Coi chừng “đẻ” thêm thủ tục làm khó người nộp thuế

09:44 | 28/06/2021 Print
Góp ý cho dự thảo Nghị định sửa đổi các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cảnh báo coi chừng “đẻ” thêm thủ tục làm khó cho doanh nghiệp, người dân.

Trong văn bản gửi Vụ Pháp chế của Bộ Tài chính góp ý cho Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm; kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đưa ra một số đề xuất đáng chú ý.

Coi chừng “đẻ” thêm thủ tục làm khó người nộp thuế
Chế tài mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính cần tránh gây khó cho doanh nghiệp và người dân

Theo đó, liên quan đến nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, Khoản 6 Điều 1 Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 43 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, quy định theo hướng trình tự, thủ tục miễn giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn được dẫn chiếu theo quy định tại khoản 38 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) và các quy định tại Dự thảo.

Trong khi đó, Khoản 38 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) quy định, để được miễn, giảm tiền phạt, cá nhân, tổ chức phải gửi Đơn đề nghị và kèm theo xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về tình trạng khó khăn của mình. Điều đó có nghĩa là theo quy định của Luật, thì hồ sơ chỉ cần Đơn và văn bản xác nhận của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Thế nhưng, Dự thảo lại quy định, bên cạnh hồ sơ theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, cá nhân, tổ chức vi phạm phải cung cấp thêm các tài liệu hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP (sửa đổi) gồm: Biên bản kiểm kê, xác định giá trị thiệt hại vật chất do người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế lập; hồ sơ bồi thường thiệt hại vật chất được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường theo quy định của pháp luật (nếu có); hồ sơ trách nhiệm bồi thường của tổ chức, cá nhân phải bồi thường theo quy định của pháp luật (nếu có)…

Theo VCCI, quy định như trên là chưa phù hợp với quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi). Xét về tính hợp lý, theo quy định tại Luật này, thì UBND cấp xã, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, cơ quan Thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp có thẩm quyền xác nhận tình trạng khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn của cá nhân, tổ chức bị xử phạt. Đây là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính xem xét việc giảm, miễn tiền phạt.

Theo VCCI, việc yêu cầu các tài liệu trong hồ sơ chứng minh giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại và giá trị được bảo hiểm, bồi thường khiến cho văn bản của các cơ quan có thẩm quyền xác nhận tình trạng khó khăn về kinh tế của cá nhân, tổ chức theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) là ít ý nghĩa.

Do đó, Dự thảo yêu cầu, bên cạnh văn bản xác nhận của các tổ chức có thẩm quyền như trên, cá nhân, tổ chức vi phạm còn phải cung cấp thêm các giấy tờ để chứng minh thiệt hại là chưa hợp lý, tạo gánh nặng về thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân, bởi họ phải lặp lại việc chứng minh thiệt hại cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Do đó, VCCI đề nghị Ban soạn thảo bỏ quy định “Hồ sơ chứng minh giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại và giá trị được bảo hiểm, bồi thường” trong dự thảo nghị định, đồng thời thiết kế hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính tương tự như quy định về miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan quy định tại dự thảo theo cách dẫn chiếu tới quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi)./.

Tân Văn

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư