Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện nghiêm các nhiệm vụ tại Công điện số 1042/CĐ-TTg, ngày 21/8/2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; đồng thời, rà soát các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, cấp bách thuộc lĩnh vực quản lý, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đề xuất giải pháp tháo gỡ theo đúng thẩm quyền, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ hằng quý.

Trong Công điện 1042/CĐ-TTg ngày 21/8/2019, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương lập danh mục dự án trọng điểm, phân công lãnh đạo theo dõi đôn đốc quyết liệt. Tập trung chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu; hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục thanh toán; xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng xây dựng công trình, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

Bên cạnh đó, theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của từng dự án; trước ngày 25/9/2019 có văn bản gửi các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính về tiến độ thực hiện, khả năng giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2019 và đề xuất phương án cắt, giảm, điều chuyển để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; chấp hành nghiêm quy định về chế độ báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công.

Mức vốn giải ngân đầu tư công 7 tháng qua là hơn 134.490 tỷ đồng, chỉ đạt 31,3% kế hoạch Quốc hội giao

Trước đó, ngày 27/8/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 6031/BKHĐT-TH về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công.

Văn bản nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện 1042, Bộ đã có văn bản hướng dẫn phân bổ chi tiết và triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2019, trong đó đề nghị một số giải pháp, tiến độ liên quan đến công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2019. Nhất là khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án dự kiến giao kế hoạch năm 2019 nhưng chưa được giao do chưa đủ điều kiện pháp lý.

Để hướng tới tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đầu tư công dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ ngành, UBND các tỉnh tăng cường chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch, sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án hoặc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019.

Báo cáo về tình hình giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tổng số vốn ngân sách nhà nước kế hoạch 2019 đã được giao là 294.219 tỷ đồng.

Trong đó, vốn cân đối ngân sách địa phương 232.400 tỷ đồng, chiếm 78,99%; Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu 19.598 tỷ đồng, chiếm 6,66%; Vốn chương trình mục tiêu quốc gia 17.985 tỷ đồng, chiếm 6,11%; Vốn trái phiếu chính phủ 9.684 tỷ đồng, chiếm 3,29%; Vốn nước ngoài 14.551 tỷ đồng, chiếm 4,94%.

Tại cuộc họp đốc thúc giải ngân vốn đầu tư công ngày 19/8, Thứ trưởng Tài chính Trần Văn Hiếu cho biết, mức vốn giải ngân 7 tháng qua hơn 134.490 tỷ đồng, chỉ đạt 31,3% kế hoạch Quốc hội giao. Vốn đầu tư công không chỉ giải ngân chậm ở các địa phương, mà còn "tắc" ở phía bộ, ngành. Hiện còn hơn 35.000 tỷ đồng chưa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nhu cầu của các bộ, ngành, địa phương để trình Thủ tướng giao vốn, chậm 3 tháng so với yêu cầu. /.