Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

17:14 | 03/12/2021 Print
Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội sẽ phát hành 4.057.260 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 11.000 đồng/cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền.

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư