Nối tiếp Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW diễn ra sáng nay, chiều nay (ngày 12/6), Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khoá về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề 2021.

Tại sự kiện chiều nay, Hội nghị đã nghe GS, TS. Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
GS, TS. Phùng Hữu Phú: Tự lực tự cường phải dựa vào sức mạnh đại đoàn kết của nhân dân, nhưng cũng phải hợp tác quốc tế. Ảnh: TTXVN

GS, TS. Phùng Hữu Phú nhấn mạnh, con đường cách mạng vô sản, độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội chính là con đường bảo đảm phát huy tốt nhất ý chí tự lực, tự cường của dân tộc. Tự lực tự cường phải dựa vào sức mạnh đại đoàn kết của nhân dân, nhưng cũng phải hợp tác quốc tế, đề cao lợi ích dân tộc, đồng thời tôn trọng và đóng vào sự nghiệp cách mạng chung của cộng đồng nhân loại...

Theo GS, TS. Phùng Hữu Phú, gắn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tự lực, tự cường nhằm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc với triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Việc học tập, triển khai chuyên đề này là đi vào chiều sâu quán triệt Nghị quyết...

“Giáo dục để cán bộ, nhân dân hiểu sâu sắc và đầy đủ, thiết thực của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chính là chuyên đề phản ánh nguồn động lực then chốt và cơ bản nhất đối với sự phát triển của đất nước ta trong những năm sắp tới. Quán triệt, tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự lực cánh sinh, đó là con đường mang lại hạnh phúc cho từng người, từng nhà...”, ông Phú nhận định.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, đề nghị, lãnh đạo các cấp quán triệt sâu sắc nội dung Hội nghị, cũng như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị diễn ra buổi sáng. Đề nghị cấp ủy các cấp chủ động, sáng tạo tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền về nội dung chuyên đề...

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Ảnh: VGP

Cũng theo Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại. Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển mà Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.../.