HAPACO thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

09:11 | 06/01/2022 Print
Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO thông báo việc chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 01/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/01/2022.

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư