Lấy ý kiến về nghĩa vụ thuế liên quan đến sàn thương mại điện tử

10:15 | 22/07/2021 Print
Để triển khai quy định mới về tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân, cơ quan thuế đang lấy ý kiến góp ý của các bên liên quan.

Một quy định mới tại Thông tư số 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, có hiệu lực từ ngày 1/8/2021, đó là: “Tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân theo lộ trình của cơ quan thuế. Trong thời gian chưa thực hiện được việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử phải có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của cá nhân thông qua sàn theo yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật...”.

Lấy ý kiến về nghĩa vụ thuế liên quan đến sàn thương mại điện tử
Cơ quan thuế đang hoàn thiện các bước để triển khai quy định mới về nghĩa vụ thuế liên quan đến sàn thương mại điện tử

Để chuẩn bị cho việc triển khai quy định mới trên, theo Tổng cục Thuế, cơ quan này vừa có Công văn số 2664/TCT-DNNCN gửi Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, để lấy ý kiến các bước dự kiến triển khai lộ trình kết nối thông tin giữa cơ quan thuế với các sàn giao dịch thương mại điện tử. Theo đó, Tổng cục Thuế dự kiến các bước thực hiện gồm:

Bước 1 (trong tháng 8/2021), Tổng cục Thuế chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương thực hiện khảo sát thực tế một số sàn giao dịch thương mại điện tử để xây dựng chuẩn dữ liệu; dự thảo chuẩn dữ liệu lấy ý kiến các sàn giao dịch thương mại điện tử. Để việc khảo sát thực tế có hiệu quả, Tổng cục Thuế dự kiến một số nguyên tắc về việc cung cấp thông tin như sau:

Giải pháp cung cấp thông tin theo hướng chuyển file dữ liệu qua Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc kết nối trực tiếp đối với các sàn giao dịch thương mại điện tử lớn đáp ứng hạ tầng kỹ thuật kết nối trực tiếp với Tổng cục Thuế. Đề xuất giải pháp này sẽ được gửi lấy ý kiến Hiệp hội Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, trước khi tiến hành khảo sát thực tế tại các sàn giao dịch thương mại điện tử để đảm bảo việc khảo sát có hiệu quả.

Về yêu cầu thông tin cung cấp, dự kiến dữ liệu được chuyển định kỳ hàng tháng theo bảng tổng hợp của từng người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử bao gồm các thông tin cơ bản như: Tên gian hàng/tên chủ gian hàng/mã số thuế/chứng minh nhân dân - căn cước công dân/địa chỉ/email/số điện thoại/doanh thu trong tháng. Về cơ bản, những dữ liệu này là sẵn có tại các sàn giao dịch thương mại điện tử theo pháp luật về quản lý thương mại điện tử.

Bước 2 (từ ngày 1/8/2021 đến trước ngày 1/10/2021), Tổng cục Thuế tổng hợp ý kiến phản hồi sau khi lấy ý kiến tham gia và khảo sát thực tế, hoàn thiện, trình các cấp có thẩm quyển ban hành chính thức văn bản hướng dẫn về: Chuẩn dữ liệu cung cấp thông tin; giải pháp kết nối; quy trình cung cấp thông tin và khai thác cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế để phục vụ công tác quản lý thuế.

Bước 3 (từ ngày 1/10/2021 đến trước ngày 1/1/2022), Tổng cục Thuế và các sàn giao dịch thương mại điện tử triển khai việc nâng cấp ứng dụng, để đảm việc cung cấp thông tin theo chuẩn định dạng bằng phương thức điện tử.

Bước 4 (từ ngày 1/1/2022), sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc cung cấp thông tin với cơ quan thuế theo chuẩn dữ liệu bằng phương thức điện tử.

Tổng cục Thuế đề nghị Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam tổ chức lấy ý kiến các sàn giao dịch thương mại điện tử, tổng hợp ý kiến tham gia. Trong trường hợp có ý kiến khác về lộ trình dự kiến nêu trên, đề nghị Hiệp hội có đề xuất cụ thể và gửi Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân, Tổng cục Thuế chậm nhất trước ngày 27/7/2021./.

Tân Văn

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư