Liên quan đến quy định mới về trách nhiệm của sàn kinh doanh thương mại điện tử trong việc khai và nộp thuế thay mặt cho cá nhân kinh doanh qua sàn theo Thông tư 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, có hiệu lực từ ngày 1/8 tới, Tổng cục Thuế cho biết, để tạo điều kiện cho người nộp thuế, theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn, cá nhân kinh doanh phát sinh nghĩa vụ được tự kê khai nộp thuế hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức kê khai, nộp thuế thay.

Do đó, Thông tư số 40/2021/TT-BTC đã có quy định nhằm hướng dẫn rõ hơn về thủ tục trong trường hợp các sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện kê khai thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh qua sàn thương mại điện tử theo ủy quyền hoặc thỏa thuận của cá nhân.

Đồng thời để hỗ trợ cá nhân kinh doanh có thể kê khai đúng, đủ, kịp thời Thông tư 40/2021/TT-BTC đã quy định trách nhiệm các sàn thương mại điện tử trong việc cung cấp thông tin. Trên cơ sở đó, Hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành thuế sẽ hỗ trợ tra cứu thông tin tổng hợp doanh thu kinh doanh trên toàn quốc, để cá nhân có thể tự thực hiện việc khai thuế, nộp thuế kịp thời, đầy đủ theo đúng quy định.

Hướng dẫn nghĩa vụ thuế với cá nhân kinh doanh qua sàn thương mại điện tử
Tổng cục Thuế đang xây dựng chuẩn dữ liệu để quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh qua sàn thương mại điện tử

Tổng cục Thuế dự kiến lộ trình triển khai việc kết nối cung cấp thông tin gồm các bước như sau:

Bước 1 (từ nay đến trước ngày 1/8/2021), Tổng cục Thuế chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương thực hiện khảo sát thực tế một số sàn giao dịch thương mại điện tử để xây dựng chuẩn dữ liệu; dự thảo chuẩn dữ liệu sẽ lấy ý kiến các sàn thương mại điện tử.

Bước 2 (từ ngày 1/8/2021 đến trước ngày 1/10/2021), Tổng cục Thuế tổng hợp ý kiến phản hồi, hoàn thiện, trình các cấp có thẩm quyển ban hành chuẩn dữ liệu kết nối thông tin.

Bước 3 (từ ngày 1/10/2021 đến trước ngày 1/1/2022), Tổng cục Thuế và các sàn giao dịch thương mại điện tử triển khai việc nâng cấp ứng dụng, để đảm việc kết nối thông tin theo chuẩn định dạng bằng phương thức điện tử.

Bước 4 (từ ngày 1/1/2022), sàn thương mại điện tử thực hiện việc kết nối thông tin với cơ quan thuế theo chuẩn dữ liệu bằng phương thức điện tử.

Tổng cục Thuế sẽ tổ chức lấy ý kiến Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam và các sàn giao dịch thương mại điện tử. Trong trường hợp có ý kiến khác về lộ trình dự kiến nêu trên, đề nghị các bên có đề xuất cụ thể và gửi Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân, Tổng cục Thuế chậm nhất trước ngày 3/7/2021./.