Năm 2019, tín dụng chính sách xã hội tạo việc làm cho hơn 266.000 lao động

09:56 | 14/01/2020 Print
- Ngoài ra, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội còn hỗ trợ xây dựng hơn 4.000 căn nhà ở xã hội; xây dựng 156.000 căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống.

Xây dựng 156.000 căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trong năm 2019 đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh-quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể: nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ xây dựng hơn 4.000 căn nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; xây dựng trên 1,2 triệu công trình cung cấp nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng 156.000 căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống.

Đến ngày 31/12/2019, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 206.805 tỷ đồng

Bên cạnh đó, nguồn vốn này đã hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 266.000 lao động; trong đó, giúp gần 7.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; hơn 36.000 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập.

Đến ngày 31/12/2019, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 206.805 tỷ đồng, tăng 19.012 tỷ đồng (tương đương 10,1%) so với cuối năm 2018.

Dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 179.926 tỷ đồng, tăng 14.784 tỷ đồng (9%) so với cuối năm 2018, với trên 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ.

Trong tổng dư nợ, dư nợ các chương trình tín dụng phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh tạo sinh kế và việc làm chiếm 73,8%.

Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 216.361 tỷ đồng, tăng 17.585 tỷ đồng so với năm 2018. Đặc biệt, vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 15.443 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,1% tổng nguồn vốn, tăng 3.634 tỷ đồng so với năm 2018, hoàn thành 162% kế hoạch giao tăng năm 2019. Nợ quá hạn và nợ khoanh của toàn quốc chiếm tỷ lệ 0,7% tổng dư nợ.

Về kết quả thực hiện dịch vụ ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, Ngân hàng Chính sách xã hội đã cùng 4 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên) đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp cụ thể về thực hiện tín dụng chính sách.

Hiện cả nước có trên 6,5 triệu hộ gia đình được vay vốn ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo phương thức ủy thác thông qua 4 tổ chức hội, đoàn thể nói trên, với 177.460 tổ tiết kiệm và vay vốn, giao dịch tại gần 11.000 điểm giao dịch ở xã, phường trên cả nước. Các tổ chức hội, đoàn thể đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội làm tốt công tác vận động hội viên, đoàn viên thực hành tiết kiệm và mang lại hiệu quả thiết thực.

Kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, góp phần hạn chế tín dụng đen

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 852/QĐ-TTg, ngày 10/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó, Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ rà soát các nội dung công việc theo Chiến lược, Kế hoạch thực hiện Chiến lược của Ngân hàng Chính sách xã hội để chuẩn bị cho công tác đánh giá, tổng kết và xây dựng Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2021 - 2030; xây dựng Chiến lược giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ chủ động phối hợp với các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Ngoài ra, tiếp tục chủ động huy động các nguồn vốn theo quy định, kịp thời giải ngân đáp ứng nhu cầu vốn của hộ nghèo và đối tượng chính sách theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao; ưu tiên thực hiện các chương trình tín dụng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; triển khai kịp thời những chính sách tín dụng mới được ban hành…

Đồng thời, bám sát chỉ đạo của Chính phủ về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ giao, chủ động khai thác, huy động các nguồn lực và tổ chức giải ngân vốn để đáp ứng đầy đủ, kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của các đối tượng thụ hưởng, qua đây cũng góp phần hạn chế tín dụng đen; đảm bảo khả năng thanh toán, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Đồng thời, các đơn vị trong toàn hệ thống tiếp tục tập trung tham mưu các ban, bộ, ngành tại Trung ương và chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Chủ động triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách mới phù hợp và đảm bảo đúng quy định. Tiếp tục rà soát, tham mưu sửa đổi, ban hành các quy chế, quy trình, hướng dẫn trên các mặt hoạt động theo hướng tinh giản, hiệu quả và đảm bảo hoạt động an toàn của hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội./.

Lê Vân

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư