VNDIRECT thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

15:00 | 01/06/2021 Print
Công ty Chứng khoán VNDIRECT thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy đăng ký chào bán số 64/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/06/2021.

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư