Bộ Tài chính sắp trình Thủ tướng Quyết định thành lập Tổng công ty Lưu ký
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam được đề xuất thành lập với vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng. Ảnh: VSD

Theo thông tin vừa được Bộ Tài chính công khai, Bộ đặt mục tiêu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiều cơ chế mới về phát triển thị trường, dịch vụ tài chính. Cụ thể, trong tháng 8 này, cùng với việc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Quyết định thành lập Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Bộ Tài chính dự kiến trình Chính phủ ban hành Nghị định về tín dụng đầu tư của nhà nước và Nghị định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Bộ cũng có kế hoạch trong tháng 8 này phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện hồ sơ, quy trình, thủ tục xây dựng Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc...

Về phần mình, Bộ Tài chính đặt mục tiêu trong tháng 8 sẽ ban hành Thông tư về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương.

Liên quan đến cơ chế thành lập Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy định mới của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua năm 2019, điểm đáng chú ý tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, được công khai lấy ý kiến rộng rãi trước đó, là Bộ Tài chính đề xuất Tổng công ty có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng. Tổng công ty được tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Cũng theo dự thảo, bên cạnh thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Bộ Tài chính có trách nhiệm ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty sau khi có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Cùng với có chức năng thẩm định, chấp thuận các quy chế hoạt động nghiệp vụ để Tổng công ty ban hành theo quy định của pháp luật chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chức năng quản lý, giám sát hoạt động nghiệp vụ chứng khoán của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến về nhân sự là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc của Tổng công ty trước khi Bộ Tài chính bổ nhiệm...

Hiện Hội đồng quản trị của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) có 3 thành viên, trong đó ông Nguyễn Sơn giữ chức Chủ tịch./.