Tháng 12/2021 trình Bộ Tài chính dự thảo 20 chuẩn mực kiểm toán

12:25 | 12/07/2021 Print
Theo Kế hoạch triển khai việc nghiên cứu, soạn thảo 20 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam năm 2021, vào tháng 12/2021, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam sẽ trình kết quả soạn thảo lên Bộ Tài chính xem xét ban hành.

Theo Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), thực hiện Hợp đồng giao việc số 398/BTC-QLKT ngày 14/5/2021 của Bộ Tài chính và VACPA về biên soạn trình Bộ Tài chính ban hành 20 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, Chủ tịch VACPA vừa ban hành Kế hoạch triển khai việc nghiên cứu, soạn thảo 20 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam 2021.

Theo Kế hoạch, VACPA có trách nhiệm huy động nhân sự của các đơn vị liên quan để thành lập Ban nghiên cứu, soạn thảo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam; chủ trì tổ chức triển khai việc dịch, nghiên cứu, soạn thảo, hội thảo, hoàn thiện dự thảo 20 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam trình Bộ Tài chính.

Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính như: Vụ Pháp chế; Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán; các đơn vị thuộc Ủy ban chứng khoán Nhà nước như: Vụ Giám sát công ty đại chúng, Vụ Quản lý chào bán chứng khoán; các công ty kiểm toán, các trường đại học học… có nhiệm vụ cử cán bộ tham gia Ban nghiên cứu, soạn thảo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

20 chuẩn mực kiểm toán nằm trong kế hoạch xây dựng, ban hành lần nay gồm các nhóm chuẩn mực như: Đánh giá rủi ro và biện pháp xử lý đối với rủi ro đã đánh giá; Bằng chứng kiểm toán; Sử dụng công việc của các bên khác…

Theo lộ trình triển khai kế hoạch, thì trước ngày 15/8/2021, VACPA soạn thảo dự thảo 20 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và bộ thuật ngữ trên cơ sở bản dịch, đồng thời phù hợp với yêu cầu của văn bản pháp luật Việt Nam và gửi xin ý kiến lần 1 cho các nhóm làm việc. Sau khi lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan quản lý, các trường đại học, người quan tâm, bản dự thảo sẽ được rà soát, hoàn thiện để cuối tháng 12/2021 trình Bộ Tài chính xem xét ban hành.

Việc xây dựng và ban hành 20 chuẩn mực kiểm toán lần này được kỳ vọng sẽ đưa hoạt động kiểm toán của Việt Nam tiệm cận gần hơn với thông lệ và chuẩn mực quốc tế, qua đó góp phần nâng cao chất lượng kiểm toán, cũng như tính minh bạch và tin cậy của thông tin trên báo cáo kiểm toán của các doanh nghiệp, nhất là các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán./.

Tân Văn

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư