Gần 3.000 điều kiện kinh doanh ban hành trái thẩm quyền

16:44 | 14/06/2016 Print
- Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, Luật Đầu tư quy định chỉ có 267 lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, nhưng đến thời điểm hiện tại có tới gần 6.000 giấy phép con, trong đó có gần 3.000 giấy phép con được ban hành trái thẩm quyền.

Ngày 14/06, Phòng Thương mi và Công nghip Vit Nam (VCCI) và T công tác thi hành Lut Doanh nghip, Lut Đu tư t chc hi tho “Điu kin kinh doanh: nhn din và kiến ngh”.

Toàn cảnh Hội thảo

Điu kin kinh doanh không nhng “gim”, mà còn “tăng”

Phát biu ti hi tho, ông Vũ Tiến Lc cho biết, sau khi Lut Đu tư được ban hành, các b vn “vô tư” ban hành các điu kin kinh doanh trái thm quyn.

“Hin đang có khong 5.826 điu kin đu tư kinh doanh được áp dng đi vi 267 ngành ngh đu tư, kinh doanh có điu kin theo quy đnh ca Lut Đu tư 2014, trong s này có gn 3.000 điu kin hin đang được quy đnh ti các văn bn không đúng thm quyn”, ông Lc cho biết.

Cũng nhn đnh v vn đ trên, lut sư Trương Thanh Đc, thành viên T Công tác thi hành Lut Doanh nghip và Lut Đu tư cho biết, sau 16 năm, s giy phép con, tc điu kin kinh doanh do các b, ngành và chính quyn đa phương ban hành trái lut không nhng không gim đi mà còn tăng vt vi con s lên đến khong 4.000 điu kin kinh doanh trái lut.

ến nay, ngoài cuc chiến tiếp din chng li điu kin kinh doanh do các thông tư ban hành trái lut thì còn phi đi mt thêm vi các ngh đnh trái lut và ngay c lut trái lut", v lut sư bình lun.

Lut sư Trương Thanh Đc cũng ch ra thc tế, mc dù Lut Đu tư năm 2014 có quy đnh ch có 267 ngành, ngh đu tư kinh doanh có điu kin nhưng ti thi đim này li xut hin ít nht ngành, ngh kinh doanh th 268 là d báo, cnh báo khí tượng thy văn.

Ông Đc t ra quan ngi, nếu vn không dt khoát v quan đim và tôn trng quy đnh nêu trên ca Lut Đu tư thì li s có nguy cơ không ch có 268 ngành, ngh kinh doanh có điu kin như hin nay.

Ông Đu Anh Tun cũng bày t lo ngi v cht lượng các ngh đnh khi tính đến nay đã có 50 ngh đnh, trong đó 38 ngh đnh đã trình Chính ph. Khi lượng ngh đnh nhiu đến mc B Tư pháp phi thm đnh ti 44 ngh đnh trong mt tun. Trong khi đó, ch có 24/50 ngh đnh được ly ý kiến t đi din cng đng doanh nghip là VCCI.

Theo ông Vũ Tiến Lc, sau khi Lut đu tư có hiu lc, nhim v ca các b, ngành là phi rà soát các văn bn quy đnh v điu kin đu tư kinh doanh được ban hành đ xem xét loi b hoc sa đi, đng thi đ xut Chính ph ban hành Ngh đnh thay thế trước ngày 01/07/2015.

Vy nhưng, t tháng 04/2016 tr li đây, khi Th tướng Chính ph quyết tâm “không bàn lùi”, các b mi “vt chân lên c” đ rà soát các điu kin kinh doanh không phù hp, khiến cho vic rà soát ti thi đim này không d dàng và khó đi vào thc cht.

Theo ông Lc, trong quá trình rà xét, nhiu cơ quan son tho vn chưa tách bch các điu kin đu tư kinh doanh đ tiếp cn th trường ca các ch th vi các quy đnh v quy trình sn xut, tiêu chun đi vi cht lượng sn phm, dch v. Như vy, xét v bn cht, rt nhiu điu kin kinh doanh vn như cũ mà chưa có s sàng lc, đánh giá đ cân nhc sa đi, loi b. Điu này s kéo theo h qu là nhng ngành ngh không cn thiết quy đnh điu kin kinh doanh.

“Các b, ngành dường như đang thc hin các hot đng này mt cách cơ hc, đó là nâng các quy đnh t cp thông tư lên thành ngh đnh và vn gi nguyên tính cht ca quy đnh, chưa đánh giá v tính hp lý và hiu qu ca các quy đnh v điu kin kinh doanh”, ông Lc cho biết.

Đng tình vi ý kiến trên, ông Nguyn Thanh Tú, V trưởng V Pháp lut dân s - kinh tế, B Tư pháp cho biết, vic không chun b, không rà soát đã dn đến tình trng “nước đến chân mi nhy” và buc Th tướng Chính ph phi ch đo rút gn quy trình trình ngh đnh, dn đến cht lượng các ngh đnh này rt có vn đ.

Đin hình như B Công Thương “gom” 22 thông tư thành 1 ngh đnh, B Y tế “sp xếp” 70 thông tư thành 12 ngh đnh, B Nông nghip và Phát trin nông thôn “nâng cp” 34 thông tư quy đnh nhiu lĩnh vc thành 1 ngh đnh. Cùng vi đó là s chng chéo gia các ngh đnh v đi tượng điu chnh, tác đng. Cùng mt ngh nhưng li được điu chnh bi nhiu ngh đnh.

Cũng nhn đnh v vn đ này, ông Đu Anh Tun, Trưởng ban Pháp chế, VCCI cho biết, hot đng rà soát, ban hành các ngh đnh v điu kin kinh doanh thc hin khá chm và đt ra nhiu quan ngi v s minh bch trong quá trình xây dng.

Bi, theo ông Tun, hin nay các ngh đnh, thông tư v điu kin kinh doanh được các b xây dng vi 8 không, đó là: không đăng d tho trên mng; không ly ý kiến doanh nghip; không t chc hi tho; không đánh giá tác đng; không tng kết thi hành; không kim soát th tc hành chính; không thuyết minh; không bn gii trình ý kiến.

Theo ông Tun, trong nhng d tho VCCI tiếp cn được, thì thy tìm được khá nhiu mâu thun gia t trình và ni dung d tho ngh đnh, s không phù hp gia gii trình và mc đích ca điu kin kinh doanh được đ xut... Thm chí, tư duy lo h doanh nghip trong nhiu văn bn vn khá rõ.

Đơn c, trong t trình Ngh đnh v điu kin kinh doanh vn ti bin có gii trình lý do b sung mt s điu kin kinh doanh đ nâng cao cht lượng doanh nghip kinh doanh vn ti bin và nâng cao cht lượng dch v vn ti bin.

Trong khi đó, Lut Đu tư quy đnh lý do ban hành điu kin kinh doanh là quc phòng, an ninh quc gia; trt t, an toàn xã hi; đo đc xã hi và sc khe cng đng.

Ông Đu Anh Tun cũng bày t lo ngi v cht lượng các ngh đnh khi tính đến nay đã có 50 ngh đnh, trong đó 38 ngh đnh đã trình Chính ph. Khi lượng ngh đnh nhiu đến mc B Tư pháp phi thm đnh ti 44 ngh đnh trong mt tun. Trong khi đó, ch có 24/50 ngh đnh được ly ý kiến t đi din cng đng doanh nghip là VCCI.

Cũng góp ý cho vic rà soát, sa đi, loi b các điu kin kinh doanh trong các ngh đnh, ông Đu Anh Tun cho biết, các cơ quan nhà nước cn đ cao đến tính minh bch trong quá trình rà soát, xây dng ngh đnh liên quan đến điu kin kinh doanh.

“Bi, doanh nghip s không quá s điu kin kinh doanh nếu nó được ban hành mt cách minh bch, thay vì ban hành mt cách khó hiu như hin nay”, ông Tun cho biết./.

Kim Hiền

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư