Theo Kho bạc Nhà nước, thực hiện Công văn số 7747/BTC-KHTC ngày 14/7/2021 của Bộ Tài chính về thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh tiến độ giải ngân năm 2021, Kho bạc Nhà nước Trung ương vừa yêu cầu kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc khẩn trương quán triệt tới các đơn vị trực thuộc và cá nhân liên quan triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022; kịp thời đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định những vấn đề mới phát sinh, vượt thẩm quyền.

Kho bạc Nhà nước còn yêu cầu hệ thống kho bạc nhà nước cấp tỉnh khẩn trương thực hiện các giải pháp của chủ đầu tư để tiếp tục đôn đốc, tháo gỡ và khắc phục những khó khăn, đẩy mạnh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch vốn. Đặc biệt, đối với nhóm dự án đã hoàn thành từ trước ngày 31/12/2020 vẫn còn tồn đọng quyết toán và kế hoạch vốn chưa giải ngân, chủ đầu tư khẩn trương liên hệ với nhà thầu để thanh toán công nợ theo quy định (đối với dự án đã phê duyệt quyết toán); hoàn tất thủ tục lập, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án đã hoàn thành từ trước ngày 31/12/2020 để phê duyệt trước 30/9/2021.

Liên tục
Ông Nguyễn Đức Chi, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước yêu cầu hệ thống kho bạc đề xuất giải pháp để tham mưu với các cấp có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: VST

Đặc biệt, Kho bạc Nhà nước yêu cầu các đơn vị trong ngành thực hiện báo cáo nhanh hàng tuần về tình hình thực hiện các dự án, giải ngân vốn đầu tư công, chi ứng dụng công nghệ thông tin và mua săm tài sản năm 2021 của đơn vị mình với các nội dung chủ yếu: tiến độ giải ngân các nội dung; tỷ lệ giải ngân trong tuần; lũy kế giải ngân đến thời điểm báo cáo; các nội dung chậm tiến độ so với báo cáo kỳ trước, nguyên nhân, lý do, đề xuất, kiến nghị...

Việc đốc thúc trên được Kho bạc Nhà nước đưa ra trong bối cảnh vốn đầu tư nằm chờ giải ngân đang lớn. Theo đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng ­(Quảng Trị), ngân quỹ nhà nước bị ứ đọng không thể đưa vào nền kinh tế, thể hiện qua số dư tiền gửi kho bạc tại hệ thống ngân hàng còn tồn cao, tương đương 26 tỷ USD. Kho bạc Nhà nước vẫn trong tình trạng đạt tỷ lệ hoàn thành huy động vốn cho ngân sách năm 2021 ở mức thấp, dù điều kiện thị trường trong nước lẫn quốc tế đang còn thuận lợi…

Kho bạc Nhà nước còn yêu cầu kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân của đơn vị theo tiến độ đề ra. Kiên quyết chống trì trệ, xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực trong đầu tư công và các trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ hợp đồng.../.