Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 28 (782)

Kinh tế thị trường là cơ chế quan trọng để phân bổ các nguồn lực, điều tiết sản xuất, lưu thông hàng hóa, điều chế quan hệ cung - cầu... Thực tiễn đổi mới đã chứng minh sự cần thiết và hiệu quả của việc vận dụng kinh tế thị trường trong xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Cơ chế kinh tế thị trường định hướng XHCN đã từng bước hình thành, hoàn thiện và phát triển, thể hiện trong Văn kiện của Đảng qua các kỳ Đại hội, đặc biệt là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thông qua bài viết, “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa sau 35 năm Đổi mới”, tác giả Lưu Tuấn Hiếu đánh giá một số kết quả đạt được trong quá trình này.

Thực tiễn chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam thời gian qua đã mang lại những thành tựu đáng kể, song bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những hạn chế, yếu kém và cho đến nay, mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp của nước ta chưa đạt được. Vì thế, có thể thấy, tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam hiện nay là một yêu cầu tất yếu khách quan và đòi hỏi cần phải có những quan điểm, định hướng rõ ràng, xác định được những điều kiện tiền đề cần thiết cho việc chuyển đổi đó để có những giải pháp thích hợp và khả thi. Bài viết, “Đổi mới mô hình tăng trưởng ở Việt Nam: Thực tiễn và một số quan điểm”, tác giả Đào Mạnh Ninh sẽ làm rõ hơn những nội dung này.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ngoài tạo việc làm, với trình độ công nghệ, kinh nghiệm quản lý, các công ty đa quốc gia được kỳ vọng tạo ra sự lan tỏa tri thức, qua đó lan truyền tới đổi mới sáng tạo tại nước nhận vốn đầu tư. Bài viết, “Nâng cao hiệu ứng lan truyền của FDI đến đổi mới sáng tạo tại Việt Nam”, tác giả Đỗ Thành Nam đánh giá thực trạng cơ chế lan truyền của vốn FDI đến đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả tích cực của FDI đến đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Chuyển đổi số đã trở thành xu hướng tất yếu của các quốc gia nếu muốn phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, đặc biệt là các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Đây là một chủ trương lớn, quan trọng, định hướng mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước. Sự xuất hiện của dịch bệnh Covid-19 khiến cho yêu cầu thực hiện chuyển đổi số trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chuyển đổi số muốn thành công cần phải tác động sâu rộng, bao trùm lên tất cả các ngành, lĩnh vực, tổ chức, trong đó có lĩnh vực về đăng ký doanh nghiệp. Thông qua bài viết, “Chuyển đổi số trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp”, tác giả Hứa Thị Quỳnh Hoa khuyến nghị một số giải pháp trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh thời gian tới.

Sự chuyển dịch chuỗi cung ứng trên toàn cầu và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, giải quyết việc làm cho người lao động trong khu kinh tế tại Việt Nam. Bài viết “Đổi mới nhận thức, cách làm để phát triển khu kinh tế trên cơ sở cụm tương hỗ tại Việt Nam”, tác giả Vũ Quốc Huy phân tích thách thức, cơ hội và thực trạng phát triển các khu kinh tế tại Việt Nam trong bối cảnh mới và đề xuất giải pháp phát triển khu kinh tế theo mô hình cụm tương hỗ (cluster), nhằm khắc phục các hạn chế, thách thức, đáp ứng tốt hơn yêu cầu đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa đất nước.

Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đã và đang tạo ra cơ hội cũng như đặt ra nhiều thách thức và ngày càng ảnh hưởng sâu rộng đến các quốc gia trên thế giới. Đảng, Nhà nước ta đã có những chủ trương, chính sách trong việc ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là với việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Thông qua bài viết, “Hoàn thiện quy định pháp luật về thu hút vốn FDI thế hệ mới trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0”, nhóm tác giả Bùi Ngọc Hiền, Nguyễn Minh Thủy Vy đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy định về thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới, đảm bảo sự chủ động tham gia CMCN 4.0 và hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội đất nước.

Cùng với đó, trong số tạp chí kỳ này, Tạp chí còn có nhiều bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học phân tích các vấn đề nổi bật trong thời gian qua sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin tham khảo hữu ích./.

MỤC LỤC

TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG

Lưu Tuấn Hiếu: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa sau 35 năm Đổi mới

PHÂN TÍCH - NHẬN ĐỊNH - DỰ BÁO

Đào Mạnh Ninh: Đổi mới mô hình tăng trưởng ở Việt Nam: Thực tiễn và một số quan điểm

Đỗ Thành Nam: Nâng cao hiệu ứng lan truyền của FDI đến đổi mới sáng tạo tại Việt Nam

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Hứa Thị Quỳnh Hoa: Chuyển đổi số trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp

Vũ Quốc Huy: Đổi mới nhận thức, cách làm để phát triển khu kinh tế trên cơ sở cụm tương hỗ tại Việt Nam

Bùi Ngọc Hiền, Nguyễn Minh Thủy Vy: Hoàn thiện quy định pháp luật về thu hút vốn FDI thế hệ mới trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

Phạm Hà Phương: Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong bối cảnh chuyển đổi số

Nguyễn Thị Oanh: Phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ ở Việt Nam thích ứng với bối cảnh mới

Lê Thị Kim Anh, Lê Thị Chi: Giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt dưới tác động của đại dịch Covid-19

Lê Thị Trang: Một số giải pháp phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam

Đặng Hoàng Thanh Nga: Quản lý nhà nước về cơ cấu lại ngành công nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Thị Như Quỳnh: Thúc đẩy phát triển du lịch thông minh tại Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Hoàng Thị Vân Anh: Triển vọng phát triển thương mại hàng nông sản của Việt Nam

Phan Thu Giang: Thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành bán lẻ Việt Nam

Lại Tiến Dĩnh: Đẩy mạnh xuất khẩu nông sản trong bối cảnh đại dịch Covid-19: Thực trạng và giải pháp

Trần Thị Hương: Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam dưới tác động của đại dịch Covid-19

Phạm Thị Ngoan: Giải pháp nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm tại Việt Nam trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19

Nguyễn Văn Tung, Du Quang Vinh: Phát triển hạ tầng logistics phục vụ cảng trong vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam

Nguyễn Quỳnh Châm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ vận tải hàng hóa tại Công ty Cổ phần Vinafco

NHÌN RA THẾ GIỚI

Nguyễn Tiến Thành: Áp dụng quản trị tinh gọn trong bệnh viện: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

KINH TẾ NGÀNH - LÃNH THỔ

Trần Văn Thành: Phát triển kinh tế giao thông Hà Nội: Thực trạng và giải pháp

Lương Hương Giang, Trần Thị Hoàng Anh: Đầu tư phát triển chăn nuôi theo GAHP của các nông hộ trên địa bàn TP. Hà Nội

Hồ Việt Hà: Đầu tư cho khoa học và công nghệ TP. Hồ Chí Minh thời gian qua

Nguyễn Hằng: Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc tích cực, chủ động thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp

Nguyễn Vân Hà, Vũ Xuân Hữu: Nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại BIDV Sơn Tây..

Nguyễn Thị Hương Giang: Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực ngành giao thông vận tải ở các địa phương và bài học cho tỉnh Phú Thọ

IN THIS ISSUE

FROM POLICY TO PRACTICE

Luu Tuan Hieu: The socialist-oriented market economy after 35 years of Doi moi

ANALYSIS - ASSESSMENT - FORECAST

Dao Manh Ninh: Renovation of growth model in Vietnam: Practice and some perspectives

Do Thanh Nam: Enhancing the spillover effect of FDI on innovation in Vietnam

RESEARCH - DISCUSSION

Hua Thi Quynh Hoa: Digital transformation in the field of business registration

Vu Quoc Huy: Renew acknowledgement and methodology to develop economic zones based on clusters in Vietnam

Bui Ngoc Hien, Nguyen Minh Thuy Vy: Completing legal regulations on attracting new-generation FDI in the context of the Fourth Industrial Revolution......................

Pham Ha Phuong: Situation and solutions to strengthen human resources in information technology in the context of digital transformation

Nguyen Thi Oanh: Improve human resources in science and technology in Vietnam to adapt to the new context

Le Thi Kim Anh, Le Thi Chi: Solutions for boosting cashless payments under the impact of the Covid-19 pandemic

Le Thi Trang: Some solutions to e-commerce development in Vietnam

Dang Hoang Thanh Nga: State management on industrial restructuring in Vietnam nowadays

Nguyen Thi Nhu Quynh: Promoting smart tourism in Vietnam in the context of the Covid-19 pandemic

Hoang Thi Van Anh: Prospects for commercial development of Vietnam’s agricultural products Phan Thu Giang: Promoting digital transformation in Vietnam’s retail sector

Lai Tien Dinh: Boosting agricultural exports in the context of the Covid-19 pandemic: Reality and solutions

Tran Thi Huong: Vietnamese private enterprises under the impact of the Covid-19 pandemic

Pham Thi Ngoan: Solutions for improving the efficiency of the livestock and poultry meat supply chain in Vietnam during the Covid-19 pandemic

Nguyen Van Tung, Du Quang Vinh: Expand logistics infrastructure for ports in the Southern Key Economic Region

Nguyen Quynh Cham: Completing production cost and freight service costing in accounting at Vinafco Joint Stock Company

WORLD OUTLOOK

Nguyen Tien Thanh: Application of lean management to hospitals: Global experience and lessons for Vietnam

SECTORAL - REGIONAL ECONOMY

Tran Van Thanh: Increase economic efficiency from transportation infrastructure in Hanoi: Reality and solutions

Luong Huong Giang, Tran Thi Hoang Anh: Hanoi-based farmers’ investment in livestock development under GAHP

Ho Viet Ha: Investment in science and technology in Ho Chi Minh City in the past time

Nguyen Hang: Vinh Phuc Industrial Park Management Board actively and proactively promotes the development of industrial parks

Nguyen Van Ha, Vu Xuan Huu: Enhance the efficiency of consumer loans at BIDV Son Tay

Nguyen Thi Huong Giang: Practice in improving human resources in transportation sector in some localities and lessons for Phu Tho province