PVN cần khẩn trương thực hiện tái cấu trúc

08:12 | 31/01/2015 Print
- Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN).

Theo đó, trong năm 2015, Tập đoàn cần hoàn thiện việc xây dựng và trình duyệt Chiến lược Phát triển PVN đến năm 2025 và định hướng phát triển đến năm 2035, phân tích rõ hiện trạng, khoảng cách của PVN và các Tập đoàn Dầu khí Quốc gia khác trong khu vực. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách đồng bộ để tăng tốc phát triển và thu hẹp khoảng cách của PVN với các Tập đoàn Dầu khí Quốc gia khác ở khu vực và trên thế giới.

Trước mắt, Tập đoàn cần tập trung mọi nguồn lực và các giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 trên cả 5 lĩnh vực hoạt động chính, trong đó lĩnh vực tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí là cốt lõi.

Cụ thể: đối với lĩnh vực tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí, cần tăng cường công tác tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn nhằm gia tăng trữ lượng, sản lượng khai thác, tăng đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Tập đoàn cần phối hợp với các bộ, ngành chủ động nghiên cứu, có giải pháp và đề xuất báo cáo Chính phủ trong việc bảo đảm nguồn vốn để thực hiện các dự án mục tiêu về tìm kiếm, thăm dò.

Đối với công nghiệp khí, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn có giải pháp phù hợp để triển khai các dự án khí theo kế hoạch đề ra, bảo đảm tiến độ, hiệu quả. Tập đoàn chỉ đạo các đơn vị liên quan vận hành an toàn và hiệu quả các công trình khí, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ; thực hiện lộ trình giá khí theo cơ chế thị trường đã được Thủ tướng phê duyệt.

Đối với lĩnh vực điện, Tập đoàn tập trung triển khai đầu tư các dự án điện được giao, tăng cường công tác quản lý, giám sát đầu tư, xây dựng, công tác đấu thầu bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Trong lĩnh vực lọc hoá dầu, Tập đoàn đàm phán chuyển nhượng và triển khai Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất bảo đảm tiến độ đề ra; đẩy nhanh và kiểm soát tốt tiến độ triển khai các dự án lọc hóa dầu, dự án liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn, Tổ hợp hóa dầu Long Sơn, theo Quy hoạch phát triển ngành dầu khí đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; vận hành an toàn và có hiệu quả các nhà máy lọc hóa dầu và nhiên liệu sinh học theo kế hoạch đề ra trong năm 2015.

Với lĩnh vực dịch vụ, cần tăng cường năng lực của các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí, có giải pháp đẩy mạnh tìm kiếm, mở rộng thị trường, đặc biệt là việc tìm kiếm cơ hội phát triển dịch vụ dầu khí ra nước ngoài./.

Kim Hiền

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư