Đánh giá mức độ sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông tác động đến tăng trưởng sản lượng của các ngành kinh tế Việt Nam

10:40 | 18/05/2022 Print
Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá mức độ ứng dụng và ảnh hưởng của việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (Information & Communication Technology - ICT) tới tăng trưởng sản lượng của các ngành kinh tế Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ngoài ngành Thông tin và Truyền thông, ngành Hoạt động dịch vụ khác có xu hướng ứng dụng công nghệ số cao hơn, tăng trưởng chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ các công nghệ mới này. Tuy nhiên, các ngành sản xuất, đặc biệt là hai ngành trọng tâm của kinh tế Việt Nam là: Nông nghiệp và Công nghiệp chế biến, chế tạo đều có mức chi tiêu cho công nghệ số khiêm tốn trong tổng chi tiêu các yếu tố đầu vào, ít chịu tác động của xu hướng số hóa. Kết quả này mang lại nhiều hàm ý về chính sách chuyển đổi số, để phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia.

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 33, tháng 11 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

TS. Đặng Thị Việt Đức - Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn thông

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư