Mô hình HTX trồng hoa tại Hải Phòng

Mục đích tốt, cách làm hay

Tôn chỉ của các tổ hợp tác, hợp tác xã do Đoàn tổ chức là làm sao tạo công ăn việc làm cho tất cả thành viên và giúp họ nuôi sống bản thân, phụ giúp gia đình muốn phát triển bền vững các đoàn viên phải đồng lòng, hợp sức thành lập ra hợp tác xã thanh niên làm kinh tế với mục đích trước mắt là giải quyết công ăn việc làm cho những bạn đoàn viên thất nghiệp trong mỗi chi đoàn.

Hợp tác xã, tổ hợp tác xã thanh niên là phương pháp tập hợp thanh niên kiểu mới, việc ra đời và chính thức đi vào hoạt động của hợp tác xã sẽ góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cải thiện định đời sống cho đoàn viên thanh niên. Mô hình này cũng nhằm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện việc xây dựng mô hình kinh tế của thanh niên tại xã nông thôn mới.

Những năm qua, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã xác định, xây mô hình hợp tác xã vừa là trách nhiệm của thanh niên đối với phong trào xây dựng nông thôn mới, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng trong công tác đoàn hiện nay. Việc xây dựng các mô hình hợp tác xã sẽ thu hút được đông đảo lực lượng thanh niên tại các địa phương tham gia, qua đó giúp tạo việc làm, phát triển kinh tế cho thanh niên tại các địa phương, đồng thời tạo điều kiện cho thanh niên có thể khẳng định được bản thân với gia đình và xã hội.

Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2015. Theo đó, đến năm 2015, tất cả cơ sở Đoàn có hoạt động hoặc công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới hằng năm. Phấn đấu đến năm 2020, không có hộ đói do thanh niên làm chủ, giúp 20.000 hộ thanh niên thoát nghèo bền vững...

Đặc biệt, Đề án đặt mục tiêu đến năm 2020 xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả 5.000 tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên, 5.000 tổ tiết kiệm tại các xã.

Trong những năm qua, nhờ thực hiện tốt các phong trào do Trung ương Đoàn phát động, cũng như được sự ủng hộ của các cơ quan từ Trung ương đến địa phương, nhiều mô hình kinh tế hợp tác xã đã đi vào hoạt động và từng bước đạt được những kết quả tích cực.

Song, cũng cần cải tổ phương thức thực hiện

Có thể thấy, mô hình kinh tế tập thể đã phát huy tối đa nguồn lực tại chỗ như tay nghề, vốn đất đai, sở trường của thanh niên. Không chỉ làm giàu cho hội viên, các mô hình kinh tế tập thể còn góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho thanh niên.

Những điển hình thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi là động lực góp phần cổ vũ phong trào lập nghiệp ở các địa phương, đồng thời đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, cũng cần thấy rằng, thanh niên là lực lượng hội tụ đầy đủ sự nhiệt huyết, sáng tạo. Vì thế, rất cần thiết để tiến hành cải tổ, đổi mới trong phương thức hoạt động của hợp tác xã hiện nay.

Theo đó, cần có một chính sách, phương hướng phát triển thanh niên một cách cụ thể hơn nhằm đạt được hiệu quả cao nhất. Đồng thời, cần có sự nhìn nhận đúng đắn về vai trò của họ đối với nền kinh tế tập thể hiện nay.

Cần xây dựng những mô hình kinh tế mới, mang hơi hướng của sức trẻ, của sự đổi mới để gắn liền vai trò của họ vào quyền lợi của HTX. HTX là tổ chức mang tính cộng đồng cao và chính tầng lớp thanh niên sẽ là lực lượng nòng cốt trong việc đổi mới mang tính chiến lược cao trong thời buổi kinh tế thị trường như hiện nay.

Khó khăn nhất hiện nay là việc nhận thức của thanh niên về HTX còn mơ hồ. Hầu hết chưa hiểu cặn kẽ các vấn đề cốt lõi của HTX bởi mô hình HTX chưa được đưa vào giảng dạy trong các trường học. Thanh niên cũng chưa nhận ra các sản phẩm và dịch vụ mà họ sử dụng chính là do các HTX cung cấp.

Do vậy, HTX cần tạo cơ hội cho thanh niên, giải quyết các nhu cầu thiết thực, đưa ra những mô hình doanh nghiệp để thanh niên tự khởi sự, tạo các cơ hội việc làm cho thanh niên, giúp họ hiểu rõ hơn về tính chất của một HTX hiện đại...

Để khắc phục điều này, trong chương trình phối hợp hoạt động giữa Liên minh HTX và các cơ sở đoàn cần đề ra nhiệm vụ hàng năm, hai bên phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn và bồi dưỡng cán bộ, đoàn viên thanh niên, nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý HTX là thanh niên.

Liên minh HTX sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ giảng viên và tài liệu cho các lớp tập huấn từ tỉnh đến cơ sở. Bên cạnh đó, xây dựng các tài liệu cần thiết như sổ tay, cẩm nang giới thiệu mô hình, hướng dẫn quy trình thành lập và tổ chức hoạt động của các mô hình tổ hợp tác, HTX cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trọng tâm là cung cấp tài liệu cho đoàn viên thanh niên ở các xã, huyện điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 nhằm giúp đoàn viên, thanh niên tham gia có hiệu quả công cuộc xây dụng nông thôn mới ở địa phương mình.

Bên cạnh đó, cần phối hợp đào tạo, tập huấn và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội về kinh tế hợp tác xã. Tăng cường tư vấn pháp lý cho thanh niên về nội dung liên quan đến phát triển loại hình hợp tác thanh niên, kiến thức về khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp. Đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệp phát triển mô hình hợp tác xã trong thanh niên với các hội đoàn thể khác (như: hội phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân...). Qua đó, trang bị những kỹ năng, kiến thức, cần thiết để nâng cao năng lực quản lý kinh tế, thu hút, tập hợp thanh niên tham gia hợp tác phát triển kinh tế.

Một giải pháp khác cầnđược lưu ý đó là sự tích cực tham gia phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức tín dụng hỗ trợ vốn, kỹ thuật cho thanh niên phát triển kinh tế gia đình, nhằm đào tạo nghề, tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên nông thôn.

Đặc biệt, để tăng trưởng nguồn vốn nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội, thường trực các cơ sở đoàn cần để chủ động tiếp cận được các nguồn vốn để hỗ trợ thanh niên làm kinh tế tập thể./