Chính phủ quy định cơ chế tài chính đặc thù với VSD và Sở GDCK Việt Nam

12:05 | 23/06/2021 Print
Chính phủ chỉ cho phép Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam được đầu tư ra ngoài doanh nghiệp trong lĩnh vực chứng khoán…

Theo đề nghị của Bộ Tài chính, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 59/2021/NĐ-CP quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX), Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Có hiệu lực từ ngày 6/8 tới, điểm đáng chú ý tại Nghị định số 59/2021/NĐ-CP là, VNX, VSDC chỉ được đầu tư ra ngoài doanh nghiệp trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Hình thức và thẩm quyền đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của VNX, VSDC thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và điều lệ tổ chức và hoạt động của VNX, VSDC…

VNX quản lý doanh thu và thu nhập khác theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Doanh thu của VNX bao gồm: doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ; doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ như: cung cấp thông tin, hạ tầng công nghệ cho thị trường chứng khoán…; doanh thu và thu nhập từ hoạt động đầu tư vốn vào công ty con, bao gồm khoản thu lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ tại công ty con, thu khoản chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ của công ty con…

Doanh thu của VSDC bao gồm: doanh thu từ các hoạt động: đăng ký chứng khoán, lưu ký chứng khoán, chuyển khoản chứng khoán, thực hiện quyền… Ngoài doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, VSDC được hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính đối với lãi tiền gửi phát sinh từ hoạt động thanh toán hộ cổ tức, gốc, lãi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, các chứng khoán khác và thực hiện quyền mua chứng khoán…

Nghị định số 59/2021/NĐ-CP cũng quy định việc đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp. Theo đó, khi tính toán các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, ngoài các yếu tố khách quan được loại trừ theo quy định của pháp luật về đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, VNX, VSDC được loại trừ các yếu tố khách quan như: chính sách quản lý của Nhà nước làm ảnh hưởng đến tình hình niêm yết, giao dịch chứng khoán và tình hình đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán…

Cũng theo Nghị định số 59/2021/NĐ-CP, VNX ban hành Quy chế quản lý tài chính, Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty con…

2 tổ chức không được đầu tư ra ngoài ngành chứng khoán
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội là công ty con của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

Việc ban hành Nghị định số 59/2021/NĐ-CP là bước đi tiếp theo nhằm cụ thể hoá quy định tại Luật Chứng khoán 2019, nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động của các tổ chức mới lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam như: Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, để đưa thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển tiệm cận hơn với thông lệ và chuẩn mực quốc tế./.

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư