Đức tài trợ 2 triệu Euro triển khai dự án tăng cường bảo vệ nước ngầm

10:26 | 05/10/2018 Print
- Dự án đảm bảo khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất hiệu quả và bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu, phòng tránh suy giảm mực nước, xâm nhập mặn và sụt lún đất do khai thác nước dưới đất tại các tỉnh ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Hạn hán và xâm nhập mặn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 28/09/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1261/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án "Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam, pha II, 2018-2020" sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức.

Mục tiêu Dự án đặt ra là đảm bảo khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất hiệu quả và bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu, phòng tránh suy giảm mực nước, xâm nhập mặn và sụt lún đất do khai thác nước dưới đất tại các tỉnh ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Kết quả chủ yếu của Dự án là tăng cường năng lực quản lý tài nguyên nước ở địa phương; cập nhật, bổ sung thông tin dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu về nước dưới đất trong vùng dự án; sử dụng cơ sở thông tin dữ liệu vào quản lý và hoạch định chính sách về tài nguyên nước.

Đồng thời, nâng cao nhận thức cộng đồng và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, quản lý và đối tượng sử dụng nước về bảo vệ tài nguyên nước dưới đất; tăng cường năng lực điều tra, đánh giá, bảo vệ về quản lý tài nguyên nước dưới đất cho các cơ quan tham gia dự án.

Dự án được thực hiện trên toàn quốc, thời gian thực hiện 4 năm, từ năm 2018-2022. Với tổng mức đầu tư của dự án là 2.468.804 USD. Trong đó: Vốn ODA không hoàn lại Chính phủ Đức là 2.333.694 USD (tương đương 02 triệu Euro và 53.286.000.000 đồng); Vốn đối ứng của phía Việt Nam là 135.110 USD (tương đương 3.081.327.000 đồng do Bộ Tài nguyên và Môi trường bố trí trong ngân sách hàng năm).

Cơ quan chủ quản của Dự án là Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

Hồng Ánh

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư