Các nhân tố hành vi công dân tổ chức tác động đến kết quả làm việc của nhân viên ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

09:24 | 20/05/2022 Print
Nghiên cứu nhằm xác định, đo lường sự tác động của các nhân tố hành vi công dân tổ chức đến kết quả làm việc của nhân viên ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Số liệu trong nghiên cứu được thu thập thông qua khảo sát online đối với 296 nhân viên một số NHTM trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra 5 nhân tố: (1) Tận tình; (2) Khả năng chịu đựng; (3) Cao thượng; (4) Lương tâm; (5) Nhân phẩm nhân viên tác động đến Kết quả làm việc của nhân viên NHTM trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 33, tháng 11 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

NCS. Nguyễn Thị Cẩm Phú

TS. Trần Dục Thức

Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

NCS. Bùi Quang Hưng

Trường Cao đẳng Thống kê II

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư