Liệu Mỹ có thay đổi việc áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc?

17:53 | 04/05/2018 Print
Mỹ liệu có thay đổi hay trì hoãn việc áp thuế quan đối với Trung Quốc trong bối cảnh mối đe dọa từ chiến tranh thương mại giữa hai nước ngày càng trở nên rõ ràng?

Trong bt đng thương mi ngày càng gia tăng gia hai nn kinh tế hàng đu thế gii, nhng mt hàng được đưa vào danh sách áp thuế trng pht ca M và Trung Quc có th hé l gii hn trong các đng thái tr đũa ca hai bên, hoc nhng mt hàng mà hai “ông ln” này có th dùng đ “mc c” ti các cuc đàm phán trong tương lai.

Ông Wendy Cutler, cu đi din thương mi M d đoán, “M s thay đi danh sách các sn phm ca Trung Quc chu thuế nhp khu, hoc trì hoãn vic áp đt các khon phí. Vì rõ ràng rng, có kh năng Trung Quc s tr đũa v kinh tế và chính tr đ chng li chính quyn ca Tng thng Donald Trump”.

Tng cng 1.300 hàng nhp khu ca Trung Quc tr giá 50 t USD s phi đi mt vi thuế quan ca M trong nhng tun ti nếu M và Trung Quc không đt được tha thun trong các cuc hp cp cao ti Bc Kinh bt đu t ngày 3/5/2018.

“H s dành thi gian đ xem xét nhng ch trích, bi vì trong khi chính quyn đã c gng rt nhiu đ đưa ra mt danh sách thuế quan s làm tn hi Trung Quc nhiu hơn nước M, thì các doanh nghip M có s dng công nhân M cũng s b nh hưởng”, ông Cutler d báo.

Trước đó, trong tháng 02/2018, Cutler đã cnh báo các bin pháp thương mi mang tính tr đũa "sp xy ra" ca chính quyn Trump, vài tun trước khi Nhà Trng đưa ra mc thuế trng pht đi vi thép và nhôm. Và sau đó, ngày 02/04/2018, M công khai danh sách 1.300 mt hàng nhp khu ca Trung Quc phi chu mc thuế sut cao hơn k t ngày 22/05 ti.

Tuy nhiên, “ngay c sau khi điu chnh được thc hin, chính quyn M vn có th trì hoãn vic áp đt thuế quan”, ông Cutler phát biu.

Các yêu cu thc thi quyn s hu trí tu và chuyn giao công ngh cũng nh hưởng đến danh sách các hàng hóa chu thuế quan. Danh sách đó ch yếu là máy móc và thiết b đin t, đã được công b vào ngày 02/04/2018. Trong 1.300 mt hàng nhp khu, các phương tin lp ráp hoàn chnh, như: xe máy, đu máy xe la và máy bay trc thăng cũng được bao gm trong danh sách. Trung Quc đã đáp tr bng cách tuyên b s áp đt cùng mt mc thuế đi vi các sn phm ca M bao gm: xe hơi, máy bay và hàng nông sn.

Sau nhng cuc thương lượng đàm phán tiếp theo, danh sách cui cùng s được công b, t đó sẽ thy rõ được tình hình quan h kinh tế chính tr M - Trung./.

Như Quỳnh

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư