Thu hút đầu tư n tượng

Năm 2017, Ban Qun lý Các khu công nghip tnh Ninh Bình đã tích cc đôn đốc các ch đầu tư nhanh chóng trin khai d án được cp giy chng nhn đầu tư, hướng dn ch đầu tư thc hin các th tc điu chnh giy chng nhn đầu tư, chuyn đổi mc tiêu đầu tư theo đúng các quy định hin hành.

Đồng thi bám sát, đôn đốc các ch đầu tư thc hin d án theo đúng tiến độ cam kết. Kết qu, năm 2017 có 05 d án trong các khu công nghip đã hoàn thành và đi vào hot động sn xu, kinh doanh, đó là: D án Nhà máy sn xut nha k thut; D án Nhà máy chế to tôn cán sóng; D án Xây dng nhà máy sn xut gch không nung, cu kin bê tông, bao bì, khí công nghip, kho cng tng hp; D án Nhà máy kính tiết kim năng lượng cht lượng cao CFG và d án Dây chuyn sn xut nhôm hp kim định hình công ngh cao.

Ban Qun lý cũng luôn chú trng công tác tăng cường phi hp kim tra các đơn v trong khu công nghip, đôn đốc, hướng dn, yêu cu các đơn v thc hin nghiêm túc các quy định v bo v môi trường, gim thiu ti đa nguy cơ gây ô nhim môi trường. Các doanh nghip đầu tư mi vào khu công nghip đều được hướng dn và yêu cu thc hin đầy đủ vic lp Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoc Kế hoch bo v môi trường trình cp có thm quyn thm định và phê duyt; đôn đốc các nhà đầu tư hoàn thin các th tc pháp lý v môi trường và thc hin các cam kết bo v môi trường theo đúng quy định.

Nhn thc được s quan trng trong bo v môi trường, Ban Qun lý cũng đã phê duyt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 12 d án, phê duyt đề án bo v môi trường chi tiết cho 03 d án

Ngoài ra, công tác ni v cơ quan được Ban Qun lý quan tâm, tp trung rà soát, chnh sa b sung, đảm bo phù hp vi tình hình công tác, tăng cường hot động ca cơ quan, c th: t chc trin khai điu hành hot động văn bn trên phn mm đin t văn phòng iOffice, thc hin qun lý cht lượng theo tiêu chun ISO 9001:2008 đảm bo đúng pháp lut, nhanh chóng, hiu qu; xây dng v trí vic làm, phân công nhim v c th cho tng cán b, công chc, viên chc và người lao động ca Ban...

Đến nay, 38 th tc hành chính ca Ban Qun lý và 68 quy trình thc hin tác nghip đơn gin và hiu qu được đăng ti trên trang website ca Ban Qun lý. Mt khác, Ban Qun lý cũng tích cc ch động rà soát, đơn gin hóa các th tc hành chính. Hin Ban đã đề ngh UBND Tnh bãi b 01 th tc hành chính, rút ngn thi gian thc hin t 3 đến 15% thi gian thc hin trên thc tế.

Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình tổ chức tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Năm 2017, Ban Qun lý Các khu công nghip tnh Ninh Bình cũng đã ch động xây dng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2017 vi các mc tiêu, định hướng và ni dung hot động c th, trng tâm vào các lĩnh vc: công ngh cao, công ngh sch, có giá tr gia tăng ln, thân thin vi môi trường.

Để h tr doanh nghip n định sn xut kinh doanh, Ban Qun lý đã làm vic các đơn v chc năng tìm gii pháp tháo g khó khăn cho các doanh nghip, góp phn n định, to nim tin cho nhà đầu tư.

Nhm đảm bo hiu qu sn xut, nâng cao năng lc và mc độ phc v trong các doanh nghip, Ban đã ch trì, phi hp vi S Kế hoch và Đầu tư và các s ngành có liên quan, tham mưu cho UBND Tnh chuyn đổi hình thc đầu tư t đầu tư công sang đầu tư bng hình thc đối tác công - tư (PPP) đối vi vic xây dng, ci to, qun lý kết cu h tng 02 khu công nghip Gián Khu và Khánh Phú. Đến nay, công tác lp đề xut d án đã được trin khai tích cc, đảm bo tiến độ d kiến.

Nh nhng n lc nói trên trong công tác qun lý nhà nước, năm 2017, các doanh nghip trong các khu công nghip tiếp tc sn xut kinh doanh n địnhđạt được nhiu kết qu đáng ghi nhn. Theo đó, doanh thu lũy kế 12 tháng đạt 29.706 t đồng, tăng 19,3% so vi cùng k; giá tr xut khu lũy kế 12 tháng đạt 1.018 triu USD, tăng 24,7 % so vi cùng k (đạt 120% so vi kế hoch); tng s np ngân sách 12 tháng đạt 3.818 t đồng.

Năm 2017, các doanh nghip khu công nghip thu hút thêm khong 2.680 lao động, nâng tng s lao động đang làm vic ti các khu công nghip hin nay là 32.282 lao động (vi thu nhp bình quân đạt 4 triu đồng/người/tháng); cp mi 89 Giy phép cho lao động nước ngoài và cp li 111 giy phép cho lao động nước ngoài đang làm vic ti các doanh nghip khu công nghip; đến nay tng s lao động nước ngoài đang làm vic ti các doanh nghip khu công nghip là 216 lao động.

Cũng trong năm 2017, Ban Qun lý đã cp mi 08 d án đầu tư vi tng vn đầu tư đạt 3.014 t đồng, trong đó có 03 d án có vn đầu tư nước ngoài, vi tng vn đầu tư đạt 66,9 triu USD (tương đương 1.518 t đồng); cp điu chnh giy chng nhn đầu tư cho 35 lượt d án, trong đó có 06 lượt d án tăng vn, tng vn tăng thêm đạt 2.851 t đồng.

Đến nay tng s d án đầu tư còn hiu lc trong các khu công nghip là 108 d án, vi tng vn đầu tư đăng ký đạt 53.988 t đồng; trong đó có 28 d án có vn đầu tư nước ngoài, vi tng vn đầu tư đạt 593,2 triu USD (tương đương 12.169 t đồng).

To điu kin cho doanh nghip khu công nghip phát trin n định

Ban Qun lý các khu công nghip Ninh Bình cho biết, mc tiêu nhim v ch yếu năm 2018 ca Ban Quản lý là bám sát, trin khai có hiu qu chương trình, mc tiêu, nhim v, kế hoch năm 2018 ca Tnh đối vi các khu công nghip, trong đó trng tâm là vic chuyn đổi hình thc đầu tư t đầu tư sang hình thc PPP ti 02 khu công nghip Gián Khu và Khánh Phú; điu chnh, m rng các khu công nghip Gián Khu, Phúc Sơn, Khánh Cư.

Đồng thời, tiếp tc cng c, n định, tăng cường hot động ca cơ quan; tăng cường công tác qun lý nhà nước v mi mt như đầu tư, quy hoch xây dng, môi trường, lao động, an ninh trt t...

Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm tháo g khó khăn cho doanh nghip, to điu kin cho doanh nghip khu công nghip phát trin n định, phn đấu hoàn thành mt s ch tiêu cơ bn sau: Doanh thu ca các doanh nghip trong các khu công nghip đạt trên 29.000 t đồng; Giá tr xut khu đạt trên 900 triu USD; Thu ngân sách đạt trên 3.300 t đồng; Gii quyết vic làm mi cho trên 3000 lao động./.