Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo tổng kết 20 năm phát triển kinh tế tập thể

10:49 | 13/08/2021 Print
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, vừa ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo tổng kết 20 năm phát triển kinh tế tập thể
Ban hành Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo TW tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW khóa IX

Cụ thể, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (Ban Chỉ đạo) được thành lập theo Quyết định số 887/QĐ-TTg, ngày 07/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (Nghị quyết 13-NQ/TW).

Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo và các nhiệm vụ do Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

Thường trực Ban Chỉ đạo là Bộ Kế hoạch và Đầu tư; giúp việc cho Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo là Tổ Biên tập và Văn phòng đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (trên cơ sở sử dụng bộ máy của Cục Phát triển Hợp tác xã - Bộ Kế hoạch và Đầu tư và công chức kiêm nhiệm, biệt phái của các bộ, cơ quan khác có thành viên tham gia Ban Chỉ đạo).

Các Phó Trưởng ban Chỉ đạo và các Ủy viên Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của bộ, ngành, cơ quan mình trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm được giao.

Cùng với đó, Quy chế cũng quy định cụ thể trách nhiệm và quyền hạn của Ban Chỉ đạo. Theo đó, các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân các thành viên Ban Chỉ đạo. Các nội dung, hoạt động quan trọng của Ban Chỉ đạo được quyết định tại Phiên họp thường kỳ hoặc đột xuất dưới sự chủ trì của Trưởng ban Chỉ đạo hoặc Phó Trưởng ban Chỉ đạo khi được ủy quyền. Trong trường hợp không tổ chức được cuộc họp, có thể thông báo và lấy ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo bằng văn bản./.

Tháng 12/2021, tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết về đổi mới, phát triển kinh tế tập thể Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm đổi mới, phát triển kinh tế tập thể Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Anh Quyền

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư