Lợi tức xã hội của giáo dục

12:35 | 22/10/2021 Print
Mục đích của nghiên cứu này là xem xét 5 biến số của giáo dục, đó là: (i) Ngân sách chính phủ cho giáo dục; (ii) Số lượng sinh viên tốt nghiệp đại học; (iii) Tổng vốn cơ sở hạ tầng cố định; (iv) Tỷ lệ biết chữ; (v) Tỷ lệ giáo viên tiểu học được đào tạo có ảnh hưởng như thế nào đến lợi tức xã hội của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 2 biến có tác động tích cực đến lợi tức xã hội, đó là: Tỷ lệ biết chữ; Ngân sách chính phủ cho giáo dục. 3 biến còn lại có mối quan hệ tiêu cực với lợi tức xã hội là: Số lượng sinh viên tốt nghiệp đại học, Tỷ lệ giáo viên tiểu học được đào tạo, Tổng vốn cơ sở hạ tầng cố định. Từ đó, nhóm tác giả đưa ra khuyến nghị đối với các cơ quan chức năng nhằm tác động đúng đắn đến việc tăng lợi tức của xã hội từ giáo dục.

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 18, tháng 6 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

Đào Thị Thanh Bình; Nguyễn Vũ Thùy Chi – Trường Đại học Hà Nội

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư