“Làm mới” chính sách tài chính về đất đai

17:05 | 30/06/2021 Print
Thực tiễn đang đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung nhiều chính sách tài chính về đất đai, để giải phóng nguồn lực quan trọng này mạnh mẽ hơn vào phát triển các mặt của đời sống.

“Đất đai là nguồn tài nguyên đặc biệt, nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển của đất nước. Vì vậy, đổi mới, bổ sung, hoàn thiện chính sách đất đai cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn và sự phát triển của xã hội luôn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Trong đó, chính sách pháp luật về tài chính đất đai có ý nghĩa, vai trò đặc biệt quan trọng…”, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh.

“Làm mới” chính sách tài chính về đất đai
Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Tạp chí Tài chính

Theo Bộ Tài chính, phát biểu trên được đưa ra tại buổi làm việc của Ban Chỉ đạo Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, do ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về công tác Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hoá theo hướng hiện đại.

Buổi làm việc trên trong khuôn khổ Chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW với các ban, bộ ngành, địa phương về nhiệm vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

Theo ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, thực tế triển khai thực hiện các quan điểm chỉ đạo, định hướng đổi mới chính sách pháp luật về đất đai của Đảng trong thời gian qua đã có tác động tích cực, tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và Luật Đất đai 2013, bên cạnh những kết quả rất quan trọng đã đạt được, chính sách pháp luật về đất đai đã bộc lộ những bất cập, hạn chế, cản trở quá trình phát triển của đất nước…

Thực tiễn đang đặt ra bài toán sửa đổi, bổ sung chính sách tài chính về đất đai. Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung như: hoàn thiện cơ chế về thu hồi đất; quy định cụ thể về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; hoàn thiện quy định về giá đất; hoàn thiện các chính sách thuế liên quan đến bất động sản; quy định cụ thể về công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách đất đai nói chung và chính sách tài chính đất đai nói riêng...

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, từ nhận thức rất rõ tầm quan trọng, to lớn của vấn đề đất đai và chính sách tài chính đất đai đối với sự phát triển bền vững của đất nước, Bộ Tài chính tiếp tục tập trung nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến để khẩn trương hoàn thiện các báo cáo, chuyên đề, đóng góp xứng đáng vào quá trình tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Buổi làm việc đã thống nhất giao các đơn vị thường trực của Bộ Tài chính và Tổ Biên tập tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW tiếp tục khẩn trương làm việc trực tiếp, trao đổi cụ thể để hoàn thiện các nội dung tổng kết trong lĩnh vực quan trọng này, góp phần vào hoàn thiện Đề án tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW và xây dựng Nghị quyết mới trình Ban Chấp hành Trung ương vào cuối năm nay./.

Tân Văn

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư