoàng Mai: Kế hoạch Hành động Quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững: Nội dung và tổ chức thực hiện

Nguyễn Minh Thuyết: Những đổi mới căn bản trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mới

PHÂN TÍCH - NHẬN ĐỊNH - DỰ BÁO

Nguyễn Ngọc Toàn: Tăng trưởng kinh tế 2016-2017 và giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2016-2020

Bùi Nguyên Khá, Trần Thị Thanh Phương: Nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách tiền tệ đến tỷ giá hối đoái Việt Nam

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Phan Hồng Nhung, Lê Thị Thanh Huệ: Áp dụng IFRS vào công tác kế toán tại doanh nghiệp: Những khó khăn và thách thức

Ngô Ánh Nguyệt: Đầu tư tư nhân vào giáo dục đại học ở Việt Nam

Nguyễn Quang Tạo, Nguyễn Thị Ly: Cách mạng công nghiệp 4.0 với sự phát triển nhân lực khoa học xã hội và nhân văn quân sự Việt Nam

Lê Tuấn Lộc: Cạnh tranh xuất khẩu thủy sản của Việt Nam với các nước ASEAN

Đặng Thị Huyền Anh: Năng lực xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang thị trường EU

Lê Huyền Trang: Những xu hướng trên thị trường bán lẻ Việt Nam và một số khuyến nghị

NHÌN RA THẾ GIỚI

Trần Thị Liên Trang: Kinh nghiệm của Hà Lan trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu

Phạm Hoàng Ân: Tác động của các yếu tố đến thất nghiệp: Bằng chứng từ các quốc gia Đông Nam Á

KINH TẾ NGÀNH - LÃNH THỔ

Trịnh Quang Anh, Nguyễn Văn Vinh: Hà Nội hướng tới đô thị thịnh vượng từ môi trường đầu tư năng động

Nguyễn Thị Dương Nga: Giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Hải Dương

Nguyễn Tử Hoài Sơn, Nguyễn Thị Thu Hương, Đinh Khắc Trung: Giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn tỉnh Ninh Bình

Lê Thị Thu Hà: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Agribank chi nhánh Thanh Hóa

Thân Ngọc Minh: Nâng cao chất lượng tín dụng bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh

Lý Xuân Hòa, Bùi Văn Trịnh: Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Trà Vinh

KHOẢNG LẶNG

Chẫu Chàng: Cái ăn

--------------------------------------------------------------

IN THIS ISSUE

FROM POLICY TO PRACTICE

Ta Thi Doan: Private sector development in a socialist-oriented market economy in Vietnam

Pham Hoang Mai: National Action Plan to implement the 2030 Agenda for Sustainable Development: Content and Implementation

Nguyen Minh Thuyet: Fundamental innovations of the new comprehensive education curriculum

ANALYSIS - ASSESSMENT - FORECAST

Nguyen Ngoc Toan: Economic growth in the period 2016-2017 and solutions to achieve target for 2016-2020

Bui Nguyen Kha, Tran Thi Thanh Phuong: Studying the impact of monetary policy on exchange rate of Vietnam

RESEARCH - DISCUSSION

Phan Hong Nhung, Le Thi Thanh Hue: IFRS application to accounting in enterprises: Difficulties and challenges

Ngo Anh Nguyet: Private investment into higher education in Vietnam

Nguyen Quang Tao, Nguyen Thi Ly: Industrial Revolution 4.0 and Vietnam’s development of human resources in military social sciences and humanities

Le Tuan Loc: Vietnam’s export of aquatic products to ASEAN countries

Dang Thi Huyen Anh: Vietnam’s capacity to export agricultural products to EU market

Le Huyen Trang: Vietnamretail market trends and some recommendations

WORLD OUTLOOK

Tran Thi Lien Trang: Experience of Netherlands in responding to climate change

Pham Hoang An: Determinants of unemployment: Evidence from Southeast Asian countries

SECTORAL - REGIONAL ECONOMY

Trinh Quang Anh, Nguyen Van Vinh: Hanoi to create dynamic investment environment towards a prosperous city

Nguyen Thi Duong Nga: To improve Hai Duong’s PCI

Nguyen Tu Hoai Son, Nguyen Thi Thu Huong, Dinh Khac Trung: Job creation for rural workers in Ninh Binh province

Le Thi Thu Ha: Expanding retail banking services at Agribank Thanh Hoa branch

Than Ngoc Minh: Improving the quality of real estate credit in Ho Chi Minh City

Ly Xuan Hoa, Bui Van Trinh: Enhancing the quality of vocational training for rural workers in Tra Vinh province

THE WANDERING MIND

Chau Chang: A tale of foods

KTDB

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư