Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics

16:32 | 08/01/2022 Print
Hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics gồm danh mục 63 chỉ tiêu thống kê, trong đó có 13 chỉ tiêu thống kê logistics kết cấu hạ tầng; 6 chỉ tiêu thống kê logistics phương tiện vận tải; 6 chỉ tiêu thống kê logistics đào tạo nguồn nhân lực…

Hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics của Việt Nam là tập hợp các chỉ tiêu phản ánh đóng góp của logistics cho nền kinh tế, chi phí dịch vụ logistics trong nền kinh tế của quốc gia, phản ánh các dịch vụ nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng và các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa, thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam.

Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics
Hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics của Việt Nam là tập hợp các chỉ tiêu phản ánh đóng góp của logistics cho nền kinh tế

Hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics gồm danh mục 63 chỉ tiêu thống kê logistics quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư gồm:

13 chỉ tiêu thống kê logistics kết cấu hạ tầng;

6 chỉ tiêu thống kê logistics phương tiện vận tải;

6 chỉ tiêu thống kê logistics đào tạo nguồn nhân lực;

7 chỉ tiêu thống kê logistics doanh nghiệp, lao động;

13 chỉ tiêu thống kê logistics thương mại, dịch vụ;

3 chỉ tiêu thống kê logistics ứng dụng công nghệ thông tin trong thủ tục hành chính;

5 chỉ tiêu thống kê logistics thời gian, chi phí logistics;

10 chỉ tiêu thống kê logistics năng lực và chất lượng dịch vụ logistics và Nội dung chỉ tiêu thống kê logistics quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thu thập, tổng hợp thông tin thống kê đối với các chỉ tiêu thống kê logistics được phân công, bảo đảm cung cấp số liệu thống kê chính xác, đầy đủ, kịp thời và đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế; Xây dựng và hoàn thiện các hình thức thu thập thông tin về các chỉ tiêu thống kê logistics; Tổng hợp thông tin thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics; theo dõi, hướng dẫn, báo cáo tình hình thực hiện Thông tư này.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình căn cứ vào Hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics thực hiện lồng ghép, thu thập, tổng hợp những chỉ tiêu được phân công, cung cấp cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để tổng hợp, biên soạn.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 1/3/2022./.

An Nhi

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư