Đại hội đồng cổ đông Than Hà Tu thông qua mục tiêu trả cổ tức 12% năm 2021

16:59 | 26/05/2022 Print
Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin mới đây đã thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Theo báo cáo của Ban lãnh đạo Công ty tại ĐHCĐ, năm 2021, mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, song Công ty vẫn nỗ lực vượt qua thách thức đạt được kết quả sản xuất kinh doanh đáng ghi nhận. Cụ thể doanh thu năm 2021 đạt 3.592.045 triệu đồng, đạt 104,6% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế đạt 51.488 triệu đồng, tăng hơn 98% so với kế hoạch đặt ra. Thu nhập bình quân 11.954 nghìn đồng/tháng, đạt 125,52% kế hoạch. Về phương án phân phối lợi nhuận, ĐHCĐ nhất trí thông qua phương án tỷ lệ trả cổ tức/vốn điều lệ năm 2021 là 12%, đạt 171,42% so với kế hoạch đề ra tại ĐHCĐ năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông Than Hà Tu thông qua mục tiêu trả cổ tức 12% năm 2021
Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội

Năm 2022, ĐHCĐ thống nhất thông qua mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh với doanh thu và lợi nhuận tăng so với năm 2021. Cụ thể:

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch năm 2022

1

Đất bóc tổng số

1000m3

44.000

2

Than nguyên khai khai thác

1000 Tấn

2.500

3

Than tiêu thụ

1000 Tấn

2.528

4

Doanh thu tổng số

Triệu đồng

3.826.489

5

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

30.260

6

Đầu tư xây dựng

Triệu đồng

274.342

7

Lương bình quân

1.000 đồng/người/tháng

9.746

8

Cổ tức

%

≥7

Đại hội đã bầu 5 Thành viên HĐQT, 3 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027. Tại Đại hội, các Thành viên HĐQT đã thống nhất bầu ông Trần Thế Thành - Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, bầu bà Nguyễn Thị Lương Anh - Người đại diện của TKV tại Công ty tiếp tục giữ chức Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đồng cổ đông Than Hà Tu thông qua mục tiêu trả cổ tức 12% năm 2021
Ra mắt Hội đồng quản trị Than Hà Tu nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đã thông qua điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh với giá trị tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 1.927.125.494 nghìn đồng; Nguồn vốn đầu tư từ vay thương mại và các nguồn hợp pháp của Công ty. Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh từ năm 2018-2023. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh là Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty chỉ đạo và phê duyệt các quyết định, các thủ tục tiếp theo để thực hiện Dự án phù hợp với quy hoạch được duyệt và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

ĐHCĐ cũng nhất trí thông qua Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người liên quan năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2021, đề xuất tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Báo cáo hoạt động của BKS và giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành năm 2021; Báo cáo của BKS về thẩm định báo cáo tài chính năm 2021; Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022; Tờ trình về giới thiệu nhân sự ứng cử Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027./.

Hiếu Phương

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư