Ban Quản lý các KCN Hòa Bình: 6 tháng đầu năm 2021 đạt nhiều chỉ tiêu tăng trưởng

16:11 | 07/07/2021 Print
6 tháng đầu năm 2021, các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Hòa Bình thu hút được 05 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 6,5 triệu USD và 88,89 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm ghi nhận nhiều chỉ tiêu tăng trưởng

Nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức do tác động của dịch bệnh Covid-19, trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hòa Bình (Ban Quản lý) tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực công tác: Quy hoạch, xây dựng, đầu tư, tài nguyên và môi trường, doanh nghiệp, lao động…

Trong lĩnh vực quản lý đầu tư, Ban Quản lý thực hiện nghiêm túc để đảm bảo các dự án được triển khai đầu tư theo quy định pháp luật. Theo đó, Ban chủ động giám sát chặt chẽ các hoạt động đầu tư trong KCN để có biện pháp xử lý kịp thời những dự án chậm tiến độ xây dựng, có ý kiến đề xuất với Tỉnh và các cơ quan chức năng những bất hợp lý liên quan đến cơ chế chính sách về đầu tư để có điều chỉnh kịp thời, hiệu quả.

Ban Quản lý các KCN Hòa Bình: 6 tháng đầu năm 2021 đạt nhiều chỉ tiêu tăng trưởng

Người lao động làm việc trong KCN Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Công tác xúc tiến và thu hút đầu tư được quan tâm đẩy mạnh. Ban Quản lý đã xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2021; tham gia tiếp xúc, làm việc với một số nhà đầu tư vào các KCN; tham mưu cho UBND Tỉnh xây dựng các cơ chế chính sách đầu tư phù hợp với thực tế. Mặt khác, Ban đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong Tỉnh hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư hạ tầng để nhanh chóng triển khai dự án.

Với những cố gắng trên, tính từ đầu năm đến nay, các KCN trên địa bàn Tỉnh đã thu hút được 05 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 6,5 triệu USD và 88,89 tỷ đồng, tăng 150% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 50% so với kế hoạch năm 2021; đồng thời điều chỉnh 08 dự án đầu tư.

Tính đến nay, các KCN của Tỉnh thu hút được 102 dự án, trong đó 27 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 527,35 triệu USD và 75 dự án đầu tư trong nước (DDI) với tổng vốn đăng ký đạt 10.838,28 tỷ đồng.

Hoạt động quản lý doanh nghiệp được Ban đặc biệt quan tâm chú trọng, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 có diễn biến khó lường. Ban Quản lý đã triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đến các doanh nghiệp trong các KCN; kịp thời hướng dẫn, nắm bắt, báo cáo UBND Tỉnh về diễn biến tình hình phòng, chống dịch Covid -19 tại các KCN. Mặt khác, Ban Quản lý tăng cường nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư và doanh nghiệp để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, giúp doanh nghiệp và nhà đầu tư yên tâm ổn định sản xuất kinh doanh và triển khai dự án.

Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2021, các doanh nghiệp KCN đạt được các chỉ tiêu chủ yếu sau: Doanh thu đạt 8.154 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 51,6% so với kế hoạch; giá trị xuất khẩu đạt 320 triệu USD; nộp Ngân sách Nhà nước 114 tỷ đồng, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm 2020; giải quyết việc làm mới cho 500 lao động, tăng 213,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong lĩnh vực quy hoạch và xây dựng, Ban Quản lý tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước các công trình từ năm 2020 chuyển sang và các dự án mới; xây dựng và hoàn thiện Chiến lược Phát triển các khu, cụm công nghiệp tỉnh Hòa Bình theo kế hoạch đề ra; phối hợp với đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tiến hành khảo sát các KCN của Tỉnh. Tính từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý đã tiếp nhận, thẩm định Thiết kế cơ sở 06 dự án, cấp Giấy phép xây dựng 03 dự án.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Ban Quản lý tiếp nhận 47 hồ sơ, giải quyết 49 hồ sơ thuộc thẩm quyền (04 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang), 02 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết. Kết quả 100% hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn theo quy định.

Công tác quản lý tài nguyên và môi trường được quan tâm chỉ đạo và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về môi trường. Ban Quản lý thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh cùng các ngành chức năng kiểm tra môi trường tại các KCN; thực hiện giám sát, hướng dẫn, tiếp nhận kết quả, giám sát quan trắc môi trường định kỳ và thực hiện chế độ báo cáo về công tác bảo vệ môi trường theo quy định.

Cùng với đó, công tác an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trong các KCN. Do vậy đã không để xảy ra hiện tượng cháy nổ, trộm cắp, mất an ninh trật tự, ngộ độc thực phẩm… trong các KCN.

Các hoạt động khác như: công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch, tổng hợp, phòng chống tham nhũng...được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình và đúng thời hạn quy định.

Đặc biệt, công tác thi đua khen thưởng được quan tâm và triển khai hiệu quả, rộng khắp tới các phòng, ban trong đơn vị và xuống các KCN. Qua đó có tác động lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn trong đơn vị và nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp KCN.

Tạo đà phát triển các khu công nghiệp

Với những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Quản lý các KCN cho biết, dự báo cả năm 2021 các KCN sẽ đạt được các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Số dự án mới đầu tư vào KCN là 11 dự án, đạt 110% so với kế hoạch; doanh thu là 15.800 tỷ đồng, đạt 100 % so với kế hoạch; giá trị xuất khẩu đạt 700 triệu USD, bằng 100% so với kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước 250 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch; giải quyết việc làm mới cho 1.760 lao động, đạt 100% so với kế hoạch.

Theo Ban Quản lý, để đạt được các chỉ tiêu trên, trong 6 tháng cuối năm 2021, Ban sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Tiếp tục bám sát các nhiệm vụ, giải pháp tại các kế hoạch về phát triển các khu công nghiệp năm 2021, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh giao, cụ thể: Hoàn thiện, trình UBND Tỉnh: (1) dự thảo Đề án, Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư tại các KCN của Tỉnh”; (2) Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Chiến lược phát triển các khu, cụm công nghiệp tỉnh Hòa Bình. Phương án rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; (3) Sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các KCN (Quyết định 45/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh): Hoàn thành, trình trong tháng 06/2021.

Chỉ đạo các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc hoàn thành các chỉ tiêu mà kế hoạch đã đề ra theo từng lĩnh vực chuyên môn được giao, thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, đó là:

Tập trung tháo gỡ, giải quyết các tồn đọng, vướng mắc liên quan đến các dự án từ năm 2020 chuyển sang; triển khai các bước thủ tục đầu tư 02 công trình, dự án mới thuộc nguồn vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 đúng thời hạn và quy định.

Phối hợp với các cơ quan có liên quan giải trình hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN Mông Hóa; hoàn thiện, trình thẩm định hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN Nhuận Trạch; hướng dẫn các nhà đầu tư thủ tục đầu tư KCN Lạc Thịnh, Thanh Hà; triển khai công tác thu hút nhà đầu tư KCN Nam Lương Sơn; triển khai kế hoạch thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2021 đã đề ra.

Hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp trong các KCN thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND Tỉnh.

Tiếp tục triển khai Kế hoạch Bảo vệ môi trường năm 2021; đôn đốc, nhắc nhở, giám sát các doanh nghiệp thực hiện việc quan trắc môi trường định kỳ theo quy định.

Triển khai thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của Ban Quản lý, đơn vị sự nghiệp trực thuộc sau khi được UBND Tỉnh phê duyệt; thực hiện kế hoạch tiếp nhận, thi tuyển 04 công chức theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

Tiếp tục thực hiện công tác kế hoạch, tổng hợp, cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng…theo kế hoạch đã đề ra, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả; phát huy cao vai trò Trưởng Khối thi đua các Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2021, động viên thúc đẩy động lực để các đơn vị trong toàn Khối thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động quản lý nhà nước và phát triển các KCN, KKT./.

Nguyễn Hằng

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư