Kinh tế tập thể với nòng cốt là hợp tác xã là thành phần kinh tế quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần chuyển dịch lao động, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, đặc biệt là trên địa bàn nông thôn.

Bên cạnh đó, kinh tế tập thể, hợp tác xã còn là tổ chức phát huy tính tự chủ của người dân, tạo điều kiện để người dân được hưởng thành quả từ sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước một cách công bằng, bình đẳng.

Để các cơ quan quản lý nhà nước và người dân nhận thức rõ hơn về vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, được sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Phát triển Hợp tác xã phối hợp với Tạp chí Kinh tế và Dự báo đã xây dựng Bản tin Kinh tế tập thể nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Bản tin được phát hành 2 tháng một kỳ, gửi đến các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, các hợp tác xã, nhà đầu tư, bạn đọc trong và ngoài nước quan tâm đến mô hình hợp tác xã kiểu mới tại Việt Nam.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc./.